Ускладнення відносин у сфері вітчизняної економіки, пов´язане із завершенням переходу від планово-розподільчої до змішаної (або соціально-орієнтованої ринкової) економіки, відбилося і на їх правовому регулюванні. Кодифікація господарського законодавства в результаті прийняття 16 січня 2003 р. Господарського кодексу України, що набув чинності з 1 січня 2004 р., вирішила низку важливих проблем господарського законодавства, проте не усунула всіх прогалин, колізій, застарілих норм.

Складність правового регулювання сфери господарювання, зумовлена об´єктивними чинниками (динамізмом і різноманітністю господарських відносин), підвищує вимоги до майбутніх фахівців з правознавства щодо знань основ господарського права та практичних навичок застосування норм господарського законодавства у повсякденній правозастосовчій практиці, в регулюванні господарських відносин на локальному рівні (при розробці установчих і внутрішніх документів суб´єктів господарювання, господарських договорів).

Навчальна дисципліна «Господарське право» покликана забезпечити опанування студентами основних знань з правового регулювання суспільних відносин щодо організації, безпосереднього здійснення та управління господарською діяльністю.

Перший підручник з господарського права був виданий в Україні в 1985 р. за редакцією завідувача кафедри господарського права Київського державного університету імені Тараса Шевченка професора Побірченка І.Г. - засновника першої в СРСР кафедри господарського права.

Протягом останніх років було видано низку підручників і навчальних посібників з господарського та підприємницького права провідними правознавцями: проф. Щербиною В.С. (Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - К.: Юрін-ком Інтер, 2006. - 480 а), проф. Саніахметовою Н.О. (Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2005. - 912 а), а також авторськими колективами:

  • за ред. акад. В.К. Мамутова: Хозяйственное право: Учебник / Под общ. ред. акад. Мамутова В.К. - К: Юринком Интер, 2002. - 970 с;
  • за ред. В.М. Гайворонського і В.П. Жушмана: Господарське право України. -X.: Право, 2005. - 384 с;
  • за ред. А.С. Васильєва, О.П. Подцерковного: Хозяйственное право Украины: Учебник. - X.: Одиссей, 2006. - 496 с. та ін.

Цей навчальний посібник є другим, переробленим і доповненим виданням курсу лекцій з господарського права, виданого в 2005 р. (О.М. Вінник. Господарське право: Курс лекцій. - К: Атіка, 2005. - 624 а), в якому враховано досвід 15-річного викладання курсу «Господарське право» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, зміни в господарському законодавстві, надбання господарсько-правової науки. Автор посібника (професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вінник О.М.) брала участь у розробці двох проектів Господарського кодексу України, в тому числі другого, що набув чинності з 1 січня 2004 р.

Вивчення студентами основних правових інститутів господарського права має ґрунтуватися на вже одержаних знаннях з теорії держави та права (для студентів неюридичних спеціальностей - основ права), конституційного та інших галузей права, що вивчаються на перших двох курсах.

Для поглиблення вивчення окремих тем з курсу господарського права, написання курсових, дипломних і магістерських робіт до кожного розділу цього навчального посібника пропонується список літератури: нормативно-правові акти, збірники законодавства та його коментарі, наукові статті, монографії, підручники та навчальні посібники.

До всіх розділів і тем курсу «Господарське право» можуть бути рекомендовані вищезгадані підручники, коментарі Господарського кодексу України (Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України/ За ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688 с; Господарський кодекс України: Коментар / За ред. Саніахметової Н.О., Харитонова О. Є. - X.: Одиссей, 2004. - 848 с), інші праці (в тому числі: Реалізація чинних Цивільного і Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: 36. наук, праць. - К.: 2006. - 320 с; Актуальні проблеми господарського права: 36. наук, праць (за матеріалами «круглого столу», м. Київ, 16 грудня 2004 р.). - К: НДІ приватного права і підприємництва АпрН України, 2005. - 140 с; Актуальные проблеми науки и практики коммерческого права: Сб. научных статей. Выш. 5 / Под общ. ред. В.Ф. Попондопуло и О.Ю. Скворцова. -М.: Волтерс Клувер, 2005. - 432 с. та ін.).