Господарське право

3. Правовідносини з капітального будівництва

Правовідносини з капітального будівництва (будівельні правовідносини) - це врегульовані правом господарські відносини з організації, управління та безпосереднього здійснення капітального будівництва.

Ці правовідносини є комплексними, що зумовлено складністю господарської діяльності в галузі капітального будівництва. Комплексність будівельних правовідносин полягає в тому, що вони включають:

- підрядні відносини щодо здійснення і виробництва вишукувальних і проектних робіт;

- відносини щодо будівельних підрядів;

- відносини щодо будівельних поставок;

- відносини щодо надання послуг, пов´язаних з капітальним будівництвом. Комплексність правовідносин з капітального будівництва передбачає наявність у них основної діяльності, що регулюється правом. Це проектна та будівельна діяльність (проектні та будівельні підряди). Матеріальний зміст цих правовідносин полягає у виконанні і здачі організацією-иідрядником замовленої роботи, а також прийнятті та оплаті її замовником.

Правовідносини з капітального будівництва економічно являють собою особливий вид майново-організаційних відносин. їх предметом є специфічний товар - проектна і будівельна продукція, що зазвичай виробляється та передається замовникові на платній основі. Проектний підрядник виробляє визначені (замовлені) замовником проектно-виюукувальні роботи, кінцевим результатом яких є проектна продукція. Замовник приймає і оплачує цей товар.

Будівельний підрядник виконує визначені (замовлені) замовником будівельні роботи, кінцевим результатом яких є закінчений будівництвом, тобто готовий до експлуатації, об´єкт.

Господарські правовідносини з капітального будівництва (у разі застосування підрядного способу) - це комплексні майново-організаційні правовідносини, змістом яких є організація, виробництво і здача організацією-підрядником визначених (замовлених) замовником проектно-вишукувальних та/або будівельних і пов´язаних з ними робіт, приймання та оплата їх замовником, введення в дію закінченого будівництвом об´єкта.

Суб´єкти правовідносин з капітального будівництва - це особи, які володіють сукупністю господарських прав і обов´язків, необхідних для організації та безпосереднього здійснення будівельних та пов´язаних з ними робіт (проектних, вишукувальних, монтажно-налагоджувальних та ін.). До них належать:

господарські організації, предметом діяльності яких є виконання проектно-вишукувальних, будівельних та пов´язаних з ними робіт; ними можуть бути як підприємства, так і складні утворення - господарські об´єднання (в тому числі державні будівельні корпорації «Укрбуд», «Укрбудматеріали» та ін., Українська кооперативно-державна корпорація з агропромислового будівництва «Украгро-промбуд»), холдингові компанії (наприклад, х/к «Київміськбуд») та їх дочірні/ корпоративні підприємства;

підрозділи господарських організацій, що спеціалізуються на капітальному будівництві (управління, департаменти капітального будівництва); вони виступають як суб´єкти внутрішньогосподарських відносин, а у разі наявності відповідних повноважень, закріплених у Положенні про такі підрозділи, - й у зовнішніх відносинах від імені організації, до структури якої входять;

підприємці-громадяни (індивідуальні підприємці, які здійснюють господарську діяльність з капітального будівництва, маючи статус офіційно зареєстрованого підприємця і відповідні ліцензії на виконання тих видів діяльності у сфері будівництва, які потребують спеціального дозволу - ліцензії);

держава, яка діє в особі:

а) вищих органів державної виконавчої влади (як замовник щодо особливо важливих і великих за вартістю об´єктів, що мають загальнодержавне значення, виступає Кабінет Міністрів України);

б) спеціально уповноваженого органу у сфері капітального будівництва - Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд), яке, відповідно до Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від
16 травня 2007 р. № 750, здійснює державне регулювання у сфері капітального будівництва шляхом: видання державних будівельних норм і правил, державних стандартів; забезпечення через систему відповідних органів державної експертизи інвестиційних проектів будівництва (відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269), організації ліцензування будівельних і пов´язаних з ними робіт, сертифікації будівельної продукції та здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за якістю будівельних робіт (покладається на Держархбудінспекцію, що входить до складу Мінрегіонбуду та діє відповідно до Положення про архітектурно-будівельний контроль, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 225) та виконує інші повноваження у сфері капітального будівництва;

в) галузевих та інших органів державного управління (господарських міністерств, відомств, державних господарських об´єднань і державних холдингових компаній);

г) державних будівельних корпорацій («Укрбуд», «Укрбудматеріали», «Укртрансбуд», «Укрмонтажспецбуд», «Укрметротунельбуд» та ін.), які виконують складні функції: (1) власника майна щодо державних підприємств – учасників корпорації та (2) забезпечення координації діяльності підприємств - учасників корпорації та організації виконання ними будівельних і пов´язаних з ними робіт;

ґ) місцевих державних адміністрацій, до складу яких входять управління з капітального будівництва (діють на підставі Типового положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. № 1401);

- органи місцевого самоврядування в особі відповідних рад народних депутатів, їх виконкомів, управлінь капітального будівництва виконкомів.

Учасниками правовідносин з капітального будівництва також є (можуть бути) суб´єкти господарювання та негосподарські організації, які мають потребу у виконанні будівельних і пов´язаних з ними робіт, а також громадяни - як споживачі будівельної продукції.

Учасники правовідносин з капітального будівництва можуть виконувати різні функції і залежно від цього отримувати відповідне найменування.

Інвестор - це суб´єкт інвестиційної діяльності у сфері капітального будівництва, який приймає рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) в об´єкти інвестування, що належать до основних фондів.

Замовник - це суб´єкт інвестиційної діяльності в галузі капітального будівництва, що замовляє у підрядника виконання проектно-вишукувальних, будівельних та пов´язаних з ними робіт. У ролі замовника може виступати сам інвестор або уповноважена ним особа, в тому числі консалтингова та/або інжинірингова організація, що спеціалізується на будівництві.

Підрядник - організація чи індивідуальний підприємець, що на договірних засадах за плату підряджається виконувати на замовлення замовника проектно-вишукувальні, будівельні та пов´язані з ними роботи.

Виконання будівельних робіт (незалежно від способу капітального будівництва) потребує ліцензування, що здійснюється з метою забезпечення публічних інтересів відповідно до встановлених вимог (насамперед щодо їх якості, безпеки, довговічності будівель і споруд).

Відповідно до Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (пункт ЗО ст. 9), у сфері будівництва підлягають ліцензуванню вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж.

Зазначені роботи конкретизовані в Ліцензійних умовах провадження будівельної діяльності, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 112/182 від 13.09.2001 р. Так, згідно з додатком до пункту 1.3 Ліцензійних умов, підлягають ліцензуванню такі види робіт у сфері будівництва:

  • інженерні вишукування;
  • інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування та складання звіту;
  • проектні роботи;
  • розроблення містобудівної документації;
  • архітектурне та будівельне проектування, в тому числі:

- конструювання несучих конструкцій;

- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;

- розроблення спеціальних розділів проектів;

- технологічне проектування об´єктів;

- зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, у тому числі:

- зведення несучих і огороджуючих конструкцій будівель і споруд;

- монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;

- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;

- захист конструкцій, устаткування та мереж;

- будівництво транспортних мереж;

- монтаж технологічного устаткування.

Ліцензування будівельної діяльності здійснюють Мінбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (п. 9-1 Переліку органів ліцензування, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698).