Фінансові основи підприємництва

4.3. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні й за кордоном

Про значення малого підприємництва свідчать інтегровані показники, що характеризують стан сектору малого підприємництва у розвинутих країнах та підкреслюють фундаментальну роль малого підприємництва в соціально-економічному та політичному житті кожної країни (табл. 4.1). Показниками вагомої ролі малого підприємництва як інтегруючого структурного елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його кількісні параметри.

Таблиця 4.1. Стан розвитку малого та середнього підприємництва (МСП), 1999 р.

Країна

Кількість МСП, тис.

Кількість МСП на 1000 чол.

населення

Зайнято в

МСП, мли чол.

Частка МСП у загальній кількості зайнятих, %

Частка МСП у ВВП,

%

Великобританія

2630,0

46,0

13,6

79,0

50-53

Німеччина

2290,0

37,0

18,5

46,0

50-54

Італія

3920,0

68,0

16,8

73,0

57-60

Франція

1980,0

35,0

15,2

54,0

55-62

США

19300,0

74,2

70,2

54,0

50-52

Японія

6450,0

49,6

39,5

78,0

52-55

Російська Федерація

836,2

5,7

8,1

9,6

10-11

Україна

233,6

4,8

1,8

9,0

10-11

Кількість діючих малих підприємств в Україні за останні сім років збільшилась у 10 разів (з 19 598 у 1991 р. до 197 127 у 1999 р.). Про місце і значення малого та середнього підприємництва свідчать показники його ролі в ринковій економіці, зокрема частка МСП у загальній кількості зайнятих та його частка у ВВП. Так, частка МСП у загальній кількості зайнятих становить у США і Франції — 54 %, в Італії — 73, в Японії — 78 %.

В Україні станом на 1 січня 2002 р. середньооблікова кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах, становила 1808 тис. чол., тобто 9 % зайнятого населення. Більше половини ВВП у розвинутих країнах припадає на сектор малого та середнього підприємництва. Частка малих підприємств у валовому внутрішньому продукті України у 5 разів менша, ніж у розвинутих країнах і становить лише близько 11 % (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Кількість малих підприємств та зайнятих на них в Україні у 1991—2002 рр.

Рік

Малі підприємства, одиниць

Кількість зайнятих, тис. осіб

1991

19 598

637,0

1992

50496

910,

1993

75003

1038,2

1994

79 827

986,4

1995

91 601

1042,4

1996

93 091

1159,7

1997

136 238

1395,5

1998

173 404

1560,0

1999

197 127

1677,5

2000

217 900

1709,8

2001

233 600

1808,0

2002

249 200

1899,0

Мале підприємництво має економіко-виробничі та соціально-економічні переваги, а саме: гнучкість, динамізм, пристосування до мінливостей технології, здатність оперативно створювати та впроваджувати нову техніку та технологію, забезпечення соціальної стабільності, насичення ринку праці новими робочими місцями, відкритість доступу та легкість входження до цього сектору економіки. Крім того мале підприємництво має і значні соціально-психологічні переваги, в основі яких лежить специфічна мотивація до праці, яка передбачає подолання елементів відчуження і залучення елементів економічного та неекономічного заохочення.

Малому підприємництву притаманні соціальні джерела активізації колективної праці, чого немає на великих фірмах. Властивий невеликим підприємствам дух ініціативи, підприємливості та динамізму виражається в особливих людських стосунках та специфічному соціально-психологічному кліматі. У невеликих трудових колективах, пов´язаних єдиним прагненням до самостійності та виживання, відроджується почуття господаря, скорочуються до мінімуму елементи бюрократизму. Незначний чисельний склад малих підприємств дає змогу зблизити інтереси керівництва та підлеглих; між співробітниками тут, як правило, відсутня боротьба за престиж, яка поглинає значну частину творчої енергії працюючих у великих корпораціях. На малих фірмах відносини у трудовому колективі характеризуються простотою, відсутністю відчуженості, що породжує особливу атмосферу сумісної праці, яка допомагає швидкому вирішенню трудових конфліктів між адміністрацією і працівниками.

Вирішення існуючих проблем розвитку малого підприємництва в Україні, створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної політики щодо сприяння цьому сектору економіки. Зокрема йдеться про створення відповідної правової бази розвитку малого підприємництва, фінансово-кредитну та матеріально-технічну підтримку, науково-методичне, інформаційно-консультативне та кадрове забезпечення малого підприємництва.