Господарське право

1.4. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами

Управління С(В)ЕЗ має певну специфіку, яка проявляється в тому, що: а) структура, функції та повноваження органів управління С(В)ЕЗ визначаються залежно від її типу, розмірів, кількості працівників та/або мешканців на території спеціальної (вільної) економічної зони; б) місцеві ради та місцеві державні адміністрації здійснюють свої повноваження на території С(В)ЕЗ з урахуванням специфіки її статусу, визначеної законом про її створення; в) до системи органів управління С(В)ЕЗ входить спеціально створений орган господарського розвитку та управління конкретної С(В)ЕЗ; в окремих С(В)ЕЗ створюється рада з питань вільної економічної зони; г) державне регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони здійснюють органи державної виконавчої влади України, до компетенції яких входить контроль за додержанням вимог законодавства України - як загального для всіх суб´єктів господарювання, так і спеціального - щодо конкретної С(В)ЕЗ; д) орган господарського розвитку й управління та суб´єкти економічної діяльності С(В)ЕЗ є самостійними у здійсненні своєї діяльності стосовно органів державного управління України, за винятками, передбаченими законодавчими актами України.

Органи управління, що діють у С(В)ЕЗ, та їх повноваження:

а) місцева рада (правовий статус визначається Конституцією України та Законом України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні»): приймає/погоджує рішення, пов´язані зі створенням С(В)ЕЗ, змінами в її
статусі, та вносить до відповідних органів пропозиції з цих питань; надає згоду на створення С(В)ЕЗ за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

б) місцева державна адміністрація (правовий статус визначається Конституцією України та Законом України від 9 квітня 1999 р. «Про місцеві державні адміністрації»): вносить за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення С(В)ЕЗ, зміни статусу та території С(В)ЕЗ.

До повноважень місцевих рад і місцевих державних адміністрацій як органів управління С(В)ЕЗ відповідно до Загального закону (ст. 10) належать:

  • вирішення разом з органами державної виконавчої влади, суб´єктами господарської діяльності та профспілковими органами С(В)ЕЗ питань, пов´язаних із специфікою правового та фінансового забезпечення, соціального захисту громадян України, які проживають на території відповідної С(В)ЕЗ;
  • укладення з органом господарського розвитку та керівництва С(В)ЕЗ Генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об´єктів інфраструктури, розташованих на території С(В)ЕЗ, і природних ресурсів місцевого значення.

Місцеві ради і місцеві державні адміністрації, на території яких розташована С(В)ЕЗ, здійснюють свої повноваження на території зони у повному обсязі, якщо законодавчими актами про створення спеціальних (вільних) економічних зон не передбачено інше.

Крім того, зазначені органи можуть мати додаткові повноваження, відповідно до спеціального закону про конкретну С(В)ЕЗ, зокрема: затвердження стратегічних та поточних програм розвитку С(В)ЕЗ; утворення, ліквідація та реорганізація органу господарського розвитку та керівництва С(В)ЕЗ; організація підготовки кадрів; затвердження порядку реєстрації С(В)ЕЗ; розгляд і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території С(В)ЕЗ; укладення договору (контракту) щодо умов реалізації інвестиційного проекту з суб´єктами С(В)ЕЗ та ін.;

в) орган господарського розвитку й управління С(В)ЕЗ: створюється з метою забезпечення умов функціонування С(В)ЕЗ за участю суб´єктів економічної діяльності України та іноземних суб´єктів такої діяльності, що функціонують на території С(В)ЕЗ. Функції цього органу може бути покладено на одного із суб´єктів економічної діяльності С(В)ЕЗ через зазначення такого суб´єкта в спеціальному законі про конкретну С(В)ЕЗ або шляхом делегування законом функцій щодо визначення подібного суб´єкта. Організаційно-правовою формою органу господарського розвитку та управління С(В)ЕЗ, що найчастіше використовується на практиці, є господарське товариство (закрите акціонерне чи товариство з обмеженою відповідальністю).

Місцеві ради народних депутатів і місцеві державні адміністрації, на території яких розташована С(В)ЕЗ, можуть мати своїх представників у керівництві органу господарського розвитку і управління С(В)ЕЗ.

Функції та повноваження органу господарського розвитку й управління С(В) ЕЗ визначаються законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони.

До компетенції органу господарського розвитку й управління С(В)ЕЗ належить:

  • забезпечення загальних умов функціонування С(В)ЕЗ;
  • визначення перспективних напрямів розвитку С(В)ЕЗ;
  • експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв´язку, енергопостачання та інших об´єктів виробничої інфраструктури, що використовуються для загальних потреб;
  • розвиток мережі комунікаційних зв´язків з партнерами за межами С(В)ЕЗ;
  • організація міжнародних торгів з метою розміщення на території С(В)ЕЗ нових виробництв;
  • упорядкування та надання суб´єктам господарської діяльності С(В)ЕЗ у користування земельних ділянок, об´єктів інфраструктури та передача їм у користування природних ресурсів;
  • видача дозволів (ліцензій) суб´єктам господарської діяльності С(В)ЕЗ на будівництво нових господарських об´єктів, реєстрація суб´єктів економічної діяльності та інвестицій, здійснюваних у С(В)ЕЗ.

Спеціальним законом про створення конкретної С(В)ЕЗ можуть передбачатися й інші повноваження органу господарського розвитку та управління С(В)ЕЗ, у тому числі: організація облаштування території С(В)ЕЗ; організація та контроль за будівництвом об´єктів виробничої і невиробничої інфраструктури С(В)ЕЗ; укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території С(В)ЕЗ, будівництва об´єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікацій; на експлуатацію об´єктів інфраструктури; складання та подання статистичної звітності про функціонування С(В)ЕЗ відповідно до законодавства; участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів та ін.

Виконавчим директором органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони може бути як громадянин України, так і громадянин іншої країни, який працює за строковим контрактом;

г) Рада з питань вільної економічної зони: не є обов´язковим органом управління С(В)ЕЗ, як вищезазначені органи (місцева рада, місцева державна адміністрація та орган господарського розвитку та управління С(В)ЕЗ); створюється відповідно до спеціального закону про конкретну С(В)ЕЗ (наприклад, в АР Крим, Донецькій області, у С(В)ЕЗ «Інтерпорт Ковель») відповідно до рішення державної адміністрації, а в АР Крим - Радою міністрів цієї Республіки. До кола повноважень цієї Ради, відповідно до спеціального закону, можуть входити вирішення таких питань: затвердження та забезпечення реалізації стратегічних і поточних програм розвитку С(В)ЕЗ; розгляд і затвердження інвестиційних проектів; проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників; розробки та здійснення організаційних заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів; організація підготовки та перепідготовки кадрів у С(В)ЕЗ, залучення іноземних працівників; розгляд у досудовому порядку спорів між суб´єктами С(В)ЕЗ та органом господарського розвитку С(В)ЕЗ та/або органом місцевого самоврядування.