Господарське право

1.5. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах

У С(В)ЕЗ встановлюється спеціальний режим господарювання, якому притаманна сукупність певних ознак, зокрема:

I. Юридична підстава встановлення - загальні закони (статті 401 -404 ГК України та Закон України від 13.10.1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», спеціальний закон (про створення конкретної С(В)ЕЗ, що визначає її параметри, зміст спеціального режиму господарювання на території С(В)ЕЗ), низка підзаконних нормативно-правових актів, що конкретизують зміст цього режиму.

II. Визначення мети запровадження конкретної С(В)ЕЗ з урахуванням її виду.

III. Особливість режиму господарювання, що встановлюється індивідуально для конкретної С(В)ЕЗ та передбачає (може передбачати):

  • по-перше, створення сприятливих умов для господарювання для певних груп суб´єктів (суб´єктів господарювання С(В)ЕЗ) шляхом встановлення: а) пільг - митних (пільги у сплаті ввізного мита, податку на додану вартість і сплаті акцизного збору), податкових (в оподаткуванні прибутку, звільненні від оподаткування інвестицій, а також від сплати низки платежів: плати за землю, зборів до Державного інноваційного фонду, збору на обов´язкове соціальне страхування на випадок безробіття); б) гарантій захисту майнових інтересів цих суб´єктів: загальні для інвесторів і спеціальні — для суб´єктів С(В)ЕЗ: а) стабілізаційна гарантія від змін законодавства протягом функціонування конкретної С(В)ЕЗ; б) гарантія забезпечення інтересів суб´єктів С(В)ЕЗ у разі її ліквідації протягом встановленого строку реалізації інвестиційного проекту; в) гарантія розгляду спорів між органами управління С(В)ЕЗ, суб´єктами С(В)ЕЗ та ліквідаційною комісією, пов´язаних з ліквідацією С(В)ЕЗ у судах України, а спорів за участю іноземних суб´єктів господарювання - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном);
  • по-друге, обмеження для суб´єктів С(В)ЕЗ (встановлюються з метою захисту публічних інтересів) у формі: а) заборон, що можуть встановлюватися для суб´єктів конкретної С(В)ЕЗ (наприклад, заборони грального бізнесу та створення казино, інших гральних домів, як це передбачено ст. 11 Закону України від 21 грудня 2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та у спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим»; б) встановленням спеціальних господарсько-правових санкцій (у формі, наприклад, позбавлення наданих пільг у разі порушення суб´єктом С(В)ЕЗ умов їх надання; тимчасового припинення господарської діяльності суб´єкта С(В)ЕЗ у разі порушення ним законодавства України, установчих документів, договору щодо умов реалізації інвестиційного проекту; скасування наданих дозволів; розірвання договору; скасування реєстрації суб´єкта С(В)ЕЗ);

Спеціальний порядок управління С(В)ЕЗ, що здійснюється за допомогою системи органів - місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування та спеціально створеного органу/органів з розмежуванням компетенції між ними, а також передбачає контроль за дотриманням суб´єктами ВЕЗ вимог чинного законодавства, установчих документів та укладених договорів (контрактів) на реалізацію інвестиційних проектів на території конкретної ВЕЗ; виконання контрольних функцій здійснюється зазначеними органами, а також уповноваженими державними органами відповідно до чинного законодавства (в тому числі постанови КМУ від 28.02.2001 р. № 184 «Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності», Розпорядження Президента України від 16.01.2002 р. «Про Комісію з перевірки додержання законодавства про здійснення імпортних операцій суб´єктами спеціальних (вільних) економічних зон та суб´єктами пріоритетного розвитку, на яких запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності»; Критеріїв оцінки, основних параметрів розвитку та показників діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства промислової політики України, Міністерства транспорту та зв´язку України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 19.01.2005 р. № 12/33/17/27/4/26/715, та ін.);

Спеціальний порядок набуття статусу суб´єкта господарювання С(В)ЕЗ (спеціальний порядок легітимації). Цього статусу можуть набуту лише суб´єкти господарювання, створені та/або зареєстровані відповідно до загального порядку. Спеціальний порядок легітимації передбачає: 1) затвердження поданого заявником-суб´єктом господарювання інвестиційного проекту відповідно до встановлених для конкретної С(В)ЕЗ вимог (відповідність проекту пріоритетним напрямам розвитку економіки регіону та вимогам до мінімальної вартості, наявність позитивного висновку інвестиційної експертизи) та порядку (встановлюється для певної С(В)ЕЗ; наприклад, постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1999 р. № 1860 «Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони «Славутич»); 2) укладення органом управління С(В)ЕЗ з суб´єктом господарювання договору на реалізацію затвердженого інвестиційного проекту на підставі Типового договору (затв. постановою КМУ від 05.07.1999 р. № 1199 «Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні»); 3) реєстрація заявника, який уклав такий договір, як суб´єкта господарювання певної С(В)ЕЗ (здійснюється органом господарського розвитку та управління конкретної С(В) ЕЗ за умови дотримання заявником встановлених вимог, після чого йому (заявникові) видається свідоцтво про реєстрацію суб´єкта С(В)ЕЗ - основної підстави для надання передбачених законом пільг для суб´єктів конкретної С(В)ЕЗ).

VI. Регулювання відносин між органом управління ВЕЗ та суб´єктом С(В) ЕЗ актами законодавства конкретної С(В)ЕЗ та укладеним між ними договором (контрактом) на реалізацію інвестиційного проекту на території конкретної С(В)ЕЗ (предметом договору є реалізація належним чином затвердженого інвестиційного проекту, основними зобов´язаннями сторін: Інвестора - щодо реалізації на власний ризик і під власну відповідальність інвестиційного проекту з дотриманням встановлених законодавством вимог та умов договору; Органу управління - щодо забезпечення передбачених чинним законодавством і договором умов для реалізації інвестиційного проекту; у разі порушення сторонами договірних зобов´язань можливе застосування передбаченої законом і договором господарсько-правової відповідальності у формі відшкодування збитків, штрафних санкцій, оперативно-господарських санкцій (у тому числі розірвання договору) і навіть адміністративно-господарських (зокрема, тимчасове зупинення діяльності суб´єкта С(В)ЕЗ, скасування наданих йому дозволів, скасування реєстрації суб´єкта С(В)ЕЗ).