Дидактика

§ 5. Цілі розвивальної групи

Про предметне і розвивальне навчання. Численні дослідження процесу навчання переконливо свідчать, що продуктивність навчальної роботи учнів, якість засвоєних ними знань, умінь і навичок залежать від вихованості у них потреби та інтересу до навчання, від розвитку їх пізнавальних здібностей.

Як відомо, сутність процесу навчання зводиться до озброєння учнів знаннями, вміннями і навичками. Однак зрозуміло, для того, щоб учні успішно оволодівали цими знаннями, уміннями, навичками, необхідно дотримуватися певних умов.

До них належать відповідність рівня розвинутих пізнавальних здібностей. Якби припустити, що учні першого класу мають, наприклад, такий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей, який дає їм змогу вивчати інтегральне та диференціальне числення, то зрозуміло, що і перед учнями, і перед школою, і вчителями стояло б питання введення цього курсу у навчальний план чи програму першого класу. Але в реальній практиці це неможливо. І причиною цього є невідповідний рівень розумового розвитку, тобто низький розвиток тих функцій, які є умовою цього засвоєння.

Дослідження та досвід роботи вчителів показують, що чим більшою мірою навчання забезпечує розвиток, тим вища якість цих знань, тим вища їх дієвість. Тому організація навчання має бути такою, яка б передбачала включення у процес навчання тих розумових дій і функцій, які необхідні для того, щоб учні успішно оволодівали цими знаннями, вміннями і навичками. При цьому навчання виконує визначальну роль у розвитку, а власна діяльність учнів — провідну. Тобто вихідним для навчання є досягнутий рівень розумового розвитку, а власна діяльність учня має забезпечувати йому зміну, підвищення цього рівня.

В організації процесу навчання виходять з положення Л. Виготського, що навчання йде попереду розвитку і веде його за собою. Однак із Цього не варто робити висновок, що будь-яке навчання забезпечує розумовий розвиток. В одних випадках воно прискорює, в інших — затримує. Отож навчання, з одного боку, має будуватися на досягнутому рівні розумового розвитку, а з іншого - воно має бути таким, яке б підіймало цей рівень, передбачало б його ріст, зміну.

За традиційного, звичайного навчання його організація така, за якою єдиним результатом навчання є знання, вміння і навички. Рівень розумового розвитку при цьому може залишатися без змін або навіть знижуватися чи зростати.

Існує, однак, таке навчання, основним продуктом якого є зростання рівня розумового розвитку та формування системи знань, умінь і навичок. Це так зване розвивальне навчання. Йому буде присвячено в нашому посібнику цілий розділ, а поки що ми обмежимося таким твердженням: цілі розвивальної групи не залежать від того, який вид навчання буде організовано, тому їх можна сформулювати вже зараз.

Цілі розвивальної групи. Зміст понять "розвивальне навчання" і "розвивальні цілі навчання" певною мірою перекриваються, однак зводити одне до другого було б грубою помилкою.

Розвивальне навчання, на думку спеціалістів-психологів, — це навчання, зміст, методи і форми організації якого прямо зорієнтовані на закономірності розвитку. Для нього характерне перетворення учня на суб´єкта навчання, який зацікавлений у саморусі і здатний до перетворення того, кого вчать, на того, хто вчиться.

Розвивальне навчання — це особливе навчання і ця особливість зумовлена, по-перше, що в його основу покладено закономірності розумового розвитку, і по-друге, тим, що це навчання орієнтоване на розвиток учня не опосередковано, а прямо.

Коли стверджують, що звичайне, предметне навчання розвиває, тобто вносить позитивні зміни у пам´ять, мислення, у розвиток уяви,, мови, то мають на увазі не прямий, а опосередкований вплив навчання на зазначені психічні процеси.

Хоча потрібно визнати, що навчання може бути побудоване і так, що воно не тільки не розвиває ці процеси, а й сприяє їхньому регресу. Так, у 1955 р. англійський професор Вернон, дослідивши зміни розумового розвитку хлопчиків у так званих сучасних гімназіях, дійшов висновку, що за три роки навчання коефіцієнт їхнього інтелектуального розвитку знизився на 4 — 9 одиниць. Факт, який ставить під сумнів твердження, що будь-яке навчання розвиває.

Розвиток — це не тільки і не стільки ріст. Як правило, під ростом розуміють кількісні зміни, збільшення якихось ознак людської особистості. У фізичному розвитку, наприклад, ріст виявляється у зростанні організму, у збільшенні розмірів його окремих органів, маси тіла, м´язової сили, швидкості руху.

У психічному розвитку ріст, кількісні зміни виявляються У збільшенні з віком кількості утворюваних навичок, асоціацій, у зростанні кола уявлень, знань про навколишній світ, словникового запасу дитини, обсягу її уваги, сприймання, пам´яті.

Навчання — процес, у ході якого забезпечується передача соціального досвіду молодшому поколінню. Як з´ясували вчені, досвід як елемент людської культури може бути виражений через знання, вміння, навички, елементи способів творчої діяльності, емоційно-оцінні норми.

Розвивальні цілі мають охоплювати розвиток загальних та спеціальних пізнавальних здібностей людини та формування культури розумової праці. їх сформулюємо у такому вигляді:

 • Сформувати та розвинути вміння порівнювати.
 • Сформувати та розвинути вміння аналізувати.
 • Сформувати та розвинути вміння здійснювати синтез.
 • Сформувати та розвинути вміння здійснювати узагальнення, класифікацію, абстрагування.
 • Сформувати та розвинути вміння встановлювати причиннонаслідкові зв´язки.
 • Сформувати та розвинути вміння здійснювати перенесення дій з однієї галузі знань на іншу.
 • Сформувати та розвинути вміння здійснювати прогнозування та планування своїх дій.
 • Виробити вміння виокремлювати головне у прочитаному.
 • Виробити вміння складати план прочитаного.
 • Розвивати спостережливість.
 • Розвивати культуру усного та писемного мовлення.
 • Виробити вміння застосовувати індуктивний метод пізнання дійсності.
 • Сформувати вміння застосовувати дедуктивний метод пізнання дійсності.
 • Виробити вміння логічного мислення.
 • Виробити вміння діалектичного мислення.
 • Розвивати спеціальні здібності (інтелектуальні, математичні та ін.).
 • Розвинути образну та смислову пам´ять.

Підсумок. Дослідження та досвід роботи вчителів показують, що чим більше навчання забезпечує розвиток, тим вища якість цього навчання. Вихідним для організації навчання є досягнутий рівень розумового розвитку учнів, а їхня власна діяльність має забезпечити підвищення Цього рівня.

За звичайного предметного навчання рівень розумового розвитку може залишатися без змін. Розвивальне навчання — це таке, що прямо зорієнтоване на врахування закономірностей розумового розвитку. Ццнак цілі розвивальної групи не залежать від того, який вид має навчання: звичайне чи розвивальне.

Цілі розвивальної групи охоплюють розвиток того психічного новоутворення, яке характерне для даного вікового періоду, а також формування та удосконалення вмінь порівнювати, аналізувати, синтезувати, абстрагувати, встановлювати причинно-наслідкові зв´язки, переносити дії з однієї галузі знань на іншу тощо.