Франчайзинг

1.5. Переваги та недоліки участі у відносинах франчайзингу

Останнім часом у періодичних виданнях з´явилася низка публікацій, які популяризують франчайзинг як ефективний засіб вирішення проблем малого та великого бізнесу. У них франчайзинг постає як "високоефективний тандем малого та великого бізнесу" [135], "один з найефективніших способів розвитку бізнесу для фірм, що вже досягли успіху і бажають розвиватись далі, та найкраща можливість організувати надійну власну справу для дрібного підприємця" [97], "одна з найбільш ефективних форм інтеграції малих господарських структур та корпорацій" [16]. Для підтвердження наведених висловлювань їх автори спираються на статистику, яка засвідчує про майже десятиразове перевищення рівня виживання у перші п´ять років діяльності, а також про півтора-, дворазове перевищення ефективності діяльності франчайзингових підприємств над аналогічними показниками для незалежних малих і середніх фірм.

З метою встановлення, наскільки обґрунтованими є наведені твердження про франчайзинг як надзвичайно ефективну форму господарювання, необхідно проаналізувати переваги і недоліки франчайзингових відносин для їх учасників. У табл. 1.4 та табл. 1.5 розкрито позитивні та негативні характеристики франчайзингу, а також характерні ознаки франчайзингової форми організування бізнесу, що зумовлюють існування тих чи інших її переваг і недоліків для учасників франчайзингових відносин.

У табл. 1.4 подано характеристику переваг та недоліків використання франчайзингової форми організування діяльності порівняно із створенням незалежного малого чи середнього підприємства для такого учасника франчайзингових відносин, як франчайзі. Табл. 1.5 містить оцінку переваг і недоліків використання франчайзингового способу розширення підприємницької діяльності порівняно зі створенням власних виробничих і торговельних підрозділів для іншого учасника франчайзингових відносин – франчайзера.

Як видно з табл. 1.4 і табл. 1.5, франчайзингу, як і будь-якій іншій формі організування підприємницької діяльності, властиві як переваги, так і недоліки. Сторони франчайзингових відносин мають змогу уникнути деяких негативних ознак самостійного ведення господарської діяльності, однак стикаються з численними недоліками, властивими корпоративним структурам.

Переваги участі у франчайзингових відносинах для франчайзі в основному спрямовані на забезпечення в кінцевому результаті високої прибутковості діяльності його франчайзингового підприємства.

Переваги франчайзингу для франчайзера загалом полягають у можливості останнього розширювати межі визнання власної торговельної марки та забезпечувати розвиток підприємницької діяльності за рахунок коштів і зусиль інших суб´єктів господарювання.

Більшість негативів франчайзингових відносин пов´язані із загрозою невідповідності дій одного з учасників франчайзингових відносин очікуванням іншого, а отже, франчайзинг може бути надзвичайно ефективною формою організування бізнесу для суб´єктів підприємницької діяльності лише за умови правильного вибору ними свого партнера по франчайзингу (іншого учасника франчайзингових відносин). При цьому на правильність вибору впливає кількість та характер інформації, яку має змогу отримати суб´єкт господарювання про свого потенційного партнера на етапі прийняття рішення про доцільність підписання з ним угоди франчайзингу. Так, потенційному франчайзі доцільно зібрати та ретельно проаналізувати інформацію про історію, сучасний стан і перспективи розвитку компанії франчайзера, фінансові та організаційні аспекти пропонованої ним франшизи тощо. Франчайзер, своєю чергою, повинен оцінити досвід ведення підприємницької діяльності, добросовісність франчайзі, наявність у нього необхідної кваліфікації, здібностей, власного капіталу тощо.

Таблиця 1.4. Переваги та недоліки участі у франчайзингових відносинах для франчайзі

Характерні риси франчайзингу

Переваги

Недоліки

1

2

3

Право франчайзі використовувати торговельну марку, торговельний знак, логотипи, фірмовий стиль франчайзера

Отримання готової ніші на ринку, що дозволяє в короткі терміни розвернути прибуткову діяльність, а також забезпечує високу ймовірність отримання очікуваних прибутків у заплановані строки

Залежність успіху діяльності франчайзі від репутації торговельної марки франчайзера, іншими словами, від результатів діяльності всіх учасників франчайзингової системи

Право франчайзі використовувати технології, ноу-хау, систему ведення підприємницької діяльності франчайзера

Зменшення комерційних ризиків завдяки доступу до випробуваних на практиці й таких, що позитивно себе зарекомендували, технологічних таємниць виробництва (торгівлі), відпрацьованих методів ведення підприємницької діяльності. Висока ефективність використання грошових коштів завдяки уникненню стадії "спроб та помилок", яку проходять власники незалежних новостворених підприємств при виборі обладнання, постачальників сировини і матеріалів, системи збуту, методів ведення бізнесу тощо.

Ризик невідповідності методів ведення підприємницької діяльності, технологій франчайзера умовам господарювання, соціально-культурним обставинам регіону функціонування підприємства франчайзі

Перенесення проблем щодо вдосконалення технологій виробництва продукції чи надання послуг, методів ведення підприємницької діяльності на франчайзера, який зобов´язаний інформувати своїх франчайзі про всі нововведення без пред´явлення вимог щодо зміни величини роялті на час дії франчайзингового договору

підприємств порівняно з незалежними малими та середніми підприємствами). Можливість придбання на пільгових умовах матеріалів, сировини, комплектуючих, обладнання у визначених постачальників (у міру розвитку франчайзингової системи франчайзер може чинити тиск на постачальників щодо цін та умов поставки, тим самим зменшуючи собівартість бізнесу) Зниження психологічного бар´єру, страху перед початком нової справи

Постійна методична, технологічна, інформаційна підтримка і контроль за діяльністю франчайзі з боку франчайзера

Низька ймовірність банкрутства завдяки можливості уникнути низки помилок, яких зазвичай припускаються і на виправлення яких витрачають багато часу та ресурсів незалежні підприємці впродовж перших років ведення діяльності. Спрощення процесу ведення підприємницької діяльності за рахунок оперативної підтримки з боку менеджерів франчайзера у вигляді консультацій, навчальних курсів, проведення аналізу діяльності тощо

Обмеженість самостійності, підприємницької ініціативи франчайзі (контроль з боку франчайзера залишає мало простору для самовираження у бізнесі)

Можливість своєчасного виявлення і подолання негативних тенденцій діяльності (досвідчений франчайзер раніше за франчайзі помітить наближення труднощів і надасть останньому рекомендації щодо їх подолання і недопущення у майбутньому). Можливість навчитися ефективним методам управління підприємницькою діяльністю, підвищити свій професіоналізм, компетентність

Єдині стандарти щодо якості товарів, послуг, їх асортименту, способів обслуговування споживачів, інтер´єрів приміщень тощо в усій франчайзинговій системі

Використання переваг довіри споживачів до єдиного рівня якості, єдиного асортименту та ціни продукції на всіх підприємствах, що працюють під торговельною маркою франчайзера

Обмеженість ініціативи франчайзі встановленими стандартами та критеріями франчайзингової системи.

Можлива обтяжливість суворого дотримання стандартів франчайзингової системи для франчайзі і, як наслідок, ризик реалізації франчайзером свого права розірвати угоду і вимагати від франчайзі відшкодування завданої

шкоди іміджу його торговельної марки у разі недотримання франчайзі визначених стандартів франчайзингової системи. Ризик невідповідності стандартів та критеріїв франчайзингової системи соціально-культурним особливостям регіону діяльності франчайзі

Повна відповідальність франчайзера за організацію реклами торговельної марки

Використання результатів широкомасштабних рекламних кампаній франчайзера за помірну плату (витрати франчайзі на рекламні заходи обмежуються незначними відрахуваннями в централізований рекламний фонд франчайзингової системи)

Ризик невідповідності направленості і цілей рекламних кампаній франчайзера особливостям соціально-культурних обставин регіону діяльності франчайзі. Необхідність здійснення відрахувань у централізований рекламний фонд незалежно від фактичної віддачі, що отримує франчайзі від рекламної кампанії франчайзера

Особливий характер фінансових взаємозобов´язань сторін франчайзингового договору

Можливість отримання фінансових пільг при розрахунку за поставлені франчайзером обладнання, сировину, комплектуючі тощо (поширена, однак не обов´язкова, умова франчайзингової угоди)

Зниження сукупного доходу франчайзі від ведення діяльності, яке зумовлене необхідністю сплати франчайзингових платежів на користь франчайзера (першопочаткового внеску та періодичних відрахувань (роялті)

Строковість франчайзингової угоди

Можливість припинення взаємовідносин із франчайзером по закінченні терміну дії угоди (наприклад, при бажанні франчайзі вийти з бізнесу, відкрити власну справу тощо)

Ризик отримання з боку франчайзера відмови від продовження терміну дії франчайзингової угоди.

Відсутність можливості виходу з бізнесу (наприклад, у разі зміни економічної кон´юнктури, динаміки та структури попиту тощо) до закінчення терміну дії франчайзингової угоди без суттєвих матеріальних втрат

Виняткове право франчайзі на експлуатацію франшизи на визначеній території (у випадку виключної франшизи)

Захист від корпоративної конкуренції (гарантія від вторгнення на територію діяльності франчайзі інших користувачів аналогічної франшизи)

Обмеження територіальної експансії франчайзі закріпленою за ним у договорі територією

Право франчайзі використовувати торговельну марку, торговельний знак, логотипи, фірмовий стиль франчайзера

Розширення меж визнання торговельної марки фірми франчайзера, можливість виходу на нові географічні ринки без додаткових капіталовкладень у програму розвитку, тобто при мінімальному фінансовому ризику

Ризик погіршення репутації торговельної марки фірми франчайзера у разі недотримання хоча 6 одним із франчайзі встановлених стандартів франчайзингової системи.

Субсидіарна відповідальність франчайзера та франчайзі за вимогами з боку третіх осіб у випадку заподіяння їм збитків, викликаних невідповідністю якості проданих франчайзі товарів (робіт, послуг) (ст. 373 Господарського кодексу України)1

Статус франчайзі як самостійної юридичної особи, власника франчайзингового підприємства

Вищий рівень зацікавленості франчайзі в успішній діяльності франчайзингового підприємства, розширенні обсягів виробництва та реалізації продукції, максимізації прибутку тощо порівняно з найманим менеджером, призначеним управляти підрозділом компанії франчайзера (особистий стимул франчайзі до максимізації прибутку певною мірою гарантує франчайзеру стабільність отримання доходу від діяльності франчайзингових підприємств, а також перетворює франчайзі у потужне джерело інновацій). Відсутність витрат на утримання вертикально інтегрованої системи управління мережею власних підрозділів. Перенесення щоденних проблем ведення підприємницької діяльності на франчайзі, що дозволяє франчайзеру приділяти більше уваги стратегічним напрямам

Нижчий рівень гнучкості системи управління мережею франчайзингових підприємств порівняно з системою управління мережею власних підрозділів, що іноді не дозволяє франчайзеру повністю реалізувати потенціал ринку шляхом зміни стратегій діяльності. Гостре усвідомлення франчайзі як самостійним суб´єктом підприємницької діяльності своєї залежності від франчайзера та прагнення її позбутися Відсутність повних гарантій щодо правдивості поданих франчайзі звітів про результати діяльності франчайзингового підприємства.

розвитку того чи іншого аспекту своєї підприємницької діяльності, а також забезпечує економію на щоденних операційних витратах ведення бізнесу

Складність контролювання діяльності франчайзі, зокрема, рівня її відповідності встановленим стандартам та критеріям франчайзингової системи

Єдині стандарти щодо якості товарів, послуг, їх асортименту, способів обслуговування споживачів, інтер´єрів приміщень тощо у всій франчайзинговій системі

Можливість отримання додаткових доходів від ексклюзивних поставок необхідного обладнання, устаткування, спеціальних інгредієнтів, уніформи, упаковки тощо для франчайзі.

Зростання довіри споживачів до якості та єдиного асортименту продукції (робіт, послуг) фірми франчайзера, підвищення ділової репутації торговельної марки франчайзера.

Зменшення маркетингових витрат

Необхідність контролювання дотримання з боку франчайзі встановлених франчайзером стандартів та потреба ведення робіт по усуненню виявлених у процесі такого контролювання відхилень

Постійна методична, технологічна, інформаційна підтримка і контроль за діяльністю франчайзі з боку франчайзера

Отримання певних гарантій щодо успішної діяльності франчайзингових підприємств

Необхідність здійснення витрат на створення та забезпечення функціонування системи професійно-технічного навчання франчайзі та їх персоналу, системи контролювання та регулювання діяльності франчайзі, витрат на організування системи підтримки франчайзі. Ризик "виховання" майбутнього конкурента (набувши певного досвіду роботи, франчайзі може спровокувати франчайзера на розірвання договору і розпочати власний бізнес, який складатиме пряму конкуренцію франчайзеру)

Доступ франчайзі до комерційної інформації франчайзера

Отримання певних гарантій щодо успішної діяльності франчайзингових підприємств

Складність збереження конфіденційності, ризик розголошення франчайзі комерційної таємниці франчайзера

Особливий характер розподілу витрат на становлення франчайзингової системи та доходів від її діяльності між учасниками франчайзингових відносин

Економія на капітальних вкладеннях у розвиток бізнесу за рахунок того, що франчайзі використовують власні джерела фінансування процесу створення та діяльності франчайзингових підприємств. Отримання доходів від продажу франшиз

Значні першопочаткові витрати на становлення франчайзингової системи (витрати на розробку проекту франчайзингової системи та програми дій, підготовку пакета матеріалів для переходу на франчайзинг, формування франчайзингового пакета, апробацію франшизи, підбір і навчання франчайзі тощо). Обмеження доходів франчайзера від діяльності франчайзингових підприємств його системи лише періодичними відрахуваннями з боку франчайзі

Строковість франчайзингового договору

Можливість розірвання відносин з неуспішними франчайзі по закінченні терміну дії франчайзингового договору

Можливість виходу з франчайзингової системи у самостійний бізнес успішних франчайзі по закінченні терміну дії франчайзингового договору. Відсутність можливості швидкого й беззбиткового припинення відносин з "небажаним" франчайзі до закінчення терміну дії договору без порушення останнім його умов

Обізнаність франчайзі з місцевою специфікою регіону діяльності свого франчайзингового підприємства

Отримання переваг при освоєнні іноземних ринків шляхом використання кращої обізнаності франчайзі з запитами місцевих споживачів, умовами конкуренції, місцевим законодавством, правилами ведення бізнесу в місцевих умовах тощо. Можливість розширення досвіду ведення підприємницької діяльності шляхом обміну інформацією з франчайзі

Отже, здатність франчайзингу бути ефективною формою співробітництва значною мірою закладається на етапі оптимізації потенційними учасниками франчайзингових відносин рішення щодо вибору партнера по франчайзингу.