Господарське право

3. Особливості правового становища фондової біржі

Фондова біржа являє собою організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, що можуть вільно продаватися і купуватися. Саме фондова біржа зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та виконує інші функції, пов´язані з обігом цінних паперів.

Правову основу діяльності фондової біржі становить комплекс нормативно-правових актів різної юридичної сили:

Господарський кодекс України (статті 356-361), що визначає основні засади посередництва, пов´язаного з випуском та обігом цінних паперів (ст. 356), ліцензування (ст. 357) та умови здійснення цієї діяльності (ст. 358), вимоги до укладення угод щодо цінних паперів (ст. 359), основи правового статусу фондової біржі як торговця цінними паперами (ст. 360-361);

Закон України від 23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок» (статті 20-27): визначає поняття та основні засади створення та функціонування фондової біржі як організації, метою діяльності якої є організація торгівлі на фондовому ринку (укладання угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних);

Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних систем, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1997 р. № 9;

Рішення ДКЦПФР № 212 від 11.06.2002 «Про затвердження Положення про подання адміністративних даних фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами»;

Рішення ДКЦПФР від 05.08.2003 № 344 «Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності інститутів спільного інвестування, фондових бірж та інших професійних учасників ринку цінних паперів з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню;

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 347;

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затв. Рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 № 345;

Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затв. Рішенням ДКЦПФР від 23.06.2006 №21;

Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006№ 1001 «Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів»;

Положення про функціонування фондових бірж, затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1542.

Фондова біржа має більш складний статус, ніж товарна біржа, оскільки вона є професійним учасником фондового ринку й одночасно - здійснює діяльність з організації торгівлі на цьому ринку. Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - це діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) зі створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв´язання спорів між членами організатора торгівлі.

Фондові біржі повинні відповідати вимогам згаданого Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» (і лише в цьому випадку можуть використовувати слова «фондова біржа» та похідні від них) щодо:

 • здійснення організації торгівлі на фондовому ринку як виключної діяльності, яку їм дозволяється поєднувати лише з діяльністю з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на відповідній біржі (ст. 26);
 • підтримання власного капіталу в розмірі, не меншому ніж 3 млн. грн., а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та розрахунки, - не меншому ніж 6 млн. грн.;
 • організаційно-правової форми: фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі акціонерного товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю, або дочірнього підприємства об´єднання торговців цінними паперами;
 • некомерційний характер діяльності (прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками);
 • спеціальних вимог щодо засновників: фондова біржа утворюється не менше ніж 20 засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об´єднанням, що налічує не менше ніж 20 торговців цінними паперами; частка одного торговця цінними паперами (як засновника/учасника фондової біржі) не може бути більшою ніж 5% статутного капіталу фондової біржі;
 • державна реєстрація фондової біржі, з моменту якої остання набуває статусу юридичної особи, здійснюється в загальному порядку (відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
 • обов´язковість ліцензування діяльності фондової біржі як організатора торгівлі на фондовому ринку: право здійснювати таку діяльність виникає у фондової біржі з моменту отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії затверджений Рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 № 345);
 • обов´язок фондової біржі дотримуватися Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 347 (у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку);
 • спеціальні вимоги щодо членів біржі: 1) членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов´язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі; 2) у разі анулювання отриманої торговцем цінними паперами ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку його членство у фондовій біржі тимчасово зупиняється до поновлення ним ліцензії або надання на біржу листа щодо виключення його з членів біржі; 3) членство у фондовій біржі припиняється у разі анулювання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, виданої торговцю цінними паперами; 4) інші підстави припинення або тимчасового зупинення членства у фондовій біржі визначаються правилами фондової біржі; 5) кожний член фондової біржі має рівні права щодо організації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі;
 • вимоги до статуту фондової біржі (ст. 22): щодо його затвердження (статут фондової біржі затверджується вищим органом фондової біржі); щодо змісту: у статуті фондової біржі зазначаються найменування і місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і формування її органів та їх компетенція, мета діяльності, підстави та порядок припинення діяльності фондової біржі, розподілу майна фондової біржі у разі її ліквідації;
 • інформаційні вимоги до фондової біржі (ст. 23): фондова біржа зобов´язана оприлюднювати та надавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому порядку та формі інформацію про: перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі; перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу; обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, встановлений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 • дотримання вимог, встановлених законом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (спеціально уповноважений орган на фондовому ринку) вимог щодо здійснення фондовою біржею діяльності з організації торгівлі на цьому ринку (в тому числі передбачених Положенням про функціонування фондових бірж, затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1542);
 • організація торгівлі на фондовій біржі (ст. 24): 1) фондова біржа створює організаційні умови для укладання договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів на основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів на фондовій біржі; 2) у торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства; 3) торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 • вимоги до Правила фондової біржі (ст. 25): 1) Правила фондової біржі повинні включати: 1) порядок організації та проведення біржових торгів; 2) порядок лістингу та делістингу цінних паперів; 3) порядок допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів; 4) порядок котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу; 5) порядок розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення; 6) порядок розв´язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством; 7) порядок здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі; 8) порядок накладення санкцій за порушення правил фондової біржі;
 • застосування до фондових бірж, які порушують Ліцензійні вимоги діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, таких організаційно-господарських санкцій, як зупинення та анулювання ліцензії (відповідно до затвердженого рішенням ДКЦПФР від 23.06.2006 № 21 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку);
 • особливості зупинення та припинення діяльності фондової біржі: 1) діяльність фондової біржі як організатора торгівлі тимчасово зупиняється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в разі, коли кількість її членів стала менше ніж 20, а якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства об´єднання торговців цінними паперами - коли кількість членів такого об´єднання стала менше ніж 20; 2) якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі припиняється.

Порядок проведення торгів на фондовій біржі значною мірою подібний до порядку торгів на товарній біржі.

На фондовій біржі можуть укладатися вищезгадані види біржових угод - форвардні контракти та ф´ючерсні контракти.

Державне регулювання щодо фондових бірж (як учасників ринку цінних паперів), включаючи й контроль за їх діяльністю, здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), Антимонопольним комітетом України, іншими державними органами у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством. Відповідно до ст. 7 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях та торговельно-інформаційних системах (затв. Рішенням ДКЦПФР від 08.05.2001 р. № 14), ДКЦПФР призначає державних представників на фондових біржах, уповноважених здійснювати контроль за додержанням положень статуту і правил фондової біржі та брати участь у роботі керівних органів фондових бірж.

Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в частині здійснення контролю за діяльністю фондових бірж, зокрема, є:

 • здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання законодавства у цій сфері;
 • захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;
 • узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:

 • реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів;
 • встановлює порядок та видає дозволи на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами та інші передбачені законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери;
 • встановлює порядок складання звітності учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України;
 • визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з цінними паперами;
 • встановлює порядок і здійснює державну реєстрацію фондових бірж і призначає державних представників на фондових біржах;
 • встановлює вимоги та стандарти щодо обов´язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства;
 • координує роботу з підготовки фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить сертифікацію фахівців;
 • розробляє й організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери.

Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і відповідними органами самоврядування.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:

- у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;

- зупиняти дію та скасовувати ліцензію у разі порушення фондовою біржею Ліцензійних вимог відповідно до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затв. Рішенням ДКЦПФР від 23.06.2006 №21;

- проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності фондових бірж;

- надсилати фондовим біржам обов´язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

- надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопорушення;

- надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень антимонопольного законодавства;

- розробляти і затверджувати з питань, що належать до її компетенції, обов´язкові для виконання нормативні акти;

- порушувати питання про звільнення з посад керівників фондових бірж у випадках недодержання ними чинного законодавства України з метою захисту інтересів інвесторів і громадян;

- призначати тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу на певний термін для захисту інтересів держави, інвесторів;

- вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох діб документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери.

Положення про функціонування фондових бірж (далі - Положення), затв. Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1542, визначає:

1. Основні засади функціонування фондової біржі (ФБ): а) створення умов щодо конкурентного ціноутворення на цінні папери та інші фінансові інструменти шляхом зосередження попиту та пропозицій на їх купівлю-продаж; б) підтримання цілісності та стабільності ринку цінних паперів шляхом запровадження справедливих і рівних для всіх учасників біржових торгів правил поведінки; в) забезпечення прозорості ринку цінних паперів через оприлюднення інформації, що характеризує кон´юнктуру ринку; г) забезпечення інформування учасників біржових торгів та інвесторів щодо емітентів та їхніх цінних паперів; д) застосування ефективних технологій укладання біржових угод та виконання біржових контрактів, що відповідають міжнародним стандартам; е) забезпечення функціонування ФБ на постійно діючій основі; є) забезпечення захисту учасників біржових торгів та інвесторів від зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до торгівлі, застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцій за порушення.

ІІ. Функції ФБ: а) установлення правил проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами; б) організація та проведення регулярних біржових торгів; в) організаційне, технологічне та технічне забезпечення проведення біржових торгів; г) установлення процедур лістингу та делістингу, допуску до торгівлі на ФБ; д) ведення переліку учасників торгів, фіксація оголошених заявок, укладених біржових угод та контроль за виконанням біржових контрактів; е) ведення переліку цінних паперів та інших фінансових інструментів, унесених до біржового списку; є) обмін інформацією з депозитарними та розрахунково-кліринговими установами для забезпечення виконання біржових контрактів; ж) зберігання документів щодо укладення біржових угод і виконання біржових контрактів у депозитарній системі; з) здійснення діяльності з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на організаторі торгівлі; и) здійснення контролю за дотриманням членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правилами ФБ; і) відповідне реагування на виявлені порушення законодавства про цінні папери та правил фондової біржі; ї) здійснення фінансового моніторингу згідно з вимогами законодавства; й) надання інформаційних послуг щодо організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами; к) оприлюднення інформації відповідно до законодавства України.

III. Вимоги до електронної торговельної системи ФБ, яка повинна забезпечувати: а) приймання, обробку та передачу від учасників біржових торгів заявок на купівлю-продаж допущених до торгівлі цінних паперів та інших фінан-
сових інструментів, фіксацію укладених біржових угод; б) підготовку та передачу інформації, необхідної для виконання біржових контрактів; в) захист інформації (у тому числі на електронних носіях), що стосується укладання біржових угод та виконання біржових контрактів, від втрати або несанкціонованого доступу; г) формування та підтримку баз даних про хід і результати біржових торгів з фіксацією часу оголошення учасниками біржових торгів заявок та укладання біржових угод.

IV. Вимоги до статуту та внутрішніх документів ФБ:

- Правил ФБ (є обов´язковими для виконання членами ФБ, учасниками біржових торгів, емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру): 1) порядок прийняття Правил: затверджуються біржовою радою та реєструються ДКЦПФР (є чинними з моменту реєстрації в ДКЦПФР); 2) форма прийняття: можуть міститися в одному документі або складатися з окремих документів ФБ; 3) структура та зміст: складаються з таких порядків: а) організації та проведення біржових торгів; б) лістингу та делістингу цінних паперів; в) допуску членів ФБ та інших осіб до біржових торгів; г) котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу; д) розкриття інформації про діяльність ФБ та її оприлюднення; е) розв´язання спорів між членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно з законодавством; є) здійснення контролю за дотриманням членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правилами ФБ; ж) накладення санкцій за порушення правил ФБ; з) може передбачати особливості організації та проведення біржових торгів відповідним видом цінного паперу або іншого фінансового інструменту;

- Статуту ФБ: у статуті ФБ мають відображатися вимоги щодо діяльності органів ФБ, до компетенції яких належать виконання функцій та прийняття рішень, передбачених правилами ФБ;

- інших документів, в тому числі переліку видів послуг, що надаються ФБ, із зазначенням розміру оплати за ними; цей Перелік обов´язково оприлюднюється на власному веб-сайті ФБ (у цілодобовому режимі), а також може бути оприлюднений в періодичному друкованому виданні ФБ та/або офіційному друкованому виданні ДКЦПФР (ФБ самостійно встановлює розміри оплати за послуги, що надаються ФБ).

V. Основні засади організації та проведення біржових торгів:

- ФБ забезпечує умови для проведення регулярних біржових торгів на постійно діючій основі кожного торговельного дня, який є робочим згідно із законодавством України; торговельний день не може починатися пізніше 10-00 години і закінчуватися раніше 16-00 години за київським часом; протягом торговельного дня може відбуватися кілька торговельних сесій;

- Правила ФБ щодо порядку організації та проведення біржових торгів повинні визначати:

 • процедуру проведення біржових торгів;
 • вимоги до учасників біржових торгів;
 • вимоги до уповноважених представників учасників біржових торгів, їх права й обов´язки;
 • процедуру укладання біржових угод, включаючи процедуру подання заявок;
 • процедуру використання електронної торговельної системи (у разі наявності) та процедуру доступу учасників біржових торгів до користуванням цією системою;
 • процедуру формування переліку заявок учасників біржових торгів, який повинен містити щонайменше такі дані: номер заявки; найменування учасника торгів, який оголосив заявку; умови заявки; дату та час реєстрації заявки;
 • процедуру формування переліку укладених біржових угод, який повинен містити щонайменше такі дані: реєстраційний номер угоди; сторони угоди; дату і час фіксації угоди; реквізити цінного паперу або іншого фінансового інструменту, щодо якого було укладено угоду; суму угоди; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких було укладено угоду; ціну цінного паперу або іншого фінансового інструменту, за якою було укладено угоду;
 • процедуру оформлення та обліку документів, які використовуються при укладанні біржової угоди та виконанні біржових контрактів;
 • процедуру запобігання маніпулюванню та укладанню нестандартних біржових угод;
 • процедури, що застосовуються фондовою біржею у разі виникнення в ході торговельної сесії надзвичайних ситуацій, включаючи опис таких ситуацій;

• порядок прийняття рішень про призупинення, припинення та поновлення торгівлі;

• порядок призупинення та припинення торгівлі за рішенням уповноважених державних органів;

 • порядок допуску до торгівлі на фондовій біржі без внесення до біржового реєстру;
 • порядок здійснення діяльності маркет-мейкера;

- порядки організації та проведення біржових торгів на первинному та вторинному ринках встановлюються окремо;

- допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку (до цього списку можуть бути внесені цінні папери в процесі їх відкритого/публічного розміщення); біржовий список повинен містити щонайменше такі дані: найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента; міжнародний ідентифікаційний номер (у разі коли його наявність передбачена законодавством), вид цінного паперу або іншого фінансового інструменту; номінальну вартість; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів відповідного виду в обігу; кількість цінних паперів у випуску (для облігацій); дані щодо державної реєстрації випуску цінного паперу та іншого фінансового інструменту (у разі якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством); рівень лістингу; дату внесення (виключення) цінного паперу або іншого фінансового інструменту до (з) біржового списку;

- допуск до торгівлі без внесення до біржового реєстру може здійснюватися за ініціативою емітента, члена фондової біржі, фондової біржі, компанії з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які перебувають в управлінні компанії з управління активами), іншої особи, у тому числі державного органу, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством; вимоги щодо внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до біржового списку без унесення до біржового реєстру установлюються фондовою біржею відповідно до правил фондової біржі; Правила фондової біржі повинні передбачати можливість проведення біржових торгів за участю державних органів для випадків, передбачених законодавством;

- припинення торгівлі на фондовій біржі може бути здійснено фондовою біржею за таких підстав: 1) припинення емітента; 2) невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам Положення, правилам фондової біржі, що визначають умови перебування в біржовому реєстрі за відповідним рівнем лістингу; 3) невідповідності вимогам правил фондової біржі, що визначають умови перебування у біржовому списку як позалістингових цінних паперів; 4) прийняття ДКЦПФР рішення про анулювання випуску; 5) визнання емісії недобросовісною; 6) призупинення, припинення ДКЦПФР обігу та укладання угод за цінними паперами емітента; 7) закінчення строку обігу цінних паперів; 8) за заявою ініціатора внесення до біржового списку (для позалістингових цінних паперів); 9) за заявою емітента (для лістинг-вих цінних паперів), з

- урахуванням порядку лістингу та делістингу.

VI. Лістинг (внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладення угод в торговельно-інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами) та делістинг цінних паперів на фондовій біржі:

- цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, заносяться до біржового реєстру до відповідного котирувального списку за рівнем лістингу; цінні папери, що не відповідають вимогам лістингу, заносяться до біржового списку як позалістингові цінні папери;

- внесення цінних паперів до біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента цих цінних паперів;

- лістингові цінні папери мають перший або другий рівень лістингу;

- унесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку першого рівня лістингу здійснюється з дотриманням установлених вимог та відповідно до таких мінімальних вимог:

для акцій: а) емітент існує не менше трьох років; б) вартість чистих активів емітента складає не менше 100 000 000 грн.; в) річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 100 000 000 грн.; г) в емітента відсутні збитки за підсумками двох фінансових років з останніх трьох фінансових років; д) ринкова капіталізація емітента складає не менше 100 000 000 грн.; е) кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 1 000 000 грн.; є) загальна кількість акціонерів емітента становить не менше 500 осіб;

для облігацій підприємств: а) емітент існує не менше трьох років; б) вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов´язань за випуском, складає не менше 100 000 000 грн.; в) в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов´язань за випуском, відсутні збитки за підсумками двох фінансових років з останніх трьох фінансових років; г) номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 10 000 000 грн.; д) кожен з останніх 6 місяців з облігаціями емітента цієї серії випуску укладалось не менше

5біржових угод та виконувалось не менше 5 біржових контрактів, середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх

6місяців складає не менше 500 000 грн.;

для облігацій місцевих позик: а) номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 25 000 000 грн.; б) середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 400 000 грн.;

для цінних паперів інститутів спільного інвестування: а) інститут спільного інвестування існує не менше трьох років; б) вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останню звітну дату становить не менше 20 000 000 грн.; в) середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 100 000 грн.

- унесення та перебування цінних паперів у другому рівні лістингу фондової біржі здійснюється при дотриманні встановлених умов та відповідно до таких мінімальних вимог:

для акцій: а) емітент існує не менше одного року; б) вартість чистих активів емітента складає не менше 50 000 000 грн.; в) річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 50 000 000 грн.; г) в емітента відсутні збитки за підсумками останнього фінансового року; д) ринкова капіталізація емітента складає суму, не меншу 50 000 000 грн.; е) кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 250 000 грн.; є) загальна кількість акціонерів емітента становить не менше 100 осіб;

для облігацій підприємств: а) емітент існує не менше одного року; б) вартість чистих активів емітента складає не менше 10 000 000 грн.; в) в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов´язань за випуском, відсутні збитки за підсумками останнього фінансового року; г) номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 5 000 000 грн.; д) середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 150 000 грн.;

для облігацій місцевих позик: а) номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 10 000 000 грн.; б) середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 100 000 грн.;

для цінних паперів інститутів спільного інвестування: а) інститут спільного інвестування існує не менше одного року; б) вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останню звітну дату складає не менше 10 000 000 грн.; в) середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 50 000 грн.;

- ФБ може встановлювати додаткові вимоги для внесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.

- на одній ФБ цінний папір одного виду одного емітента може перебувати лише в одному рівні лістингу.

VII. Допуск членів фондової біржі та інших осіб до біржових торгів:

- Правилами фондової біржі повинні визначатись: а) порядок набуття статусу члена фондової біржі та припинення статусу члена фондової біржі; б) права й обов´язки члена фондової біржі; в) порядок ведення переліку членів фондової біржі, учасників біржових торгів та їх уповноважених представників; г) порядок реєстрації уповноважених представників учасників біржових торгів; д) порядок надання інформації членами фондової біржі та учасниками біржових торгів;

- у біржових торгах можуть брати участь лише уповноважені представники учасників торгів, які мають сертифікат фахівця з торгівлі цінними паперами, отриманий у встановленому законодавством порядку;

- ФБ веде перелік членів ФБ, учасників торгів та їх уповноважених представників;

- перелік членів ФБ повинен передбачати щонайменше такі дані: найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ члена ФБ; місцезнаходження, номер телефону, факсу та e-mail члена ФБ; номер, дату видачі та строк дії ліцензії торговця цінними паперами; дату набуття статусу члена ФБ;

- перелік уповноважених представників учасників біржових торгів повинен передбачати щонайменше такі дані: прізвище, ім´я, по батькові представника; найменування члена фондової біржі або учасника біржових торгів, якого він представляє; найменування та дату видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди; строк повноважень представника, який не може перевищувати строку дії сертифіката фахівця з торгівлі цінними паперами, отриманого в установленому законодавством порядку;

VIII. Котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу:

- ФБ повинна затвердити порядок котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів за технологіями проведення торгів, у тому числі з застосуванням електронної системи торгів, порядок визначення біржового курсу цінних паперів; біржовий курс цінних паперів, визначений за результатами біржових торгів, підлягає обов´язковому оприлюдненню на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі), а також може бути оприлюднений у періодичному друкованому виданні фондової біржі та/або офіційному друкованому виданні ДКЦПФР;

- біржова угода не може укладатися за заявками, які подає один учасник біржових торгів.

IX. Розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення:

- ФБ зобов´язана оприлюднювати та надавати ДКЦПФР таку інформацію: а) перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі; б) перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу; в) обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений ДКЦПФР; оприлюднення такої інформації обов´язково здійснюється на власному веб-сайті ФБ (у цілодобовому режимі), а також інформація може бути оприлюднена в періодичному друкованому виданні ФБ та/або офіційному друкованому виданні ДКЦПФР;

- ФБ може оприлюднювати додаткову інформацію, що стосується результатів торгів і показників, які характеризують кон´юнктуру ринку;

- ДКЦПФР встановлює періодичні порядок та форму подання ФБ інформації та здійснює контроль за розкриттям цієї інформації;

- ФБ зобов´язана зберігати документи щодо оголошених заявок, укладених біржових угод і виконаних біржових контрактів не менше п´яти років;

- для забезпечення виконання функцій державного представника ФБ повинна забезпечити за допомогою відповідних технічних засобів у режимі реального часу доступ до інформації про хід біржових торгів; робоче місце державного представника на фондовій біржі має забезпечувати постійну безперервну роботу протягом торговельного дня;

X. Розв´язання спорів між членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством:

- ФБ повинна забезпечити безперервний контроль: за цінами на цінні папери та інші фінансові інструменти, організацією та проведенням біржових торгів, дотриманням вимог лістингу та делістингу цінних паперів; допуском членів ФБ та інших осіб до біржових торгів; котируванням цінних паперів та оприлюдненням їх біржового курсу; розкриттям інформації про діяльність ФБ та її оприлюдненням; дотриманням членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил ФБ;

- ФБ повинна запобігати укладанню нестандартних біржових угод;

- Порядок розв´язання спорів між членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, має визначати: порядок створення та функціонування відповідного органу ФБ, який уповноважений вирішувати спори; порядок розгляду спорів;

- ФБ забезпечує контроль за дотриманням членами ФБ, учасниками біржових торгів та емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру, правил ФБ;

- ФБ у разі порушення правил ФБ вживає заходів щодо усунення порушень, застосовує санкції до порушників, а також протягом п´яти робочих днів повідомляє

- ДКЦПФР про виявлені порушення та застосовані санкції.

XI. Накладення санкцій за порушення правил ФБ:

- порядок накладення санкцій за порушення правил ФБ членами ФБ та іншими особами, які, відповідно до законодавства, мають право брати участь у торгах, повинен містити: порядок створення та повноваження відповідного органу ФБ, уповноваженого накладати санкції; види санкцій за порушення правил ФБ; порядок та підстави накладення санкцій; вимоги до поширення інформації щодо застосованих санкцій; порядок оскарження накладених санкцій.

XII. Вимоги до проведення заходів з фінансового моніторингу:

- ФБ зобов´язана розробити і затвердити правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- ФБ призначає працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

- ФБ зобов´язана здійснювати заходи, спрямовані на виявлення фінансових операцій, що, відповідно до вимог законодавства України, підлягають фінансовому моніторингу, та проводити їх реєстрацію відповідно до вимог законодавства, в тому числі проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, а також особи, від імені якої здійснюється фінансова операція або яка є вигодоодержувачем;

- надання уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється згідно з вимогами законодавства;

- документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції ФБ зберігає протягом п´яти років після проведення такої фінансової операції;

- ФБ зобов´язані сприяти представникам уповноваженого органу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та ДКЦПФР у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».