Господарське право

2. Кредитні спілки у сфері господарювання

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об´єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об´єднаних грошових внесків членів КС.

Характерні риси кредитної спілки (КС):

  • спеціальне правове регулювання: ст. 130 Господарського кодексу України; Закон від 20.12.2001 р. «Про кредитні спілки» (далі - Закон «Про КС»), Закон від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
  • є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг членам КС;
  • основні принципи діяльності кредитної спілки: добровільність вступу та свобода виходу з КС; рівноправність членів КС; самоврядування; гласність;
  • мінімальна кількість засновників/учасників КС - 50 осіб, які мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї громадської чи релігійної організації, чи проживають в одній місцевості (селі, селищі, місті, районі, області);
  • наявність статусу юридичної особи і, відповідно, майна, стан якого відображається в самостійному балансі, банківських рахунків (відкритих відповідно до законодавства у банківських установах, самостійно обраних КС), а також печатки, штампу та бланків зі своїм найменуванням, власної символіки;
  • здійснення неприбуткової діяльності для задоволення інтересів членів КС і, відповідно, наявність пов´язаних з цим обмежень: а) в засновницьких повноваженнях (КС не може бути засновником, співзасновником або учасником суб´єкта/суб´єктів підприємницької діяльності, крім місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами); б) можливість здійснення лише видів діяльності, передбачених законом (ст. 21 Закону «Про КС»);
  • ліцензування фінансової діяльності КС (насамперед діяльності по залученню внесків/вкладів членів КС на депозитні рахунки), що здійснюється Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг згідно із затвердженими нею Ліцензійними умовами провадження діяльності кредитних спілок по залученню внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки (розпорядження від 02.12.2003 р. № 146);
  • установчий документ - статут КС, в якому обов´язково зазначаються (ст. 7 Закону «Про КС»): найменування КС та її юридична адреса; мета створення і завдання КС; ознака членства у кредитній спілці; порядок утворення та діяльності органів управління КС, порядок утворення філій і відділень, їх повноваження; права та обов´язки членів КС; умови та порядок вступу до КС, порядок припинення членства; порядок сплати вступних та інших внесків; джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна КС, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам КС, порядок формування та використання фондів, утворюваних спілкою; порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю органів управління КС; порядок внесення змін і доповнень до статуту КС; порядок припинення діяльності КС та вирішення майнових питань у зв´язку з її ліквідацією (реорганізацією); порядок покриття можливих збитків КС; порядок розподілу доходів КС;

• основні засади членства у кредитній спілці:

• членами КС можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, мають повну цивільну дієздатність (не можуть бути членами КС особи, які (а) за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, (б) які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, (в) мають непогашену судимість за корисливі злочини);

1)підставою прийняття у члени КС є прийняте на підставі поданої письмової заяви відповідне рішення спостережної ради або загальних зборів КС; при цьому членство у КС настає з дня сплати заявником вступного та обов´язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом КС;

2)припинення членства відбувається на підставі відповідного рішення загальних зборів або спостережної ради КС (на підставі поданої заяви члена КС);

3)права членів КС: брати участь в управлінні справами КС, обирати та бути обраними до її органів управління; вносити пропозиції на розгляд органів управління КС; одержувати від КС кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам КС відповідно до її статуту; одержувати інформацію про діяльність КС, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління КС та іншими документами щодо діяльності КС; одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом КС; вийти з членів КС в установленому законом і статутом КС порядку й отримати свій обов´язковий пайовий внесок (вступний внесок при цьому не повертається); 4) обов´язки членів КС: додержуватися статуту та інших актів КС, виконувати рішення її органів управління; брати участь у формуванні майна КС, зокрема сплачувати у грошовій формі вступні, обов´язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені статутом КС спілки; не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність КС; інші обов´язки, передбачені законодавством України, статутом та іншими актами КС. • майнові відносини в КС:

а) основний правовий титул майна КС - право власності;

б) джерела формування: вступні, обов´язкові пайові та інші внески членів КС; плата за надання своїм членам кредитів та інших послуг; доходи від
провадження інших видів статутної діяльності; доходи від придбаних
кредитною спілкою державних цінних паперів; пожертвування; благодійні внески; гранти; безоплатна технічна допомога юридичних та/або
фізичних осіб; інші надходження, не заборонені законодавством;

в) склад майна: пайовий капітал (формується за рахунок обов´язкових і додаткових пайових внесків членів КС), резервний капітал (призначений
для відшкодування можливих збитків КС, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності КС та захисту заощаджень її членів; формується за рахунок
вступних внесків членів КС та частини доходів КС до моменту досяг-
нення ним не менше ніж 15% від суми активів, зважених на ризик КС;
при ліквідації спілки залишок коштів резервного капіталу зараховується
до Державного бюджету України); додатковий капітал (формується за
рахунок цільових внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних
та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів; у разі ліквідації спілки залишок додаткового капіталу зараховується
до Державного бюджету України); залишок нерозподіленого доходу КС
(може бути меншим 10% від суми загальних зобов´язань КС); резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (формується за
рахунок частини доходів КС з метою покриття передбачуваних збитків
від неповернення кредитів КС; порядок формування і використання
резерву забезпечення покриття втрат визначається уповноваженим ор-
ганом/Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг/
ДКРРФП);

г) внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки, а також нарахована
на такі кошти та пайові внески плата (відсотки) належать членам КС на праві приватної власності й не включаються до власного майна КС;

д) межі відповідальності КС - лише майном, що належить їй на праві власності; відсутність субсидіарної відповідальності членів КС, які несуть лише ризик збитків у межах своїх пайових внесків;

• органи управління і контролю КС:

1) загальні збори членів КС - вищий орган; виключною компетенцією загальних зборів членів КС є: затвердження статуту КС, внесення до нього змін і доповнень; обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії; затвердження річних результатів діяльності КС, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії; прийняття рішення про збільшення пайового капіталу КС шляхом збільшення розміру обов´язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків; прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків КС; затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет і правління; прийняття рішення про припинення діяльності КС;

2) спостережна рада КС: обирається загальними зборами КС та підзвітна їм; обов´язки членів спостережної ради КС виконуються на громадських засадах; до компетенції цього органу належить: затвердження положень про порядок надання передбачених законом і статутом КС послуг членам КС; встановлення видів кредитів, що надаються КС; вирішення питань про прийняття нових членів до КС і припинення членства в КС; скликання загальних зборів КС; затвердження у випадках, передбачених статутом КС, рішень кредитного комітету про надання кредиту; визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна КС, використання тимчасово вільних коштів; затвердження кошторису та штатного розпису КС; затвердження положення про структурні підрозділи КС; призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету; визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників КС і залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами уповноваженого орга-ну/ДКРРФП та статутом спілки; прийняття рішення про вступ КС до асоціації кредитних спілок та/або об´єднаної КС і вихід з таких асоціацій та/або об´єднаної КС, якщо ці питання статутом КС не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів КС;

3) правління КС - виконавчий орган, який здійснює керівництво поточною діяльністю КС; складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою; підзвітне загальним зборам і спостережній раді КС та організує виконання їх рішень; діє від імені КС у межах, передбачених Законом «Про КС» і статутом спілки; очолюється головою правління КС, який без доручення представляє інтереси КС і діє від її імені; представляє КС в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені КС, підписує доручення на провадження дій від імені КС; розпоряджається майном КС у порядку та в межах, визначених статутом КС; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління КС, призначає на посади та звільняє з посад працівників КС, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників КС; вирішує інші питання діяльності КС відповідно до Закону «Про КС» та статуту КС;

4) кредитний комітет - спеціальний орган, відповідальний за організацію кредитної діяльності спілки; призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів КС і спостережній раді, несе перед ними відповідальність за ефективність діяльності КС; комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб; повноваження та порядок діяльності кредитного комітету визначаються статутом КС та положенням про кредитний комітет; повноваження кредитного комітету: розгляд заяв членів КС про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань; здійснення контролю за якістю кредитного портфеля; вирішення інших питань, пов´язаних з кредитною діяльністю, відповідно до закону, статуту КС і положення про кредитний комітет;

5) ревізійна комісія КС: здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю КС; обирається та підзвітна загальним зборам членів КС; мінімальний склад - 3 особи, які повинні бути членами КС (крім членів спостережної ради, правління, кредитного комітету), виконують свої обов´язки на громадських засадах; повноваження: проведення чергових (не рідше одного разу на рік) і позачергових (на вимогу спостережної ради або не менше ніж 20% членів КС); складання висновку за річними звітами про результати діяльності КС; скликання позачергових загальних зборів членів КС у разі виявленні загрози існуванню КС; тимчасово припиняти повноваження будь-якої посадової особи КС в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності КС; • особливості ліквідації КС за рішенням загальних зборів: 1) негайне повідомлення уповноваженого органу, який веде реєстр фінансових установ (ДКРРФП), про прийняття рішення про припинення діяльності КС, а також пропозицій щодо складу ліквідаційної комісії (ліквідатора), порядку та строків ліквідації КС; 2) прийняття уповноваженим органом/ДКРРФП рішення про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) або покладення цих обов´язків на спостережну раду КС; 3) повідомлення явних кредиторів і публікація повідомлення про ліквідацію КС в органах преси; 4) виявлення невідомих КС кредиторів (протягом встановленого в повідомленні строку, який не може бути меншим ніж 2 місяці); 5) задоволення вимог кредиторів (якщо КС є платоспроможною) у такій черговості: у першу чергу задовольняються вимоги працівників КС та членів ліквідаційної комісії, пов´язані з трудовими відносинами; у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів КС на депозитних рахунках і вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом; у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків, зборів (обов´язкових платежів); у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги; 6) залишок коштів резервного та додаткового капіталу після розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України; 7) затвердження ліквідаційного балансу уповноваженим органом/ДКРРФП та виключення КС з Державного реєстру фінансових установ.