Господарське право

2. Система актів законодавства про комерційну концесію

В Україні правове регулювання відносин щодо комерційної концесії забезпечується:

Господарським кодексом: глава 36 «Використання-у підприємницькій діяльності прав інших суб´єктів господарювання (комерційна концесія)», яка містить положення щодо: поняття та предмета договору комерційної концесії (ст. 366);

форми та реєстрації договору комерційної концесії (ст. 367); комерційної субкон-цесії (ст. 368); винагороди за договором комерційної концесії (ст. 369); обов´язків правоволодільця (ст. 370); обов´язків користувача (ст. 371); обмеження прав сторін за договором комерційної концесії (ст. 372); відповідальності правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача (ст. 373); зміни та розірвання договору комерційної концесії (ст. 374); наслідків зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця (ст. 375); законодавства про комерційну концесію (ст. 376);

Цивільним кодексом, глава 76 якого («Комерційна концесія» - статті 1115-1129) містить положення, які є аналогічними (з деякими відмінностями) відповідним положенням ГК;

від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (в редакції Закону від 11.07.2001р.);

від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону від 01.06.2000 р.);

від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки»;

від 07.06.1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції» (передбачає захист від неправомірного використання комерційної таємниці, товарного знака та інших об´єктів права промислової власності для досягнення переваг у сфері економічної конкуренції);

від 05.11.1997 р. «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;

від 23.06.2005 р. «Про міжнародне приватне право», що встановлює порядок урегулювання приватноправових відносин, які хоча б через один зі своїх елементів пов´язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок, у тому числі щодо визначення права, що застосовується до договору комерційної концесії з іноземним елементом за відсутності згоди сторін про вибір права (п. 21 ч. 1 ст. 44);

від 14.09.2006 р. «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо договору комерційної концесії як одного з видів договорів про трансфер технологій (ч. 1 ст. 17), істотних умов такого договору та порядку його укладення (ст. 16), обмежень щодо укладення договорів про трансфер технологій (ст. 18);

підзаконними нормативними актами, серед яких:

постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» та інші нормативно-правові акти (див.: розділ III «Майнова основа господарювання», тема 12 «Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання»).