Господарське право

4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

Природні ресурси як особлива категорія майна, що використовується у сфері господарювання, характеризуються особливим правовим режимом, якому притаманні такі риси:

І. Спеціальне регулювання, що здійснюється низкою таких нормативно-правових актів, як:

Конституція України: ст. 13 визначає коло об´єктів права власності Українського народу і права кожного громадянина користуватися цими об´єктами; ст. 14 - щодо землі як основного національного багатства, щодо гарантування та реалізації права власності на землю);

Господарський кодекс України, який містить гл. 15 «Використання природних ресурсів у сфері господарювання» (ст. 148 визначає особливості використання природних ресурсів у сфері господарювання; статті 149-153 визначають основні засади використання природних ресурсів суб´єктами господарювання, права та обов´язки останніх);

Цивільний кодекс України: ч. 2 ст. 13 ЦК закріплює обов´язок учасників цивільних відносин при здійсненні цивільних прав утримуватися від дій, які могли б завдати шкоди довкіллю; ст. 324 ЦК «Право власності Українського народу» (дублює відповідні положення Конституції), статтею 373 ЦК «Земля (земельна ділянка) як об´єкт права власності» регулюється низка питань, пов´язаних з майновими правами на землю (земельну ділянку), в тому числі правом власності (статті 373-385), правом користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (статті 407-412), а також для забудови (статті 413-417);

спеціальні кодекси про окремі види природних ресурсів: Лісовий кодекс від

21.01.1994 р., Кодекс «Про надра» від 27.07.1994 р., Водний кодекс від

06.06.1995 р., Земельний кодекс від 25.10.2001 р.;

закони: від 25.06.1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища», від 16.06.1992 р. «Про природно-заповідний фонд України»; від 16.10.1992 р. «Про охорону атмосферного повітря»; від 03.03.1993 р. «Про тваринний світ»; від 09.04.1999 р. «Про рослинний світ»; Гірничий закон України від 06.10.1999 р. та ін.

підзаконні нормативно-правові акти, прийняті відповідно до зазначених кодексів і законів.

II. Визначення природних ресурсів (землі, надр, атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів, що знаходяться в межах території України, природних ресурсів її континентального шельфу, виключної/морської економічної зони) об´єктами права власності Українського народу, що реалізується від імені народу органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.

III. Закріплення за кожним громадянином права користування (відповідно до закону) природними об´єктами права власності Українського народу.

IV. Використання суб´єктами господарювання в їх господарській діяльності природних ресурсів у порядку спеціального або загального природокористування відповідно до актів законодавства.

V. Можливість отримання суб´єктами господарювання для здійснення господарської діяльності природних ресурсів (землі/земельної ділянки із закритими водоймами, ділянками лісів, загальнопоширеними корисними копалинами, що знаходяться в ній) на праві власності або праві користування відповідно до порядку, встановленого земельним, водним, лісовим та іншим спеціальним законодавством;

VI. Закріплення за суб´єктами господарювання низки спеціальних прав та обов´язків щодо використання природних ресурсів, наданих на праві власності або праві користування:

Права:

• експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів;

• використовувати для господарських потреб в установленому законодавством порядку корисні копалини місцевого значення, водні об´єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній ділянці;

• одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов´язаної з використанням природних ресурсів;

• одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для реалізації заходів щодо ефективного використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також користуватися податковими пільгами при здійсненні зазначених заходів;

• вимагати компенсації шкоди, завданої належним йому природним ресурсам іншими суб´єктами, а також усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності, пов´язаної з використанням природних ресурсів.

Обов´язки:

• використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для використання у господарській діяльності;

• ефективно й економно використовувати природні ресурси на основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності;

• здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їх якості в процесі господарювання;

• своєчасно вносити відповідну плату за використання природних ресурсів;

• здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших власників і користувачів природних ресурсів;

• відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або первинним користувачам природних ресурсів.