Основи загальної та юридичної психології

§ 6. Питання, які вирішує судово-психологічна експертиза у кримінальному судочинстві

Можна дати наступний перелік найпоширеніших питань, що виносяться на вирішення судово-психологічної експертизи, згрупувавши їх у три групи.

I. Питання, які вирішує судово-психологічна експертиза стосовно психічних процесів:

1) які індивідуально-психологічні особливості пізнавальної діяльності (сприйняття, пам´яті, мислення, уяви, уваги) свідка (потерпілого)?

2) чи є у свідка які-небудь індивідуально-психологічні особливості, психічні недоліки перцептивної діяльності, що істотно знижують його здатність правильно сприймати події (предмети) і давати про них правильні показання?

3) чи міг свідок з урахуванням його індивідуально-психологічних особливостей, психічного стану в момент вчинення протиправних дій обвинуваченим (підсудним), а також умов, в яких відбувалась подія, правильно її сприймати?

4) чи міг свідок з урахуванням його індивідуально-психологічних особливостей, психічного стану в момент вчинення протиправних дій обвинуваченим (підсудним), а також умов, в яких відбувалась подія, правильно розуміти її зміст та характер?

5) чи є у потерпілого які-небудь індивідуально-психологічні особливості, які могли істотно перешкодити розуміння ним характеру та значення протиправних дій, що вчиняються з ним або чинити опір обвинуваченому (підсудному)?

6) чи відповідає вимогам професійної діяльності обвинуваченого (підсудного) ситуація, в якій він опинився, рівень розвитку його мислення, уваги, перцептивних здібностей?

7) яким чином обстановка події, психічний стан обвинуваченого (підсудного) в цей час могли вплинути на сприйняття ним певних обставин, які мають значення для справи?

8) чи є в обвинуваченого (підсудного) певні недоліки перцептивної, мисленої діяльності, що істотно ускладнили або зробили неможливою повноцінну реалізацію ним своїх професійних навиків в екстремальній обстановці, що склалася?

II. Питання, які вирішує судово-психологічна експертиза стосовно психічних та емоційних станів:

1) чи знаходився обвинувачений (підсудний) у момент вчинення протиправних дій у стані фізіологічного афекту або в якому-небудь іншому емоційно напруженому стані?

2) який вплив міг мати такий стан на свідомість, поведінку обвинуваченого (підсудного), на здатність керувати своїми діями та контролювати їх?

3) що стало причиною виникнення в обвинуваченого (підсудного) фізіологічного афекту (іншого емоційного стану)?

4) чи існує причиновий зв´язок між психічним станом, в якому знаходився обвинувачений (підсудний) в період, що передував вчиненню протиправних дій, та його психічного стану в момент вчинення таких дій?

5) чи міг обвинувачений (підсудний) з урахуванням його емоційного стану, індивідуально-психологічних особливостей, точно співставити свої оборонні дії з екстремальними умовами ситуації, в якій він опинився?

6) чи знаходився потерпілий після зґвалтування в стані, що сприяє вчиненню самогубства?

7) якщо потерпілий знаходився в період, що передував смерті, в психічному стані, який сприяв вчиненню самогубства, то чим він міг бути викликаний?

III. Питання, які вирішує судово-психологічна експертиза стосовно психологічних властивостей особистості:

1) які індивідуально-психологічні особливості притаманні особі свідка, потерпілого, обвинуваченого (підсудного)?

2) чи є в обвинуваченого (підсудного) індивідуально-психологічні особливості, які могли істотно вплинути на його поведінку в досліджуваній ситуації?

3) чи є у свідка, потерпілого психологічні особливості, що знижують його здатність правильно сприймати події або предмети та адекватно сприйнятому відтворювати побачене (почуте)?

4) який час рухової реакції обвинуваченого (підсудного) та чи відповідає вона вимогам, що ставляться до його професійної діяльності?

5) чи відповідають психофізичні якості обвинуваченого (підсудного), рівень сформованості у нього професійно-психологічних навиків вимогам екстремальних умов, в яких він опинився, характеру нервово-психічних перевантажень?

6) чи є у неповнолітнього обвинуваченого (підсудного) ознаки, не пов´язаного з психічним захворюванням, відставання в психічному розвитку або інші аномалії психічного розвитку непатологічного характеру; якщо є, то в чому вони виражаються та який вплив вони здійснили на його поведінку в досліджуваній ситуації?

7) які психологічні мотиви, що складають зміст мотиваційної сфери особи обвинуваченого (підсудного), спонукали його вчинити протиправні дії?

8) хто саме з підслідних (підсудних) має психологічні особливості, що дозволяють займати керівне становище в групі?

9) враховуючи встановлені індивідуально-психологічні властивості членів групи, який ймовірний сценарій їх поведінки в ситуації вчинення злочину?