Господарське право

4. Кабінет Міністрів України як суб´єкт організаційно-господарських повноважень

Кабінет Міністрів України (КМУ) є вищим органом у системі органів виконавчої влади; здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства/відомства, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації; спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів (ст. 1 Закону від 21.12.2006 р. «Про Кабінет Міністрів України»).

Відповідно до ст. 5 Закону України від 21 вересня 2006 року «Про управління об´єктами державної власності», Кабінет Міністрів України є суб´єктом управління, що визначає об´єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об´єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб´єктам управління, визначеним цим Законом.

Здійснюючи управління об´єктами державної власності, Кабінет Міністрів України:

1)визначає органи виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об´єктами державної власності;

2)встановлює порядок передачі об´єктів державної власності суб´єктам управління, визначеним цим Законом;

3)визначає порядок призначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави та інших об´єктів державної власності;

4) визначає умови створення та діяльності господарських структур;

5)приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур (державних господарських об´єднань, державних холдингових компаній) і визначає центральні органи виконавчої влади, які здійснюють контроль за їх діяльністю;

6)призначає на посади та звільняє з посад керівників господарських структур, стосовно яких функції з управління виконує Кабінет Міністрів України;

7)приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію казенних підприємств і визначає центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать;

8)приймає рішення про передачу відповідно до закону об´єктів державної власності в комунальну власність, дає згоду на передачу об´єктів з комунальної в державну власність;

9)приймає рішення про закріплення в державній власності пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій (часток) у державній власності відповідно до законодавства про приватизацію;

10)приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у державній власності, або їх частини;

11)встановлює критерії відбору об´єктів державної власності для передачі їх в управління уповноваженим особам;

12)встановлює критерії відбору уповноважених осіб для передачі їм в управління об´єктів державної власності;

13)визначає порядок управління корпоративними правами держави та виплати винагороди уповноваженим особам за належне виконання ними функцій з управління корпоративними правами держави;

14)приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

15)розробляє та укладає міжнародні договори України щодо об´єктів державної власності України згідно із законодавством;

16)призначає позапланові ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, які стосуються використання об´єктів державної власності;

17)встановлює критерії ефективності управління об´єктами державної власності та порядок їх застосування;

18)визначає порядок:

а) здійснення контролю за виконанням функцій з управління об´єктами державної власності;

б) спрямування коштів, визначених Державним бюджетом України, на фінансування витрат, пов´язаних з викупом часток (акцій, паїв) вторинної емісії господарських організацій з корпоративними правами держави, та заходи щодо реструктуризації, досудової санації та інші заходи, які стосуються функціонування об´єктів державного сектору економіки;

в) відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними, у тому числі казенними, підприємствами та їх об´єднаннями, господарськими структурами;

г) конкурсного відбору керівників державних суб´єктів господарювання;
ґ) оплати праці та винагороди керівникам державних підприємств;

д) призначення, діяльності, відповідальності та винагороди посадовим особам уповноважених органів управління, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств;

е) призначення, діяльності, відповідальності та оплати праці державних контролерів використання об´єктів державної власності (далі - державні контролери);

є) створення та ведення Єдиного реєстру об´єктів державної власності;

ж) визначення вартості об´єктів державної власності;

з) проведення інвентаризації об´єктів державної власності;

и) відчуження та списання об´єктів державної власності;

і) розпорядження активами державних господарських організацій;

ї) розрахунку та використання концесійних платежів за державне майно;

й) оцінки об´єктів оренди та порядок розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) державного майна;

к) визначення підприємств державного сектору економіки, на яких проводяться щорічні аудиторські перевірки використання об´єктів державної власності;

19)забезпечує контроль за ефективністю управління об´єктами державної власності;

20)затверджує річні фінансові плани державних підприємств, що є суб´єктами природних монополій, і державних підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мли грн.;

21)приймає рішення щодо реорганізації (реструктуризації) підприємств, які не підлягають приватизації;

22)погоджує рішення уповноважених органів управління щодо створення, реорганізації та ліквідації діяльності підприємств державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

23)погоджує умови приватизації та реструктуризації об´єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

24)затверджує перелік об´єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

25)забезпечує контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна;

26) виконує відповідно до законів інші функції з управління об´єктами державної власності.