Завдання 1.

У чому полягає сутність підприємця? Наведіть приклади випадків, коли інтереси підприємців суперечать інтересам суспільства. Яким чином можна розв´язати цю суперечність?

Завдання 2.

Побудуйте схему, за якою визначте загальні та особливі (специфічні) риси понять "підприємець", "власник", "господар", "новатор".

Завдання 3.

Як функції підприємництва поєднані з основними функціями підприємця? Побудуйте схему взаємозв´язку між функціями підприємництва та функціями підприємця.

Завдання 4.

Фірма функціонує в машинобудівній промисловості. Найбільша частина її витрат іде на придбання й утримання обладнання, будівель. Друга фірма функціонує як юридична, профіль якої визначають висококваліфіковані й високооплачувані фахівці. Третя фірма тільки розпочинає свою діяльність і шукає власне місце на ринку. Які фактори збільшення підприємницького доходу мають, на ваш погляд, першочергове значення для кожної з цих фірм?

Завдання 5.

Що є спільного та відмінного у понять: "нормальний (звичайний) прибуток" і "економічний прибуток (надприбуток)"?

Завдання 6.

Визначте найбільш важливі ділові якості (характерні риси) особливості цивілізованого підприємця. Які із зазначених характерних рис відповідають сучасному українському підприємцю? У чому полягають основні перешкоди для формування ділових якостей особистості українського підприємця? Наведіть конкретні приклади.

Завдання 7.

Самостійно охарактеризуйте поняття "фізична особа" і "юридична особа". Які, на вашу думку, форми підприємницької діяльності найбільш притаманні юридичним особам? Розкрийте переваги й недоліки приватного та колективного підприємництва.

Завдання 8.

Який зміст вкладається у поняття "виробниче підприємництво"? Чи не вбачаєте Ви суперечності в поєднанні понять "виробництво" і "підприємництво"?

Завдання 9.

Розкрийте принципову схему виробничого підприємництва, назвіть основні ресурси виробничого підприємництва та його фактори. Чому, на Вашу думку, перед Україною постала гостра потреба у виробничому підприємництві?

Завдання 10.

Наведіть схему здійснення торговельної операції. Охарактеризуйте ресурси та фактори комерційного підприємництва. Поясніть, яким чином утворюється прибуток від комерційної діяльності.

Завдання 11.

Про посередництво дуже часто говорять як про непотрібний та шкідливий вид підприємницької діяльності. Чи можете ви погодитися з таким твердженням? Яку роль відіграють посередники в бізнесі? Чи вважаєте Ви правомірним відносити посередництво до бізнесу послуг? Доповніть фразу: "Посередник — це особа, яка стоїть між... та...".

Завдання 12.

Розкрийте принципову схему фінансово-кредитного підприємництва. Що дає людям купівля та продаж грошових коштів? Яким чином фінансовий підприємець отримує прибуток, за чий рахунок цей прибуток виникає?

Завдання 13.

На якій підставі страхову діяльність можна назвати підприємницькою? Поясніть, яким чином підприємці, що здійснюють страхову діяльність, отримують прибуток, за який рахунок вона виникає. Чи ризикує страхова компанія?

Завдання 14.

Яку організаційно-правову форму підприємницької діяльності Ви оберете на початку бізнесової діяльності? Поясніть чому.

Завдання 15.

Чому банкіри неохоче надають кредити партнерствам (товариствам) і особливо одноосібним володінням?

Завдання 16.

Якою організаційно-правовою формою, на Ваш погляд, має бути підприємництво, що виробляє: а) кораблі; б) побутову техніку; в) зошити; г) автомобілі; д) одяг; е) пиріжки? Поясніть.

Завдання 17.

Якого розміру, на Ваш погляд, має бути підприємство, що виробляє автомобілі, меблі, зошити, комп´ютери, взуття, побутову техніку, й чому?

Завдання 18.

За даними табл. 5.2 розрахуйте динаміку змін кількості малих підприємств та зайнятих на них осіб в Україні за 1991-1999 рр. Побудуйте графік цих змін та поясніть причини таких коливань.

Завдання 19.

Розрахуйте, використовуючи дані табл. 5.2, скільки чоловік у середньому припадало на одне мале підприємство у 1991-1999 рр. Проаналізуйте тенденцію змін цього показника.

Завдання 20.

Доведіть, що селянське (фермерське) господарство є однією з форм підприємницької діяльності.

Завдання 21.

Побудуйте схему виробничо-економічних відносин селянського (фермерського) господарства з державними, колективними, орендними та іншими підприємствами і організаціями, господарськими товариствами, окремими громадянами.

Завдання 22.

Як Ви розумієте діяльність селянського (фермерського) господарства на умовах самоокупності? Проаналізуйте основні складові самоокупності селянського (фермерського) господарства.

Завдання 23.

Проаналізуйте за конкретними даними стан розвитку селянського (фермерського) господарства у вашому регіоні (селі, районі, області).

Завдання 24.

Які існують підстави для припинення діяльності селянського (фермерського) господарства? Що було підставою припинення діяльності селянського (фермерського) господарства у вашому селі (районі)?

Завдання 25.

Використовуючи зразок (додаток ), розробіть бізнес-план для вашої майбутньої фірми.

Завдання 26.

Зробіть розрахунки фінансового плану бізнес-плану вашої майбутньої фірми.

Завдання 27.

Організуйте проведення презентації бізнес-плану, використовуючи основні цілі, завдання та різні способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану.

Завдання 28.

Виручка від реалізації продукції становить 560 тис. грн, сукупні витрати — 290 тис. грн. Визначте розмір прибутку.

Завдання 29.

Оборотні кошти підприємства — 120 тис. грн. Термін одного обороту — 90 днів. Визначте річну суму оборотних коштів. Для розрахунків використовуйте величину — 360 днів.

Завдання 30.

Загальна сума прибутків підприємства — 240 тис. грн. Величина податків з прибутку становить 80 тис. грн, чистий прибуток — 48 тис. грн. Розрахуйте величину частини прибутку, яка може бути використана.

Завдання 31.

Визначте ціну продажу одного виробу, якщо відомо, що витрати на виробництво становлять 70 грн, прибуток — 10 грн, а ставка ПДВ — 20 %.

Завдання 32.

Валові витрати підприємства становлять 200 тис. грн. Сума амортизаційних відрахувань — 120 тис. грн. Валовий дохід — 400 тис. грн. Визначте розмір податку на прибуток підприємства.

Завдання 33.

Підприємство має два варіанти ризикованого вкладення капіталу. У першому варіанті дохід становить 10 тис.грн, а збитки — 3 тис.грн, у другому — дохід — 15 тис.грн, а збитки — 5 тис.грн. Який варіант більш ризиковий?

Завдання 34.

Вибухом зруйновано цех підприємства. Вартість устаткування цеху 100 тис.грн. У цеху знаходилася продукція на 20 тис.грн. Для розчистки території підприємець витратив 1 тис.грн. Сума від здачі металобрухту — 2 тис.грн. Яка буде сума прямих збитків?

Завдання 35.

Підприємець одержав у банку кредит у сумі 100 тис.грн під 10% річних і терміном погашення 4 роки. У кредитній угоді обговорено робити погашення позички два рази на рік однаковими частинами. Скласти графік погашення кредиту.