Господарське право

2. Правовий режим концесійної діяльності

Концесія - це діяльність вітчизняного або іноземного суб´єкта господарювання (концесіонера), спрямована на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об´єктом концесії відповідно до вимог закону та умов концесійного договору, укладеного на тривалий строк уповноваженим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування з метою задоволення суспільних потреб. Правове регулювання концесійної діяльності здійснюється: Господарським кодексом України (глава 40, що визначає поняття та основні засади концесійної діяльності - статті 406-407, договірні засади здійснення концесійної діяльності - ст. 408, положення щодо припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію,- ст. 409, законодавство про концесії - ст. 410, гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання - ст. 418);

законами України:

 • від 16.07.1999 р. «Про концесії» (містить визначення застосовуваних у Законі термінів - ст. 1, положення щодо: принципів концесійної діяльності -ст. 2, об´єктів концесії - ст. З, засад концесійної діяльності, в тому числі обмеження, - статті 4-5, щодо концесійних конкурсів - статті 6-8 і договорів концесії, що укладаються за результатами їх проведення, - статті 9-16, прав та обов´язків сторін концесійного договору - статті 17-25, статистичної звітності у сфері концесійної діяльності - статті 26-27);
 • від 14.12.1999р. «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (містить спеціальні положення щодо цього виду концесійної діяльності з вищезгаданих питань);
 • від 16.03.1996 р. «Про режим іноземного інвестування» (визначає концесійний договір як один з основних видів договорів у сфері іноземного інвестування - ст. 22);
 • постановами Кабінету Міністрів України: від 18.01.2000 р. № 72 «Про реєстр концесійних договорів»; від 12.04.2000 р. № 639 «Про затвердження Методики розрахунків концесійних платежів»;
 • від 12.04.2000 р. № 642 «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об´єкти права державної та комунальної власності, що надаються у концесію»;
 • від 12.04.2000 р. № 643 «Про затвердження Типового концесійного договору»;
 • від 13.07.2000 р. № 1114 «Про затвердження Порядку визначення об´єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватися пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання» та ін.

Концесійна діяльність в Україні базується на таких засадах:

 • поєднання державного регулювання концесійної діяльності та договірних засад її здійснення (на підставі концесійного договору);
 • вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі;
 • комплексне та оплатне використання об´єкта концесії, участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні об´єктів концесії соціального призначення;
 • взаємна вигода сторін у концесійному договорі, розподіл ризиків між сторонами концесійного договору;
 • державне гарантування інвестицій концесіонерів;
 • стабільність умов концесійних договорів;
 • забезпечення прав і законних інтересів споживачів продукції (послуг), що надаються концесіонерами.

Ознаки концесійної діяльності:

І. Здійснюється зазвичай на базі об´єктів права державної чи комунальної власності відповідно до передбаченого ч. 4 ст. З Закону «Про концесії» переліку, до складу якого включено:

 • майно підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що забезпечують комплексне надання послуг у визначених законом сферах діяльності;
 • об´єкти незавершеного будівництва та законсервовані об´єкти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у визначених законом сферах діяльності;
 • спеціально збудовані об´єкти відповідно до умов концесійного договору для задоволення громадських потреб у визначених законом сферах діяльності.

II. Змістом концесійної діяльності є підприємницька діяльність (крім тих її видів, які, відповідно до законодавства, можуть здійснюватися виключно державними підприємствами й об´єднаннями) у таких сферах господарювання:

 • водопостачання, відведення та очищення стічних вод;
 • надання послуг міським громадським транспортом;
 • збирання та утилізація сміття;
 • надання послуг, пов´язаних з постачанням споживачам тепла;
 • будівництво та експлуатація автомобільних доріг, об´єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд;
 • будівництво та експлуатація шляхів сполучення;
 • будівництво та експлуатація вантажних і пасажирських портів;
 • будівництво та експлуатація аеропортів;
 • надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням телемереж; надання поштових послуг;
 • транспортування та розподіл природного газу;
 • виробництво та (або) транспортування електроенергії;
 • громадське харчування;
 • будівництво жилих будинків;
 • надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері (за винятком тих, що розташовані у рекреаційних зонах);
 • створення комунальних служб паркування автомобілів;
 • надання ритуальних послуг;
 • будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших відповідних об´єктів туристичної індустрії.

III. Договірні засади здійснення концесійної діяльності згідно з укладеним і зареєстрованим в установленому порядку концесійним договором, відповіднодо якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на платній та строковій основі (терміном від 10 до 50 років) суб´єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити (побудувати) об´єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до закону з метою задоволення суспільних потреб; істотні умови договору: сторони договору; види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору; об´єкт концесії (склад і вартість майна або технічні та фінансові умови створення об´єкта концесії);
умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності; перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню; умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) конце-
сіонером товари (роботи, послуги); строк дії договору концесії, умови найму, використання праці працівників - громадян України; умови використання вітчизняних технологій, техніки, сировини, матеріалів; умови та обсяги поліпшення
об´єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень; умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення об´єкта концесії та умови його повернення; відповідальність за виконання сторонами зобов´язань; страхування концесіонером об´єктів, взятих у концесію; порядок продовження і припинення дії договору; порядок вирішення спорів між сторонами.

IV. Конкурентні засади визначення претендента на укладення договору концесії відповідно до визначеної Законом «Про концесії» (статті 6-8) процедури,
яка складається з таких етапів:

 • затвердження переліку конкретних об´єктів, які за результатами проведеного конкурсу на договірних засадах надаватимуться в концесію (щодо об´єктів права державної власності - здійснюється Кабінетом Міністрів України, комунальної власності - виключно на пленарних засіданнях відповідних рад);
 • організація та проведення концесієдавцем концесійного конкурсу з урахуванням певного рівня публічних інтересів (загальнодержавних інтересів - щодо об´єктів права державної власності, регіональних/територіальної громади - щодо об´єктів права комунальної власності) і максимального забезпечення інтересів споживачів товарів (робіт, послуг);
 • прийняття концесієдавцем за результатами проведеного конкурсу (на підставі висновків конкурсної комісії) рішення про переможця концесійного конкурсу та укладення з ним концесійного договору.

V. Реєстрація концесійних договорів, що здійснюється в обов´язковому порядку, якщо об´єктом концесії є об´єкт права державної власності або об´єкт права комунальної власності (орган, уповноважений укласти концесійний договір, повідомляє про укладення такого договору Фонд державного майна України, який веде реєстр таких договорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2000 р. № 72 «Про реєстр концесійних договорів»).

VI. Виконання сторонами договірних зобов´язань відповідно до закріплених за ними прав та обов´язків, основні з яких визначені в Законі «Про концесії» (статті 17-18):

концесієдавець

має право: здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов концесійного договору; надавати виключне право на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об´єкта концесії; вимагати дострокового розірвання концесійного договору в разі порушення концесіонером його умов; вимагати від концесіонера відшкодування збитків у разі погіршення стану об´єкта концесії, яке сталося з вини концесіонера;

зобов´язаний: передати концесіонерові об´єкт концесії у стані та строки, передбачені концесійним договором; надати концесіонерові своєчасно і в повному обсязі передбачені концесійним договором документи, які підтверджують право концесіонера на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об´єкта концесії; вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань; зберігати комерційну таємницю концесіонера; не втручатися у господарську діяльність концесіонера; якщо для здійснення концесійної діяльності необхідна земельна ділянка, забезпечити її надання у порядку, встановленому Земельним кодексом України;

концесіонер

має право: здійснювати підприємницьку діяльність на основі створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об´єкта концесії; виключне право на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об´єкта концесії, якщо це передбачено умовами концесійного договору; вимагати розірвання концесійного договору у разі порушення концесієдавцем умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору; на продовження строку дії концесійного договору у разі виконання його умов; отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги) згідно з умовами концесійного договору; використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, отриманих у концесію; на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об´єкті концесії третіх осіб (при цьому концесіонер несе відповідальність за виконання такими особами умов концесійного договору та законодавства України);

зобов´язаний: виконувати умови концесійного договору; укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти), як правило, з працівниками - громадянами України; використовувати на об´єкті концесії технології, матеріали, техніку вітчизняного виробництва, якщо інше не передбачено умовами договору; утримувати об´єкт концесії в належному технічному стані; після закінчення строку, на який було укладено концесійний договір, передати об´єкт концесії в належному технічному стані концесієдавцеві відповідно до умов договору.

VI. Припинення концесійної діяльності може мати місце у випадках:

 • припинення концесійного договору (може мати місце у разі: закінчення строку дії договору, ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв´язку з визнанням його банкрутом; загибелі об´єкта концесії);
 • дострокового розірвання концесійного договору в установленому законом порядку (за погодженням сторін або на вимогу однієї зі сторін за рішенням СУДУ У Р^і невиконання сторонами своїх зобов´язань та з інших підстав, передбачених законами України);
 • визнання судом концесійного договору недійсним.

VII. Державні гарантії захисту прав та законних інтересів концесіонерів: а) об´єкти права державної чи комунальної власності, надані у концесію, не підля-
гають приватизації протягом дії концесійного договору (ч. 6 ст. З Закону «Про
концесії»); б) у разі прийняття після закінчення строку дії концесійного договору
рішення про приватизацію майна об´єкта, що надавався у концесію, у колишнього
концесіонера виникає право на викуп цього майна згідно з визначеними умовами
приватизації, якщо ним у зв´язку з виконанням умов концесійного договору створено (побудовано) це майно або здійснено його поліпшення вартістю не менше
ніж 25% вартості майна на момент приватизації (ч. 7 ст. З Закону «Про концесії»,
ч. 5 ст. 15 Закону «Про приватизацію державного майна»).

Договір концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг має свою специфіку:

• опосередковує відносини щодо концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній особі права на будівництво та управління (експлуатацію) об´єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття концесіонером на себе зобов´язань щодо будівництва та управління (експлуатації) об´єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику;

• спеціальне нормативно-правове регулювання:

Закон України від 14.12.1999 р. «Про концесії на будівництво автомобільних доріг» (далі - Закон);

постанова КМУ від 06.07.2000 р. № 1064 «Про затвердження Порядку визначення об´єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування»;

постанова КМУ від 04.10.2000 р. № 1519 «Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги»;

постанова КМУ від 12.03.2003 р. № 319 Про затвердження Методики розрахунку платежів за надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» та ін.;

• укладенню концесійного договору передує визначення об´єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування, що здійснюється відповідно до затв. постановою КМУ від 06.07.2000 р. № 1064 Порядку, який передбачає, що:

визначення об´єктів концесії здійснюється на підставі державної стратегії розвитку мережі автомобільних доріг з урахуванням економічної доцільності надання їх у концесію та згідно з нормами і правилами проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг;

пропозиції щодо визначення об´єктів концесії подаються Укравтодору Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними та Севастопольською міською радами, відповідними держадміністраціями; ці пропозиції повинні містити: найменування об´єкта концесії; відомості про початок і кінець автомобільної дороги; відомості про місцезнаходження об´єкта (області та райони, територією яких проходить автомобільна дорога); відомості про належність до транспортних коридорів; соціально-економічне обґрунтування будівництва та експлуатації автомобільної дороги загального користування на умовах концесії (з урахуванням основних очікуваних ефектів, зокрема поліпшення транспортного сполучення, створення робочих місць для працевлаштування громадян України, вплив на розвиток вітчизняного виробництва та інших ефектів); перелік вимог до екологічної безпеки на об´єкті концесії (вплив на здоров´я людей, довкілля, поверхню землі разом з надрами, поклади корисних копалин, поверхневі води, акустичний клімат); дані про історико-архітектурні особливості об´єкта концесії; відомості про наявність альтернативного маршруту на мережі автомобільних доріг загального користування та його характеристики (області та райони, територією яких проходить автомобільна дорога, її початок і кінець, схема траси на карті та категорія автомобільної дороги, довжина, інтенсивність і склад руху, характеристика фактичного транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги); передбачувану технічну категорію автомобільної дороги -об´єкта концесії (виходячи з величини існуючої та перспективної інтенсивності руху на альтернативному маршруті з урахуванням подальшого розподілу транспортного потоку між альтернативним маршрутом та об´єктом концесії); можливі варіанти відведення земель під будівництво об´єкта концесії; орієнтовну вартість і термін будівництва; стандарти та технології, що застосовуватимуться ири будівництві об´єкта концесії;

Укравтодор розглядає пропозиції та готує перелік об´єктів концесії, віддаючи перевагу автомобільним дорогам за напрямками міжнародних транспортних коридорів та міжнародних магістралей категорії «Є», який узгоджує з Мінекономіки і подає на затвердження Кабінетові Міністрів України;

Кабінет Міністрів України у місячний термін з дня подання пропозицій затверджує перелік об´єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг;

• об´єкт концесії - автомобільна (позаміська) дорога загального користування, яка перебуває у державній власності, щодо будівництва, строкового платного володіння та експлуатації якої укладено концесійний договір;

• сторони договору: А) концесіонер - юридична особа, яка відповідно до цього Закону на підставі договору отримала концесію; Б) концесієдавець - Кабінет Міністрів України або орган виконавчої влади, уповноважений ним на проведення концесійного конкурсу та укладення концесійного договору на будівництво автомобільної дороги;

предмет договору - будівництво та управління (експлуатація) концесіонером на власний ризик об´єкта концесії, наданого йому концесієдавцем на підставі концесійного договору у строкове платне володіння;

конкурентні засади укладення договору шляхом проведення концесійного конкурсу - як загальне правило; Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, затверджений постановою КМУ від 04.10.2000 р. № 1521, передбачає: (І) завданням концесійного конкурсу є визначення юридичної особи, яка забезпечить створення найкращих умов під час будівництва та експлуатації автомобільної дороги; (II) з цією метою концесієдавець: а) створює конкурсну комісію протягом трьох місяців після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги у складі не менше 5 осіб (представники концесієдавця, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також можуть входити фахівці заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; голова і відповідальний секретар конкурсної комісії обов´язково повинні бути представниками концесієдавця); б) затверджує положення про конкурсну комісію; (III) конкурсна комісія: визначає терміни проведення конкурсу; розробляє умови конкурсу, конкурсну документацію та проект оголошення про проведення конкурсу і подає їх на затвердження концесієдавцеві; реєструє концесійні заявки на участь у конкурсі; надає претендентам необхідну інформацію (документацію, роз´яснення) для підготовки пропозицій; розглядає конкурсні пропозиції, подані претендентами концесійного конкурсу, визначає їх відповідність умовам конкурсу; залучає (за дорученням концесієдавця) експертів та інших фахівців до роботи, пов´язаної з оцінкою конкурсних пропозицій; готує висновки щодо визначення найкращих умов для провадження концесійної діяльності, а також визначає переможця конкурсу; повідомляє переможця за дорученням концесієдавця про результати конкурсу; якщо переможець концесійного конкурсу безпідставно відмовився від підписання концесійного договору або висуває додаткові, не прийнятні для концесієдавця умови договору, концесієдавець має право на укладення концесійного договору з претендентами, які зайняли в концесійному конкурсі відповідно друге чи третє місце, якщо їх пропозиції повністю відповідають істотним умовам концесійного договору;

• можливість застосування неконкурентних процедур укладення договору (за результатами переговорів з одним претендентом): у разі якщо на об´єкт концесії є лише один претендент, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про надання йому концесії шляхом прямих переговорів за умови, якщо пропозиції претендента відповідають умовам концесійного конкурсу (так, згідно з розпорядженням КМУ від 16.11.2002 р. № 658-р було надано концесію на будівництво та експлуатацію автомагістралі І категорії «Львів-Броди» за результатами прямих переговорів ВАТ «Виробничо-науковій компанії «Розточчя СТ»);

права та обов´язки сторін відповідно до Закону та Типового договору: а) концесієдавця:

1)права:

- здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов цього договору;

- вимагати дострокового розірвання концесійного договору у разі порушення концесіонером його умов;

- вимагати від концесіонера відшкодування збитків у разі погіршення стану об´єкта концесії з вини концесіонера;

- одержувати від концесіонера інформацію, необхідну для виконання своїх прав і обов´язків;

- інші права, передбачені законодавством України; 2) обов´язки:

- надати концесіонеру до певного (зазначеного в договорі) строку документи, що підтверджують право на строкове користування земельними ділянками, на яких розташований об´єкт концесії: договір оренди земельної ділянки або акт про надання земельної ділянки у користування тощо;

- вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;

- зберігати комерційну таємницю концесіонера;

- не втручатись у господарську діяльність концесіонера;

- забезпечити надання земельної ділянки у порядку, встановленому Земельним кодексом України, для здійснення будівництва автомобільної дороги;

- розробити завдання на проектування об´єкта концесії;

- затвердити проектну документацію на будівництво об´єкта концесії;

- контролювати якість і фактичну вартість виконання дорожньо-будівельних робіт, у тому числі прихованих;

- забезпечити роботу державної комісії з приймання дороги в експлуатацію.

- інші обов´язки, передбачені законодавством України; б) концесіонера:

1) права:

- провадити підприємницьку діяльність, пов´язану з будівництвом та експлуатацією автомобільної дороги, згідно з законодавством України;

- вимагати розірвання цього договору у разі порушення концесієдавцем умов договору, а також відшкодування збитків, завданих унаслідок невиконання його умов;

- на продовження терміну дії цього договору у разі виконання його умов;

- на відшкодування витрат, що пов´язані з поліпшенням майна, отриманого у концесію, за рахунок прибутку (якщо інше не передбачено цим договором);

- справляти плату за проїзд автомобільною дорогою, побудованою на умовах концесії;

- використовувати амортизаційні відрахування виключно на відновлення основних фондів, отриманих у концесію;

- здійснювати за рахунок власних коштів реконструкцію, технічне переоснащення і поліпшення майна, отриманого у концесію, відповідно до цього договору;

- залучати на контрактній основі до виконання спеціальних робіт на об´єкті концесії третіх осіб. При цьому концесіонер несе відповідальність за виконання цими особами концесійного договору та дотримання законодавства України;

- інші права, передбачені законодавством України;

2) обов´язки:

- виконувати умови договору;

- укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти) з працівниками, які є громадянами України;

- погоджувати з концесієдавцем передачу повністю або частково третім особам своїх майнових прав, що випливають з цього договору;

- забезпечити розроблення проектної документації на будівництво автомобільної дороги;

- здійснити будівництво автомобільної дороги;

- надати на період будівництва та експлуатації автомобільної дороги не менше ніж 90% робочих місць для працевлаштування громадян України;

- забезпечити у період виконання будівельних і ремонтних робіт 70-відсоткове (у вартісному розрахунку) використання вітчизняних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

- утримувати побудовану на умовах концесії автомобільну дорогу в технічному стані згідно з вимогами нормативно-технічних документів;

- відшкодувати користувачам автомобільної дороги завдані з його вини збитки у порядку, встановленому законодавством України;

- нести відповідальність за дотримання умов цього договору та законодавства України третіми особами, які залучені до виконання спеціальних робіт;

- після закінчення терміну, на який було укладено цей договір, або у разі його дострокового розірвання передати побудовані, відповідно до умов цього договору, автомобільну дорогу та інші споруди об´єкта концесії концесіє-давцю у технічному стані, що відповідає вимогам нормативно-технічних документів;

- здійснювати контроль за якістю робіт, забезпечити їх приймання та виконувати інші функції замовника;

- прийняти побудовану автомобільну дорогу у строкове платне володіння та експлуатацію;

- під час проектування, будівництва, ремонту та утримання автомобільної дороги дотримуватися вимог законодавства України у частині забезпечення екологічної безпеки, охорони пам´яток історії та культури, надр, лісів і земель, які відводяться для розміщення автомобільної дороги;

- нести відповідальність за ризики, пов´язані зі здійсненням будівництва, експлуатації та строкового платного володіння автомобільною дорогою, включаючи ризики, пов´язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

- дотримуватися визначених законодавством України прав користувачів автомобільної дороги, побудованої на умовах концесії;

- забезпечити страхування автомобільної дороги - об´єкта концесії;

- використовувати за цільовим призначенням надану у концесію автомобільну дорогу;

- узгоджувати з концесієдавцем питання комплексної забудови території об´єкта концесії та об´єктів придорожньої інфраструктури з оформленням угоди згідно зі встановленою формою;

- подавати концесієдавцю відповідну технічну та фінансову звітність;

- вносити концесійні платежі згідно з умовами цього договору;

- не використовувати автомобільну дорогу як предмет забезпечення зобов´язань за іншими цивільно-правовими угодами;

- використовувати амортизаційні відрахування, що нараховані на основні фонди, отримані у концесію або створені у зв´язку з виконанням умов цього договору, виключно на відновлення цих основних фондів;

- інші обов´язки, передбачені законодавством України;

окупність вкладених концесіонером інвестицій та отримання ним прибутку здійснюється за рахунок плати за проїзд автомобільною дорогою та використання відповідних споруд об´єкта концесії та об´єктів придорожньої інфраструктури;

плата за проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії: 1) справляється концесіонером у порядку, що визначається концесійним договором, з усіх власників або користувачів автотранспортних засобів, які користуються такими дорогами; 2) максимальний розмір плати за проїзд та порядок відшкодування за безоплатний проїзд автомобільними дорогами (в тому числі в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, а також проїзду транспорту органів державної влади, підрозділів Міністерства оборони України, прикордонної служби, внутрішніх військ, органів внутрішніх справ і транспортних засобів швидкої медичної допомоги), побудованими на умовах концесії, встановлюються Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 12.03.2003 р. № 319 Про затвердження Методики розрахунку платежів за надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг);

обов´язковість безоплатного проїзду автомобільними дорогами (об´єктом концесії) у передбачених законом випадках з відшкодуванням концесіонеру пов´язаних з цим втрат (відповідно до затв. постановою КМУ від 06.07.2000 р. № 1065 «Порядку відшкодування за безоплатний проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії»: (І) безоплатний проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, дозволяється: а) транспортним засобам, що належать фізичним або юридичним особам усіх форм власності та використовуються ними у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія). Період використання автомобільних доріг для безоплатного проїзду всіма транспортними засобами встановлюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними держадміністраціями; б) транспорту органів державної влади, підрозділів Міноборони, прикордонних та внутрішніх військ, органів внутрішніх справ і транспортним засобам швидкої медичної допомоги під час виконання службових обов´язків на підставі перепустки встановленого зразка, що дійсна тільки для цього транспортного засобу відповідно до встановленого порядку та форми реєстрації безоплатного проїзду; (II) безоплатний проїзд за такими перепустками фіксується концесіонером; (III) розрахунок втрат здійснюється концесіонером відповідно до встановленого порядку та подається Раді міністрів Автономної Республіки Крим або відповідній облдержадміністрації для прийняття рішення про виділення коштів на відшкодування зазначених втрат з відповідного бюджету (відшкодування здійснюється не пізніше ніж протягом місяця після отримання розрахунку); (IV) відшкодування втрат, пов´язаних з безоплатним проїздом автомобільними дорогами транспортних засобів, здійснюється: а) за рахунок відповідних видатків, передбачених у кошторисах органів державної влади, відповідних підрозділів Міноборони, прикордонних та внутрішніх військ, органів внутрішніх справ, а також закладів охорони здоров´я та підприємств, установ і організацій, що використовують транспортні засоби швидкої медичної допомоги; б) на підставі документів, які підтверджують факт безоплатного проїзду, та розрахунку втрат, що підлягають відшкодуванню, поданих концесіонером зазначеним органам, підрозділам, закладам, підприємствам, установам і організаціям, протягом десяти днів після їх отримання; в) відповідно до прейскуранта цін за проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії;

використання концесійних платежів: концесійні платежі (1) спрямовуються до Державного бюджету України (до Державного дорожнього фонду України) і мають виключно цільовий характер (використовуються на витрати, пов´язані з ремонтом і утриманням автомобільних (позаміських) доріг загального користування) та (2) розподіляються у встановленому законодавством порядку;

прибуток концесіонера: утворюється з отриманих концесіонером сум (плата за проїзд та відшкодування за безкоштовний проїзд) після сплати податків і внесення обов´язкових платежів, передбачених законами України і концесійним договором, і надходить у розпорядження концесіонера;

підстави припинення договору:

- закінчення терміну, на який його було укладено;

- руйнування автомобільної дороги або заподіяння шкоди, яка виключає можливість її подальшої експлуатації;

- ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв´язку з визнанням його банкрутом;

підстави розірвання договору:

- на вимогу однієї зі сторін договору за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов´язань та з інших підстав, передбачених законодавством України;

зміна умов договору: у разі виникнення обставин, які потребують зміни умов договору, з дотриманням встановленого законом та договором порядку (попередження іншої сторони за певний строк; складання додаткової угоди про зміну умов договору, яка підписується концесієдавцем та концесіонером і є невід´ємною частиною договору).