Господарське право

6. Організаційно-господарські повноваження ФДМУ

Суб´єктом організаційно-господарських повноважень також є Фонд державного майна України, правовий статус якого визначається:

Законом від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (ст. 7);

Законом від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (статті 5,9);

Законом України від 21 вересня 2006 року «Про управління об´єктами державної власності» (ст. 7).

Відповідно до ст. 7 Закону України від 21 вересня 2006 року «Про управління об´єктами державної власності», яка узагальнила положення щодо повноважень Фонду державного майна України (ФДМУ), що містяться в різних актах законодавства (в тому числі вищезазначених), цей орган наділяється організаційно-господарськими повноваженнями кількох категорій:

1) щодо державних підприємств, установ і організацій:

а) виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів,

б) здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових
комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств, поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств
до сфери управління уповноважених органів управління після закінчення строку
дії договорів оренди;

в) виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутних фондів яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній і підприємств, які підлягають корпоратизації відповідно до законодавства;

г) виступає в установленому порядку правонаступником державних підприємств стосовно суб´єктів господарювання, раніше створених за їх участю, а також державних внесків до статутного фонду недержавних суб´єктів господарювання;

ґ) приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що перебувають у його управлінні;

д) здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження
справ про банкрутство державних підприємств, що перебувають у його управлінні, та господарських організацій з корпоративними правами держави, у тому числі веде їх реєстри;

е) забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження щодо господарських організацій, у статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують 50%, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

є) забезпечує проведення екологічного аудиту підпорядкованих йому підприємств;

ж) укладає та розриває контракти з державними контролерами відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку;

з) погоджує розмір плати за оренду (суборенду) державного майна (крім
окремого індивідуально визначеного) за договорами оренди, укладеними підприємствами, військовими частинами Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями;

и) бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів щодо об´єктів державної власності України, оформлює відповідно до міжнародних договорів право державної власності на майно та приймає рішення щодо його подальшого ефективного використання;

1) забезпечує захист майнових прав держави на території України відповідно
до законодавства, а за її межами - відповідно до чинних міжнародних договорів у
межах своїх повноважень;

2) щодо нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного державного майна:

а) виступає відповідно до законодавства орендодавцем державного майна;

б) розробляє методичні засади визначення орендної плати відповідно до ринкової вартості майна;

в) здійснює контроль за використанням майна, переданого в оренду, виконанням договорів оренди державного майна;

г) приймає рішення про передачу до статутного фонду господарських організацій об´єктів державної власності;

ґ) забезпечує в межах повноважень функціонування єдиної державної інформаційної системи обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади;

д) здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення Єдиного реєстру об´єктів державної власності;

е) виступає розпорядником Єдиного реєстру об´єктів державної власності;

є) забезпечує передачу нерухомого майна творчим спілкам і релігійним конфесіям у порядку, встановленому законодавством;

ж) веде реєстр концесійних договорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3) за пропозицією уповноважених органів управління приймає рішення про подальше використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій, але перебуває на їх балансі;

и) дає дозвіл (погодження) на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством;

і) дає дозвіл на здійснення застави майна державних підприємств, що перебувають у його управлінні;

ї) здійснює відповідно до законодавства право розпорядження майном, що перебуває на балансі громадських організацій колишнього СРСР, яке має статус державного;

й) погоджує (приймає) рішення про передачу об´єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших уповноважених органів управління або Національній академії наук України, галузевим академіям наук;

3) щодо корпоративних прав держави:

а) здійснює управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

б) створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об´єктів державної власності, відповідно до законодавства;

в) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

г) встановлює наявність і визначає розмір корпоративних прав держави в майні господарських організацій, а також у майні громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території України;

ґ) передає за рішенням Кабінету Міністрів України функції з управління об´єктами державної власності, що перебувають у його управлінні, уповноваженим органам управління, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими об´єктами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

д) здійснює контроль за виконанням функцій з управління корпоративними правами держави уповноваженими органами управління та уповноваженими особами;

е) здійснює методологічне забезпечення управління корпоративними правами держави;

є) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;

ж) здійснює разом з центральним органом виконавчої влади з питань економіки та Міністерством фінансів України формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

з) проводить відповідно до законодавства конкурси щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та укладає з ними відповідні договори;

и) призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні;

і) укладає та розриває контракти з державними контролерами господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50% та які перебувають у його управлінні, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

ї) здійснює контроль за виконанням умов контрактів з керівниками виконавчих органів господарських організацій і державними контролерами господарських організацій, які перебувають у його управлінні;

й) забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб;

к) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам;

л) виконує інші передбачені законодавством функції з управління корпоративними правами держави.

Додаткова література

Апанасенко К.І. Проблеми участі територіальних громад у корпоративних відносинах // Вісник господарського судочинства. - 2005. - № 5. - С. 138-142.

Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 20 с.

Архіпова О.В. Припинення юридичної особи й права, що випливають з її участі в інших підприємствах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 62-64.

Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - X., 2003. - 19 с.

Бейцун І. Проблема правосуб´єктності об´єднань юридичних осіб. - Підприємництво, господарство, право. - 2004. - № 2. - С. 45-49.

Бейцун І.В. Об´єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К., 2006. - 18 с.

Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 1. - С. 12-15.

Беляневич O.A. Відокремлені підрозділи підприємства як учасники господарського обороту // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - № 2. - С. 248-251.

Блюмхардт О. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 19 с.

Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография. - К.: Наукова думка, 2003. - 160 с.

Бондаренко IM. Правова регламентація господарської діяльності казенних підприємств: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2001. - 18 с.

Васильєва В. До питання про поняття корпоративного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.). - Львів. — С. 247-248.

Венгер В. До питання про управління державними підприємствами // Економіка України . - 2005. - № 2. - С. 46-52.

Венедиктов A.B. Государственная социалистическая собственность. - M. -Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

Винар Л. Окремі аспекти адаптації правового статусу юридичних осіб, заснованих державою, до стандартів Європейського Союзу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XI регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2005 p.). - Львів, 2005. - С. 213-215.

Винар Л. Організаційно-правові форми юридичних осіб, заснованих державо»// Підприємництво, господарство, право. - 2005. - № 8. - С. 6-10.

Вінник О. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище. Монографія. - К.: Знання, 1998. - 309 с.

Вінник ОМ. Право учасників господарських товариств на інформацію: проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Юридичні науки. Випуски 49-51. - 2003. - № 50. - С. 91-95.

Вінник О. Господарське товариство як складна соціальна система: проблеми правового забезпечення балансу інтересів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіон