Господарське право

6. Організаційно-господарські повноваження ФДМУ

Суб´єктом організаційно-господарських повноважень також є Фонд державного майна України, правовий статус якого визначається:

Законом від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (ст. 7);

Законом від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (статті 5,9);

Законом України від 21 вересня 2006 року «Про управління об´єктами державної власності» (ст. 7).

Відповідно до ст. 7 Закону України від 21 вересня 2006 року «Про управління об´єктами державної власності», яка узагальнила положення щодо повноважень Фонду державного майна України (ФДМУ), що містяться в різних актах законодавства (в тому числі вищезазначених), цей орган наділяється організаційно-господарськими повноваженнями кількох категорій:

1) щодо державних підприємств, установ і організацій:

а) виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів,

б) здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових
комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств, поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств
до сфери управління уповноважених органів управління після закінчення строку
дії договорів оренди;

в) виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутних фондів яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній і підприємств, які підлягають корпоратизації відповідно до законодавства;

г) виступає в установленому порядку правонаступником державних підприємств стосовно суб´єктів господарювання, раніше створених за їх участю, а також державних внесків до статутного фонду недержавних суб´єктів господарювання;

ґ) приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що перебувають у його управлінні;

д) здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження
справ про банкрутство державних підприємств, що перебувають у його управлінні, та господарських організацій з корпоративними правами держави, у тому числі веде їх реєстри;

е) забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження щодо господарських організацій, у статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують 50%, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

є) забезпечує проведення екологічного аудиту підпорядкованих йому підприємств;

ж) укладає та розриває контракти з державними контролерами відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку;

з) погоджує розмір плати за оренду (суборенду) державного майна (крім
окремого індивідуально визначеного) за договорами оренди, укладеними підприємствами, військовими частинами Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями;

и) бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів щодо об´єктів державної власності України, оформлює відповідно до міжнародних договорів право державної власності на майно та приймає рішення щодо його подальшого ефективного використання;

1) забезпечує захист майнових прав держави на території України відповідно
до законодавства, а за її межами - відповідно до чинних міжнародних договорів у
межах своїх повноважень;

2) щодо нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного державного майна:

а) виступає відповідно до законодавства орендодавцем державного майна;

б) розробляє методичні засади визначення орендної плати відповідно до ринкової вартості майна;

в) здійснює контроль за використанням майна, переданого в оренду, виконанням договорів оренди державного майна;

г) приймає рішення про передачу до статутного фонду господарських організацій об´єктів державної власності;

ґ) забезпечує в межах повноважень функціонування єдиної державної інформаційної системи обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади;

д) здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення Єдиного реєстру об´єктів державної власності;

е) виступає розпорядником Єдиного реєстру об´єктів державної власності;

є) забезпечує передачу нерухомого майна творчим спілкам і релігійним конфесіям у порядку, встановленому законодавством;

ж) веде реєстр концесійних договорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3) за пропозицією уповноважених органів управління приймає рішення про подальше використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій, але перебуває на їх балансі;

и) дає дозвіл (погодження) на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством;

і) дає дозвіл на здійснення застави майна державних підприємств, що перебувають у його управлінні;

ї) здійснює відповідно до законодавства право розпорядження майном, що перебуває на балансі громадських організацій колишнього СРСР, яке має статус державного;

й) погоджує (приймає) рішення про передачу об´єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших уповноважених органів управління або Національній академії наук України, галузевим академіям наук;

3) щодо корпоративних прав держави:

а) здійснює управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

б) створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об´єктів державної власності, відповідно до законодавства;

в) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

г) встановлює наявність і визначає розмір корпоративних прав держави в майні господарських організацій, а також у майні громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території України;

ґ) передає за рішенням Кабінету Міністрів України функції з управління об´єктами державної власності, що перебувають у його управлінні, уповноваженим органам управління, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими об´єктами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

д) здійснює контроль за виконанням функцій з управління корпоративними правами держави уповноваженими органами управління та уповноваженими особами;

е) здійснює методологічне забезпечення управління корпоративними правами держави;

є) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;

ж) здійснює разом з центральним органом виконавчої влади з питань економіки та Міністерством фінансів України формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

з) проводить відповідно до законодавства конкурси щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та укладає з ними відповідні договори;

и) призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні;

і) укладає та розриває контракти з державними контролерами господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50% та які перебувають у його управлінні, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

ї) здійснює контроль за виконанням умов контрактів з керівниками виконавчих органів господарських організацій і державними контролерами господарських організацій, які перебувають у його управлінні;

й) забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб;

к) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам;

л) виконує інші передбачені законодавством функції з управління корпоративними правами держави.

Додаткова література

Апанасенко К.І. Проблеми участі територіальних громад у корпоративних відносинах // Вісник господарського судочинства. - 2005. - № 5. - С. 138-142.

Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 20 с.

Архіпова О.В. Припинення юридичної особи й права, що випливають з її участі в інших підприємствах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 62-64.

Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - X., 2003. - 19 с.

Бейцун І. Проблема правосуб´єктності об´єднань юридичних осіб. - Підприємництво, господарство, право. - 2004. - № 2. - С. 45-49.

Бейцун І.В. Об´єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К., 2006. - 18 с.

Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 1. - С. 12-15.

Беляневич O.A. Відокремлені підрозділи підприємства як учасники господарського обороту // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - № 2. - С. 248-251.

Блюмхардт О. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 19 с.

Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография. - К.: Наукова думка, 2003. - 160 с.

Бондаренко IM. Правова регламентація господарської діяльності казенних підприємств: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2001. - 18 с.

Васильєва В. До питання про поняття корпоративного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.). - Львів. — С. 247-248.

Венгер В. До питання про управління державними підприємствами // Економіка України . - 2005. - № 2. - С. 46-52.

Венедиктов A.B. Государственная социалистическая собственность. - M. -Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

Винар Л. Окремі аспекти адаптації правового статусу юридичних осіб, заснованих державою, до стандартів Європейського Союзу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XI регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2005 p.). - Львів, 2005. - С. 213-215.

Винар Л. Організаційно-правові форми юридичних осіб, заснованих державо»// Підприємництво, господарство, право. - 2005. - № 8. - С. 6-10.

Вінник О. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище. Монографія. - К.: Знання, 1998. - 309 с.

Вінник ОМ. Право учасників господарських товариств на інформацію: проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Юридичні науки. Випуски 49-51. - 2003. - № 50. - С. 91-95.

Вінник О. Господарське товариство як складна соціальна система: проблеми правового забезпечення балансу інтересів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 p.). - Львів, с. 252-256.

Вінник ОМ. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія. - К.: Атіка, 2003. - 324 с.

Вінник ОМ. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 32 с.

Вінник ОМ. Інвестиційне право: Навчальний посібник. - К.: Юридична думка, 2005. - 568 с.

Волгин B.B. Защита интересов индивидуального предпринимателя: Практическое пособие. - 2-е изд., доп. - М.: Маркетинг, 2002. - 244 с.

Воловик О. Організаційно-господарські відносини у системі корпоративного управління // Право України. - 2004. - № 7. - С. 58-61.

Воловик O.A. Господарсько-правове забезпечення корпоративних інтересів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2005. - 20 с.

Воловик O.A. Інтереси господарських товариств: проблеми правового забезпечення в корпоративних відносинах: Монографія. - Луганськ, 2006. - 132 с.

Гаєцька-Колотило ЯЗ. Організаційно-правові форми сільськогосподарської кооперації в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. - 22 с.

Гафурова О.В. Права та обов´язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 20 с.

Гайворонський ВМ. Предмет і суб´єкти господарського права: Конспект лекцій. - Харків: Українська юридична академія, 1994.

Глібко C.B. Сутнісні ознаки акціонерного товариства: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України. - X., 1995. -17 с.

Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2000. - 23 с.

Головань І.Б. Правова робота у механізмі захисту прав суб´єктів підприємництва. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2003. - 16 с.

Гончарова І. Холдинг у країнах перехідної економіки як специфічне об´єднання підприємств. - Підприємництво, господарство, право. - 2002. - № 7. - С. 13-16

Гриненко Р. Коментар до Закону України «Про холдингові компанії в Україні»// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2006. - № 6. - С. 21.

Гринюк Р.Ф. Правовий статус комунальних підприємств в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2001. - 20 с.

Гриценко О.І. Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2005. - 20 с.

Грудницька СМ. Правовий статус об´єднань підприємств у промисловості: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України. - Донецьк, 1997. - 24 с.

Деревянко Б.В., Грудницька С.М. Державне регулювання функціонування промислово-фінансових груп у сфері підприємницької діяльності, монографія / Зазаг. ред. M.K. Галянтича. - К.: НДІ ППП АПрН України, 2005. - 176 с.

Дойников И.В. Государственное предпринимательство. Учебник. - M.: Изд-во ПРИОР, 2000. - 240 с.

Дорошенко Л.Н. Правовое регулирование прекращение деятельности хозяйствующих субъектов // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.). - Донецк: ИЭПИ HAH Украины, Юго-восток, Лтд, 2002. - С. 35-38.

Духневич A.B. Правове регулювання діяльності кредитних спілок в Україні: історія і сучасність // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 92-94.

Духневич A.B. Правове становище кредитних спілок в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. - X., 2005. -20 с.

Жорнокуй Ю.М. Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - X., 2003. - 20 с.

Задихайло Д.В., Дибенко O.P., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. - Харків, 2003. - 688 с.

Захарченко A.M. Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2007. - 20 с.

Зубарева Н.В. Обращение взыскания на акции закрытого акционерного общества // Закон (Журнал для деловых людей). - 2006. - № 3. - С. 106-107.

Зубарева Н.В. Обращение взыскания на долю в обществе с ограниченной ответственностью // Закон (Журнал для деловых людей). - 2006. - № 3. - С. 107-108.

Ионцев М.Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. Управление и контроль. Защита прав акционеров. - М.: «Ось-89,2002. - 512 с.

Ершова И.В. Проблемы правового статуса государственной корпорации // Государство и право. - 2001. - № 6. - С. 35-41.

Квасніцька 0.0. Правове регулювання державної реєстрації суб´єктів підприємницької діяльності: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / H АН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 19 с.

Кібенко O.P. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія «Юридичний радник». - X.: Страйд, 2005. - 432 с.

Кібенко O.P. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2006. - 40 с.

Клименко О.М. Особливості правового становища держави як суб´єкта приватного (цивільного) права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2006. - 22 с.

Коваль Е. Особенности правового статуса физического лица как субъекта предпринимательской деятельности // Підприємництво, господарство і право. -2001. - № 5. - С. 18-21.

Коваль І.Ф. Право на ділову репутацію суб´єктів господарювання і його поза-судовий захист від неправомірного використання. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2005. - 20 с.

Кооперативне право. Підручник / За ред. чл.-кор. НАН України В.І.Семчика. -К.: Ін Юре, 1998.

Коссак В.М. Товариство з обмеженою відповідальністю в австрійському праві (порівняльний аналіз з українським законодавством) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали І регіональної наукової конференції (лютий 1995 року). - Львів: Львівський державний ун-т ім. Івана Франка, 1995.-С. 67-71.

Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов´язаної зі створенням юридичних осіб // Право України. - 1996. - № 11. - С. 21-24.

Кочергіна КО. Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2005. - 20 с.

Кочергіна К. Організаційно-правові форми підприємницьких товариств як об´єкт законотворчого моделювання // Українське комерційне право. - 2005 (№б).-С.65-71.

Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства. Монография. - Харьков: Основа, 2005. - 236 с.

Кравець І. Господарські об´єднання: окремі проблеми вдосконалення правового становища // Підприємництво, господарство і право. - 2006 - № 5. - С 79-81.

Кравець І. Поняття, ознаки та класифікація суб´єктів організаційно-господарських повноважень // Підприємництво, господарство і право. - 2006 -№3.-С. 201-206.

Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка - Л 2000.- 16 с.

Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. - К.: Істина, 2005. - 720 с.

Красько И. Юридические проблемы компании одного лица // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. -№11.

Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. - К.: Аста, 2004. - 328 с.

Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 36 с.

Лаптев В.В. Правовая организация хозяйственных систем. - М.: Юрид. лит, 1978.

Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. - М.: Юристъ, 1997.

Лаптев В.В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности // Государство и право. - 1999. - № 11. - С. 80-89.

Лаптев В.В. Законодательство о предприятиях (критический анализ) // Государство и право. - 2000. - № 7. - С. 22-28.

Лебідь В.І. Правове становище особистах селянських господарств в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 21 с.

Ленина Е. Проблема малого бизнеса, или «Вакханалия» // Закон и право. -2005. - № 4. - С. 67-69.

Лещенко Д.С. Правовий статус установ в цивільному праві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - X., 2005. - 20 с.

Лямцева Т.В. Правове забезпечення виробничо-господарської діяльності державних спеціалізованих сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.-X., 2001.-20 с.

Мавліханова Р.В. Виробничі кооперативи як суб´єкти цивільного права: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - X., 2005. - 19 с.

Мазур Е.Е. Малое предпринимательство как необходимый элемент переходной экономики // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. -Т. 2. - 36. наук, праць. - Одеса: Астропринт, 1999. - С. 373-384.

Мамутов В.К. Предприятие и вышестоящий орган. - М.: Юрид. лит., 1969.

Мамутов В.К., Хахулин В.В. Дефекты нормативно-правового закрепления статуса субъектов хозяйствования в проекте Гражданского кодекса // Детини-зация экономики: опыт экономико-правового и экономико-математического исследования (Сб. научных трудов). - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2000. -С. 137-149.

Марчинський В.Г. Правовий статус довірчого товариства як суб´єкта цивільно-правових відносин: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун- т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 23 с.

Медведева Л., Гончарова Н. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб // Право України. - 2004. - № 4. - С. 125-130.

Мельник СБ. Деякі правові аспекти діяльності некомерційних організацій в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. -2002. - № 2. - С. 56-58.

Михайлов Н.И. Совершенствование правовой организации финансово-промышленных групп // Государство и право. - 2002. - № 7. - С. 63-70.

Муратова ДА. Проблемы правового регулирования холдингов как объединений юридических лиц // Конституционные основы гражданского законодательства: Материалы межвузовской научной конференции студентов и аспирантов, посвщенной десятилетию Конституции Российской Федерации (9 декабря 2003 г.) - М.: МГСУ, 2004. - С. 100-104.

Назарова Ю.Е. Участие правами промышленной собственности в хозяйственных обществах. - Харьков: Эспада, 2002. - 88 с.

Нецька Л.С. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2001. - 20 с.

Партии Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник. - К.: Знання, КОО, 2001. - 270 с.

Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності // Право України. - 2000. - № 5. - С. 33.

Пастух І. Підстави відмови у видачі ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності // Право України. - 2000. - № 9. - С. 37.

Пацурія Н.Б. Страхові організації (компанії) як суб´єкти господарського права // Предпринимательство, хозяйство и право . - 2000. - № 1. - С. 12-18.

Песков В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств // Право України. - 1999. - № 10.-С. 22-23.

Петрик І. Право на інформацію про акціонерне товариство: подання доказів до суду // Право України. - 2000. - № 2. - С. 52.

Петриченко О.П. Організаційно-правові форми державних підприємств за законодавством України // Право України. - 2000. - № 4.

Петриченко О. Правовий режим майна державних унітарних підприємств: актуальні питання // Право України. - 2000. - № 12. - С. 97-101.

Пилипенко А.Я., Щербина B.C. Очерки акционерного права Украины. - К., 1995.

Пількевич В.Л. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - К., 2006. - 20 с.

Повар П.О. Проблемні аспекти ліквідації повного товариства // Молодь у юридичній науці: 36. тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «П´яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 p.). Ч. 3. Підтом 2. -Хмельницький, 2006. - С. 67-70.

Повар П.О. Захист прав кредиторів при ліквідації товариств // Наукові правничі школи Київського університету. Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 12 жовтня 2005 p. - К.: Київський університет, 2005. - 148-151.

Поляков Б., Замойский И. Проблемы реорганизации юридических лиц // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 5. - С. 3-6.

Порошенко П. Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин. Монографія. - К., 2000. - 206 с.

ПотюкМ. Дочірні підприємства як юридичні особи // Предпринимательство, хозяйство и право . - 1999. - № 1. - С. 124-125.

Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні. Монографія / За заг. ред. Галянтича M.K. - К., 2005. - 224 с.

Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді. Автореф. дис.... докт. юрид. наук. - К., 2006. - 33 с.

Пронська Г.В. Компетенція господарських міністерств і відомств Української PCP. - К.: Наукова думка, 1973. - 126 с.

Пронская Г.В. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем. - К.: Вища школа, 1985.

Пронська Г.В. Правове становище орендного підприємства в Україні // Реферативний огляд діючого законодавства України та практики його застосування. -К., 1996. - С. 59-76.

Пронская Г.В. Современные тенденции развития основного производственного звена в отраслевом управлении народным хозяйством республики // Отраслевое управление в республике. - К.: Наук, думка, 1991. - С. 87-115.

Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: 36. наук, праць. - К., 2006. -318 с.

Регурецька О.В. Охорона прав акціонерів у цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 20 с.

Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2006. - 19 с.

Рябота В. Проблеми отримання інформації акціонерами щодо злиття/приєднання товариства // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 10. -С. 39-41.

Рябота В.В. Щодо доцільності запровадження права на витіснення акціонерів в Україні // Молодь у юридичній науці: 36. тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «П´яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 p.). Ч. 3. Підтом 2. - Хмельницький, 2006. - С. 100-102.

Самойленко A.B. Суб´єктний склад внутрішньогосподарських відносин: деякі правові аспекти // Юридична Україна. - 2006. - № 4. - С. 65-71.

Саніахметова Н. Поняття суб´єктів підприємницької діяльності // Право України. - 2001. - № 9. - С. 27-33.

Саніахметова И.О. Підприємницьке право: Суб´єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимо-нопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник. 3-е вид., перероб. і доп. - К.: A.C.K., 2005. - 912 с.

Саракун І. Суб´єкти корпоративних правовідносин // Підприємництво, господарство, право. - 2005. - № 3. - С. 16-20.

Снісаренко Л.Ю. До питання про поняття корпоративних прав в законодавстві України // Вісник вищого арбітражного суду України. - 2000. - № 4. - С. 120-125.

Снісаренко Л.Ю. До питання про захист прав дрібних акціонерів // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 3. - С. 194- 198.

Соловьева Л. Что хорошо в унитарном предприятии // Юридическая практика. - 2006. - № 1-2 (10.01.2006). - С. 15.

Соляннік К.Є. Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2003. - 19 с.

Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Монография. - Харьков: Право, 1998. - 251 с.

Спасибо-Фатеева І.В. Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин. Автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2000. - 36 с.

Спасибо-Фатеева I.B. Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління (збірник статей). - Харків: Райдер, 2002.

Сумський Д. О. Соціальне значення правового статусу акціонера за континентальним правом // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 2. - С. 165-167.

Сумской ДА. О сущности юридического лица // Социальные проблемы права. Выпуск № з. - М.: МГСУ, 2002. - С. 181-211.

Татьков В.І. Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2003. - 20 с.

Титова O.B. Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 19 с.

Тихонова Е.Ю. Финансово-промышленные группы как способ реализации конституционного принципа свободы предпринимательства // Конституционные основы гражданского законодательства: Материалы межвузовской научной конференции студентов и аспирантов, посвщенной десятилети. Конституции Российской Федерации (9 декабря 2003 г.) - М.: МГСУ, 2004. - С. 121-131.

Удовиченко О.С. Функції установочного договору в господарських товариствах: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України. - X., 1995. - 16 с.

Уманців Г.В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці. - К.: Альтер-прес, Віра-Р, 2002. - 430 с.

Уркевич В.Ю. Правові проблеми становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2001.-20 с.

Устименко В.А. Правове регулювання взаємовідносин міської ради з суб´єктами підприємництва: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1995. - 27 с.

Фесечко Л.І. Правове регулювання додаткового випуску акцій акціонерними товариствами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 20 с.

Хахулин В.В. Правовое положение управления промышленного объединения. -Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1981. - 147 с.

Хахулин В.В. Непрозрачность законодательства о статусе субъектов хозяйствования: причины и следствия // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.). - Донецк: ИЭПИ HAH Украины, Юго-восток, Лтд, 2002. -С. 3-11.

Хахулина Ю.В. Особенности правового статуса аффилированного лица // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.). - Донецк: ИЭПИ HAH Украины, Юго-восток, Лтд, 2002. - С. 42-45.

Харченко Г.Г. Правове регулювання діяльності трастових компаній та довірчих товариств: порівняльно-правовий аналіз: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 20 с.

Хєда С.М. Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект): Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 20 с.

Черненко О. Державні підприємства за законодавством України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XI регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2005 р.). - Львів, 2005. - С. 229-232.

Шеремет О. С. Правове регулювання організації і діяльності повних товариств: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 20 с.

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.) - М.: СПАРК, 1994.

Шишкина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление: научно-практ. изд. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 648 с.

Щербакова Н.В. Поняття реорганізації як способу припинення підприємств, його відмінність від ліквідації // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 65-68.

Щербакова H.B. Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2006. - 20 с.

Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2001. - 15 с.

Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України. - К.: Юрінком Інтер, 2001.- 160 с.

Шуба Б.В. Відповідальність учасників господарського товариства як засіб захисту інтересів його кредиторів (порівняльно-правовий аналіз німецького і українського права): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2005. - 20 с.

Яворська О., Сивий Р. Закриті акціонерні товариства в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання корпоративних відносин // Юридична Україна. - 2004. - № 4. - С 40-47.

Ямковий В.І. Казна як суб´єкт цивільних правовідносин: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - X., 2007. - 20 с.

Янкова О.С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій. Автореферат дис... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2000. - 20 с.