Господарське право

1. Господарські об´єднання: поняття, види, особливості правового становища

Суб´єкти організаційно-господарських повноважень - важлива категорія суб´єктів господарських правовідносин, серед яких особливе місце посідають організації (насамперед господарські), що здійснюють управління господарською діяльністю. Одним з різновидів таких організацій є господарське об´єднання.

Господарське об´єднання (ГО) - це організаційно оформлена група підприємств, інших господарських організацій низової ланки економіки різних форм власності, яка створюється з метою координації діяльності своїх учасників, об´єднання їхніх зусиль для вирішення соціальних та економічних завдань.

Правове становище ГО визначається ГК України (статті 118-127), законами: «Про промислово-фінансові групи в Україні», «Про банки та банківську діяльність» (статті 9-13), «Про кооперацію» (статті 30-33), «Про сільськогосподарську кооперацію» (ст. 26) та ін.

Основні риси ГО:

  • господарські організації корпоративного типу;
  • належність до організацій, які здійснюють управління діяльністю їх учасників (у тому числі координацію їх діяльності) і є вторинними структурами;
  • вимоги до учасників ГО: наявність статусу юридичної особи;
  • основна мета діяльності - координація діяльності учасників і об´єднання їхніх зусиль для вирішення спільних соціальних та економічних завдань (досягнення спільних соціальних та економічних результатів);
  • відсутність спрямованості (мети) на отримання прибутку;
  • тяжіння до монополізму, що зумовлює необхідність отримання згоди Антимонопольного комітету на створення ГО (у випадках, передбачених Законом «Про захист економічної конкуренції) та здійснення цим органом контролю за функціонуванням ГО;
  • реєстрація в загальному для всіх юридичних осіб порядку (за деякими винятками);
  • добровільність виходу учасників з ГО (за винятком державних, комунальних та інших об´єднань, що створюються в розпорядчому порядку) з внесенням відповідних змін до установчих документів і відомостей державної реєстрації та збереженням за учасниками, які вийшли з ГО, їхніх зобов´язань по укладених договорах.

Господарські об´єднання різноманітні, що зумовлює доцільність їх класифікації за різними критеріями. Види ГО:

1)за ознакою засад створення: (а) добровільні і (б) такі, що створюються в розпорядчому порядку. Добровільні господарські об´єднання створюються шляхом вільного волевиявлення їх засновників, що фіксується в засновницькому договорі та/або підписаному усіма засновниками статуті об´єднання. До господарських об´єднань, створених у розпорядчому (примусовому) порядку, належать об´єднання підприємств одного власника (в тому числі державні та комунальні господарські об´єднання), який приймає рішення про створення об´єднання та затверджує його статут, а також холдинги, створенні шляхом поглинання, заснування однією холдинговою (материнською) компанією низки дочірніх господарських товариств/ Корпоративних підприємств і в інших випадках, передбачених законом;

2)за ознакою ступеня централізації управлінських повноважень - асоціації (створюються з метою постійної координації господарської діяльності без надання об´єднанню права втручатися у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з учасників), корпорації (створюються на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників), концерни (учасники якого перебувають у повній фінансової залежності від одного або групи підприємців, який(які) в зв´язку з цим отримує(ють) значні повноваження щодо управління Діяльності решти учасників об´єднання);

3)за ознакою обов´язкового установчого документа - договірні (асоціації, корпорації, промислово-фінансові групи) та статутні (концерни та консорціуми);

4)за галузевою ознакою - галузеві, тобто господарські об´єднання підприємств певної галузі (транспорту, зв´язку, вугільної промисловості тощо), міжгалузеві (до складу яких входять господарські організації різних галузей економіки);

5)за територіальною ознакою - республіканські, обласні, міські тощо;

6)за ознакою терміну діяльності - створені на визначений термін/строкові (консорціуми, промислово-фінансові групи) та без визначення строку діяльності (асоціації, корпорації, концерни);

7)за ознакою наявності чи відсутності в об´єднання статусу юридичної особи - господарські об´єднання, які мають статус юридичної особи (загальне правило, передбачене ч. 4 ст. 118 ГК України), і господарські об´єднання, які не мають такого статусу (до них належать промислово-фінансові групи та холдингові групи);

8)залежно від сфери діяльності підприємств/господарських організацій, що входять до складу ГО, або їх організаційно-правової форми (банківські об´єднання, кооперативні об´єднання, об´єднання страховиків, об´єднання аудиторських організацій, об´єднання торговців цінними паперами та ін.).