Міжнародна економіка

7.4. Структура платіжного балансу України

До 1993 року статистика міжнародних операцій України була представлена торговельним балансом, балансом фінансових ресурсів та валютним планом країни.

17 вересня 1993 р. спеціальною Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України відповідальність за складання платіжного балансу на законодавчому рівні було покладено на Національний банк (Закон України «Про Національний банк України», Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 року), а спільною Постановою Національного банку й Кабінету Міністрів України № 517 від 17.03.2000 року «Про складання платіжного балансу» встановлено порядок координації дій міністерств і відомств щодо формування інформаційної бази платіжного балансу.

Складання платіжного балансу базується на системі обліку операцій з нерезидентами під егідою НБУ, яка доповнена даними статистичних обстежень під егідою Державного комітету статистики України. За цією системою інформацію надають дві категорії респондентів:

1) банки, які декларують здійснені протягом кожного місяця операції з нерезидентами, що проведені за дорученням клієнтів та від власного імені (форма № 1-ПБ);

2) підприємства та організації, які відкрили рахунки в іноземних банках (форма № 2-ПБ).

Крім того, в Україні організовано замкнуту систему збору інформації. Це означає, що, крім дебетових та кредитових оборотів за кореспондентськими рахунками з розбивкою за операціями, уповноважені банки надають інформацію щодо залишків на цих рахунках на початок та кінець звітного періоду. Форми надаються в оригінальній валюті за кожним рахунком ЛОРО та НОСТРО. Операції надаються в закодованому вигляді відповідно до стандартної класифікації Керівництва щодо складання платіжного балансу МВФ (п´яте видання). Національний банк конвертує ці дані в долари США за середньомісячним курсом.

Джерелом даних по зовнішній торгівлі товарами є інформація Держкомстату, яка базується на даних вантажних митних декларацій та на звітах підприємств про товари, які не проходять митне декларування. Згідно до методології складання платіжного балансу, вартість як експорту, так і імпорту товарів формується за умов поставки РОВ (витрати на транспортування до митного кордону країни-експортера плюс вартість завантаження на борт транспортного засобу). Але за методологією Держкомстату складання торговельного балансу, імпорт формується за умов ціни СЩ тому для формування статті платіжного балансу «Імпорт товарів» із загальної суми імпорту вилучається вартість перевезення та страхування.

Стаття «Послуги» складається з трьох основних компонентів: транспорт, подорожі та інші послуги. Транспортні послуги включають перевезення пасажирів і вантажів, а також інші послуги, що виконуються морським, повітряним та іншими видами транспорту. Джерелом даних є банківські звіти та дані квартальної статистичної звітності Держкомстату про експорт-імпорт послуг. Для оцінки вартості послуг фрахту використовуються дані щодо коригування вартості імпорту послуг до цін БОВ. Стаття «Подорожі» охоплює товари та послуги, що були придбані приїжджими, якщо тривалість їхнього перебування в країні не перевищує одного року. Джерелами інформації для складання цієї статті є дані щоквартальної статистичної звітності щодо розрахунків за дорожніми чеками, картками міжнародних платіжних систем, витрат на відрядження, купівлю-продаж готівкової іноземної валюти фізичними особами тощо. Крім того, Національний банк здійснює оцінку надходжень та витрат від туризму на підставі інформації про чисельність фізичних осіб, що перетинають митний кордон України, та суму коштів в іноземній валюті, яку дозволено вивозити без митного оформлення. Інші послуги охоплюють послуги зв´язку, будівельні, страхові, фінансові, комп´ютерні та інформаційні послуги, роялті та ліцензійні послуги, послуги реклами та маркетингу, наукові та конструкторські розробки, інші ділові послуги, а також урядові послуги, що не включені до інших категорій.

Стаття «Доходи» складається з оплати праці та доходів від інвестицій. Оплата праці включає заробітну плату та інші доходи, які отримані резидентами країни за роботу, виконану за межами її економічної території (це стосується мешканців прикордонних районів, сезонних робітники, персоналу міжнародних організацій тощо). Доходи від інвестицій охоплюють надходження та сплату доходів від прямих, портфельних та інших інвестицій, а також надходження від резервних активів. Для їх відображення використовують метод нарахувань. Цю статтю складають за даними банківської звітності в частині приватних переказів та грошових внесків органів державного управління за інформацією Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.

Стаття «Поточні трансфери» характеризує таку передачу матеріальних та фінансових цінностей резидентами від нерезидентів і навпаки, яка не передбачає компенсації у вигляді певного вартісного еквіваленту. Цю статтю складають за даними банківської звітності в частині приватних переказів,, благодійної допомоги в грошовій формі, грошових внесків органів державного управління, а також за інформацією Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції - про одержану технічну допомогу й Держмит-служби — про обсяги гуманітарної допомоги у формі товарно-матеріальних цінностей.

У фінансовому рахунку відображаються всі операції, в результаті яких відбувається перехід прав власності на зовнішні фінансові активи та вимоги країни, або, іншими словами, виникнення та погашення фінансових зобов´язань між резидентами та нерезидентами. Фінансовий рахунок поділяється на дві класифікаційні групи, що охоплюють операції з фінансовими активами (активи) та операції з фінансовими зобов´язаннями (пасиви). Обидві групи, у свою чергу, поділяються на три категорії: прямі, портфельні та інші інвестиції. До складу активів відноситься також така категорія, як резервні активи. Джерелом інформації для обліку прямих інвестицій є щоквартальна звітність Держкомстату України за формами № 10-ЗЕЗ, № 13-ЗЕЗ, а також банківська звітність про рух коштів на кореспондентських рахунках та форма № 4-ПБ «Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій». Для розрахунку статті «Портфельні інвестиції» використовується інформація Міністерства фінансів України щодо комерційних боргів, дані банківської звітності про рух коштів на кореспондентських рахунках та показники щоквартальної форми звітності комерційних банків про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій (форма № 3-ПБ). Уданій формі відбивається рух капіталу як портфельних інвестицій за видами вкладень у цінні папери та за секторами економіки.

Моніторинг довгострокових кредитів здійснюється на підставі даних банківської звітності та матеріалів Міністерства фінансів України. Комерційні кредити включають зміну поточної заборгованості за експортно-імпортними операціями об´єктів господарювання, яка обчислюється на основі даних Держкомстату про кредиторську та дебіторську заборгованість. Інші короткострокові зобов´язання відображають також прострочену заборгованість перед нерезидентами за залученими кредитами, інші короткострокові активи — чисте збільшення готівкової іноземної валюти поза банківською системою.

Динаміка платіжного балансу України за 1999-2005 роки представлена в таблиці 7. 1.

Таблиця 7.1. Динаміка платіжного балансу України (аналітична форма представлення)

Статті платіжного балансу

2004 р.

2005 р.

2004 р.

2005 р.

1 кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Ікв.

II кв.

III кв.

IV кв.

РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

1436

2337

2061

1075

1603

620

404

__

6909

2531

БАЛАНС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

1066

1750

1523

639

1208

156

-96

-597

4978

671

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

8903

10458

10979

10951

10406

11060

11594

11318

41291

44378

ІМПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

-7837

-8708

-9456

-10312

-9198

-10904

-11690

-11915

-36313

-43707

БАЛАНС ТОВАРІВ

933

1552

774

482

1020

-236

-1131

-788

3741

-1135

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ

7317

8539

8512

9064

8531

8844

8462

9187

33432

35024

ІМПОРТ ТОВАРІВ

-6384

-6987

-7738

-8582

-7511

-9080

-9593

-9975

-29691

-36159

БАЛАНС ПОСЛУГ

133

198

749

157

188

392

1035

191

1237

1806

ЕКСПОРТ ПОСЛУГ

1586

1919

2467

1887

1875

2216

3132

2131

7859

9354

ІМПОРТ ПОСЛУГ

-1453

-1721

-18

-1730

-1687

-1824

-2097

-1940

-6622

-7548

ДОХОДИ (сальдо)

-105

-171

-182

-187

-231

-230

-245

-279

-645

-985

ПОТОЧНІ ТРАНСФЕРТИ (сальдо)

475

758

720

623

6236

694

745

780

2576

2845

РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ 3 КАПІТАЛОМ

ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

-313

-558

514

-3975

1195

886

921

5036

-4332

8038

РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ 3 КАПІТАЛОМ

1

2

4

0

-6

-2

-42

-15

7

_5

ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК

-314

-560

510

-3975

1201

888

963

5051

-4339

8103

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ

333

614

420

544

247

365

447

6474

1711

7533

ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

449

149

1313

156

397

923

90

1347

2067

2757

ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ

-1096

-1323

-1223

-4475

557

-400

426

-2770

-8117

-2187

Середньострокові та довгострокові

кредити

46

548

1286

1008

248

401

1723

1098

2888

3470

Надані МФО і гарантовані Урядом

-76

-87

376

716

-57

37

258

-158

929

80

Негарантовані

122

635

910

292

305

364

1465

1256

1959

3390

Короткостроковий капітал

-1142

-1871

-2509

-5483

309

-2721

-1297

-3868

-11005

-5657

Помилки та упущення

-20

29

-71

24

-132

30

-122

376

-38

152

БАЛАНС

1103

1808

2504

-2876

2666

1536

1203

5316

2539

10721

ФІНАНСУВАННЯ

-1103

-1808

-2504

2876

-2666

-1536

-1203

-5316

-2539

-10721

РЕЗЕРВНІ АКТИВИ

-1039

-1724

-2440

2977

-2600

-1434

-1140

-5251

-2226

-10425

Використання кредитів МВФ (чисте)

-64

-84

-64

-101

-66

-102

-63

-65

-313

-296

Використано

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Погашено

-64

-84

-64

-101

-66

-102

-65

-65

-315

-296

Виключне фінансування

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Як видно з таблиці, протягом 2004-2005 років у платіжному балансі України відбувалися наступні зміни.

У 2005 р. за даними НБУ сальдо поточного рахунку платіжного балансу скоротилось порівняно з минулим роком у 2,7 рази та становило 2,5 млрд. дол. США (3,1% до ВВП). Погіршення умов торгівлі, зменшення світового попиту зумовили значне перевищення темпів зростання імпорту товарів (21,8%) над експортом (4,8%), що призвело до формування від´ємного сальдо товарного балансу у розмірі 1,1 млрд. дол. США та різкого скорочення позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу (з 4,9 млрд. дол. США до 0,8 млрд. дол. США). Характерною ознакою 2005 р. є суттєве уповільнення темпів зростання експорту товарів. Вартісні обсяги експорту у звітному періоді становили 35 млрд. дол. США та збільшились до попереднього року лише на 4,8% (у 2004 р. - на 40,8%).

Уповільнення темпів зростання експорту товарів у 2005 році значною мірою було зумовлено різким скороченням експорту продукції машинобудування. В цілому за рік експортні поставки за даною групою скоротилися на 18% (на 1 млрд. дол. США) порівняно з попереднім роком. З іншого боку, посилення конкуренції на світових ринках сталі та металопродукції внаслідок потужної експансії Китаю (виробництво чорних металів у Китаї зросло в 2005 р. на 24,6%, тоді як світове виробництво збільшилось всього на 5,9%) призвело до того, що починаючи з першого кварталу 2005 р. темпи зростання експорту металургійної продукції уповільнювалися. В цілому за 2005 р. експорт цієї групи товарів зріс лише на 7,6% (в

2004 р. - на 53,5%). Зростання вартісних обсягів експорту відбулось за рахунок збереження високих цін на чорні метали у І півріччі 2005 р., тоді як фізичні обсяги експорту протягом року зменшилися на 9%.

Незважаючи на погіршення світової кон´юнктури на ринку чорних металів, експорт виробів з них (труби та інше) в цілому за 2005 р. зріс на 27,9% причому як за рахунок цін (на 14,5%), так і фізичних обсягів (на 11,7%).

Найбільш високими темпами у 2005 р. зростали поставки продукції АПК (на 24% порівняно з попереднім роком), головним чином, за рахунок зростання вартісних обсягів експорту зернових, алкогольних та безалкогольних напоїв - у 1,6 рази, молочної продукції - на 24% та відновлення у IV кварталі поставок насіння соняшника та олії. Експорт зернових в минулому році зріс на 63,9% виключно за рахунок зростання фізичних обсягів при стабільних цінах. Такі високі темпи росту пояснюються також і низькою базою порівняння: неврожай 2003 р. обумовив низькі обсяги експорту в І половині 2004 року.

Обсяги експорту мінеральних продуктів у 2005 р. зросли на 8%. Найдинамічніше зростали поставки залізорудної сировини та електроенергії, вартісні обсяги експорту яких збільшилися у 1,5 рази. Зменшення обсягів переробки нафти внаслідок зупинки декількох українських НПЗ у поточному році призвело до скорочення фізичних обсягів експорту нафтопродуктів, тоді як вартісні обсяги експорту нафтопродуктів збільшилися на 21% за рахунок зростання цін. Починаючи з липня, було практично припинено поставки природного газу на експорт.

У 2005 р. експортні поставки до країн СНД збільшилися на 24%, їх частка у загальному експорті - з 27,1% до 32,1%. В тому числі, поставки до Росії зросли на 27,3%, її частка у загальному експорті збільшилася з 17,6% до 21,4%. Частка інших країн світу дещо зменшилась і становила 67,9% проти 72,9% у 2004 році. Це зумовлено скороченням експорту до країн Америки на 28,1% та країн ЄС-25 на 5,8%. Обсяги експорту до країн Африки, навпаки, збільшилися більш ніж на третину, до країн Азії - на 4,6%.

Політика Уряду, спрямована на збільшення реальних доходів населення та внутрішнього споживання, разом з активізацією дій по боротьбі з контрабандою та зниженням митних тарифів, а також укріплення реального ефективного валютного курсу з початку року на 15,9% стимулювали зростання у 2005 р. обсягів неенергетичного імпорту більш високими темпами, ніж у 2004 р. (30,7% проти 26,5%).

Близько 60% приросту імпорту було отримано за рахунок надходжень продукції машинобудівної та хімічної промисловості. Внаслідок залучення значних обсягів інвестицій в економіку України в 2004 році та їх освоєння, імпорт машин та устаткування в цілому за рік зріс на 29,1% переважно за рахунок зростання імпорту засобів наземного транспорту (на 34,6%) та машин і устаткування (на 33,8%). Високі темпи росту були характерні і для всіх інших груп та статей імпорту. Найвищими темпами у 2005 р. зростали обсяги імпорту промислових товарів (на 54,3%) в основному за рахунок збільшення офіційно зареєстрованого імпорту взуття (в 6,9 рази) та одягу (в 3,4 рази). Зменшення ввізного мита на окремі сільськогосподарські та продовольчі товари зумовили збільшення обсягів імпорту продукції АПК в 2005 р. на 40,7%. Збільшення вартісних обсягів імпорту продукції хімічної промисловості на 37,2% відбувалося значною мірою завдяки зростанню фізичних обсягів. Найбільш помітно збільшилися обсяги імпорту фармацевтичних продуктів та пластмас і виробів з них, що також може пояснюватися дією Державної програми «Контрабанді - СТОП» та зниженням митних тарифів. Водночас у 2005 р. зафіксовано різке уповільненням темпів приросту вартісних обсягів імпорту енергоносіїв - з 30,9% в 2004 р. - до 2.9%. Така динаміка зумовлена зменшенням поставок нафти в Україну на третину, природного газу -на 3,1%, при зростанні цін на нафту за рік в середньому на 42%. Кризова ситуація на паливному ринку у 2005 р. (різке скорочення поставок нафти з Росії на нафтопереробні підприємства України та зупинка декількох з них, для переоснащення виробничого циклу) підштовхнула Уряд встановити нульові ставки митного тарифу та змінити ставки акцизного збору на деякі види нафтопродуктів, що сприяло зростанню імпорту нафтопродуктів у 1,6 рази (фізичні обсяги). У географічному розподілі триває тенденція випередження темпів зростання обсягів імпорту з країн далекого зарубіжжя (32%) над імпортом з країн СНД (11,7%). Частка інших країн світу збільшилась з 49,8% до 54% від загального імпорту, в основному за рахунок збільшення імпортних надходжень з країн Азії, які зросли у 1,8 рази, та країн ЄС (на 27,7%).

Баланс послуг у 2005 р. зведено з позитивним сальдо в 1,8 млрд. дол. США, що у 1,5 рази більше рівня попереднього року. Експорт послуг збільшився на 19% та сягнув 9,2 млрд. дол. США переважно за рахунок зростання двох головних складових цієї статті: послуг з транспортування — майже на 11 % та послуг, що пов´язані з подорожуванням - на 22%. Найдинамічніше зростали обсяги послуг, наданих нерезидентам у галузі зв´язку (в 1,6 рази). Обсяги імпорту послуг у 2005 р. зросли на 14% порівняно з 2004 роком і становили 7,6 млрд. дол. США. Витрати на транспортні послуги протягом року збільшилися на 26%, їх частка в структурі імпорту послуг збільшилася до 27% (проти 24,6% у 2004 р.). Витрати резидентів на послуги з подорожування збільшилися майже на 14%, а частка таких послуг в загальному імпорті послуг залишилася на рівні попереднього року — 37%. Найвищими темпами зростали обсяги імпорту фінансових послуг (в 2 рази), комп´ютерних та інформаційних та послуг за статтею «роялті» та обсяги експорту/імпорту за статтею «Подорожі» .

Від´ємне сальдо балансу доходів за 2005 рік збільшилося до рівня попереднього року в 1,5 рази і становило 985 млн. дол. США. Необхідність обслуговувати зростаючі обсяги залучень за приватними середньо- та довгостроковими кредитами, збільшення виплат дивідендів іноземним інвесторам та зростання платежів Уряду за прямим та гарантованим боргом, були головною причиною зростання обсягів виплат у 2005 р. в 1,7 раза. Показник нарахованих відсотків із зовнішнього боргу відносно експорту товарів та послуг збільшився до 2,8% проти 1,8% у 2004 році. Водночас, зростання переказів в оплату праці наших громадян за кордоном в 1,6 раза, та зростання золотовалютних резервів зумовили збільшення надходжень за доходами 2005 р. в 2 рази.

У 2005 р. збереглася тенденція до збільшення обсягів поточних трансфертів, баланс яких склався з позитивним сальдо у розмірі 2,8 млрд. дол. США, що на 10,4% більше, ніж у 2004 році. Основним чинником зростання було збільшення на 23,6% обсягів приватних грошових переказів, які складають 68,4% від загального обсягу отриманих трансфертів.

Визначальною рисою фінансового рахунку в 2005 р. став значний притік валюти за такими статтями як прямі іноземні інвестиції, а також середньострокові та довгострокові негарантовані кредити, при одночасному зменшенні відтоку капіталу. Це дозволило збільшити резервні активи до рівня, що забезпечує фінансування імпорту товарів та послуг впродовж 4,9 місяця. В 2005 році сальдо рахунку операцій з капіталом склалось від´ємним У розмірі 65 млн. дол. США, що зумовлено, головним чином, придбанням протягом другої половини року у нерезидентів виключних прав на використання інтелектуальної власності (ноу-хау) на території України на суму 51 млн. дол. США.

Обсяги чистого притоку прямих іноземних інвестицій у 2005 році склали 7,5 млрд. дол. США, що у 4,4 раза перевищує показник 2004 року. Зафіксовані рекордні обсяги чистого притоку прямих іноземних інвестицій пояснюються, перш за все, надходженням коштів за приватизацію металургійного заводу «Криворіжсталь» компанією Mittal Steel у листопаді 2005 р. та продажем іноземному інвесторові банку «Аваль».

Необхідно зазначити, що показник приросту прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2005 р. (7,8 млрд. дол. США) був найвищим за всю історію складання платіжного балансу України та становив 81% від їх загального обсягу, накопиченого протягом останніх 10 років.

Загальний обсяг накопичених прямих інвестицій в Україну за 2005 р. зріс на 79,2% порівняно з початком року і становив 17,2 млрд. дол. США, з них 16,4 млрд. дол. США - акціонерний капітал; 0,8 млрд. дол. США - кредити, надані прямими інвесторами. Інвестиції на душу населення, хоча і зросли порівняно з початком року на 80,5%, в цілому залишаються невисокими - всього 367 дол. США на чоловіка.

У 2005 р. Україною було здійснено прямих інвестицій за кордон на суму 275 млн. дол. США (за 2004 р. - 4 млн. дол. США). Обсяги чистого залучення неурядового сектору України за середньо- і довгостроковими кредитами та облігаціями за 2005 р. склали 4,8 млрд. дол. США (у 2004 р. - 3,2 млрд. дол. США). Слід відзначити, що 75% від загального обсягу залучених коштів (або 3,6 млрд. дол. США) надійшли у другій половині року. Обсяги чистого залучення середньо- та довгострокових негарантованих кредитів становили 3,4 млрд. дол. США (у 2004 р. - 2 млрд. дол. США). Запозичення за єврооблігаціями українських банків, корпорацій та муніципальних органів влади протягом 2005 р. склали 1,4 млрд. дол. США, що на 21% вище, ніжу 2004 році. В2005 р. Уряд України залучив на зовнішніх ринках 721 млн. дол. США шляхом розміщення ОЗДП (емісія відбулась в жовтні), що на 379 млн. дол. США нижче ніж у 2004 р.

Коефіцієнт обслуговування довгострокового зовнішнього боргу (як співвідношення витрат на погашення основної суми боргу та відсотків до експорту товарів та послуг) становив у звітному періоді 14,7%, що на 4% вище, ніжу 2004 році. Зростання даного показника спричинене тим, що темпи приросту обсягу експорту товарів та послуг значно відставали від темпів приросту обсягу витрат на погашення зовнішнього боргу (7,5 та 47,1 % відповідно).

Слід зазначити суттєве зростання у 2005 р. обсягів чистого залучення короткострокових кредитів в економіку України — до 1,4 млрд. дол. США (в 2004 р. вони становили 369 млн. дол. США).

За рахунок нових негарантованих запозичень зовнішній борг України зріс за 2005 р. на 26,6% і станом на 01.01.2006 р. складав 38,8 млрд. дол. США, з них заборгованість банківського сектору -6,2 млрд. дол. США, реального сектору економіки - 18,9 млрд. дол. США.

За 2005 рік чиста купівля нерезидентами ОВДП та ОВДП-ПДВ становила близько 1 млрд. дол. США, з них більше 90% було куплено протягом січня - квітня 2005 р. (в 2004 р. чиста купівля нерезидентами склала всього 407 млн. дол. США). Натомість починаючи з травня в зв´язку з проведеною ревальвацією гривні інтерес нерезидентів до облігацій внутрішньої державної позики України значно зменшився, тому в цілому за травень-грудень чиста купівля становила лише 15 млн. дол. США.

Ситуація у зовнішньому секторі економіки України у 2005 р. характеризувалася суттєвим зменшенням обсягів відтоку капіталу з країни. В цілому за рік обсяги відтоку капіталу оцінено у 3,5 млрд. дол. США, що у 2 рази менше порівняно з 2004 р. (6,9 млрд. дол. США). Дані платіжного балансу свідчать про відсутність у 2005 р. тенденції до перевищення обсягів платежів за імпорт товарів над обсягами фактичного імпорту (у 2004 р. таке перевищення, пов´язане з використанням резидентами України зовнішньоекономічних операцій, які передбачають імпорт товарів без їх ввезення на митну територію України, оцінено в 4,8 млрд. дол. США). Водночас обсяги відтоку капіталу за операціями з вітчизняними Цінними паперами, що дають право на участь у капіталі, збільшилися майже у два рази.

Протягом 2005 р. спостерігалося суттєве зростання обсягів вибуття готівкової валюти з банківського сектору в інші сектори економіки України. Процес вибуття готівки з банківського сектору розпочався в II кварталі 2005 р., найбільші обсяги відтоку було зафіксовано у IV кварталі 2004 р. (1,9 млрд. дол. США). В цілому за рік відтік готівкової іноземної валюти з банківської системи до інших секторів економіки оцінюється у 3,3 млрд. дол. США.

Суттєвий притік середньо- та довгострокових кредитів та надходження коштів від приватизації Криворіжсталі дозволили збільшити резервні активи України в 2005 р. на 10,4 млрд. дол. США (за 2004 рік - 2,2 млрд. дол. США). Обсяги резервних активів на кінець грудня становили 19,4 млрд. дол. США, що дає змогу забезпечити фінансування імпорту товарів та послуг майбутнього періоду впродовж 4,9 місяця.

Відповідно рекомендаціям технічної місії з питань статистики платіжного балансу обсяги фіктивних операцій з акціями українських підприємств, які здійснювалися з метою вивезення капіталу, за 2004 та 2005 рр. були перенесені зі статті «Портфельні інвестиції, вітчизняні цінні папери» до статті «Інші інвестиції, активи».

Таким чином, визначальною рисою платіжного балансу 2005 р. став значний притік валюти за статтями фінансового рахунку, який компенсував скорочення позитивного сальдо поточного рахунку та дозволив вдвічі збільшити рівень резервних активів країни.

Рекомендована література

  1. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы.: Пер. с англ.: Уч. Пос. -М.: Издательский дом «Вильяме», 2000.
  2. Валютний ринок и валютное регулирование. Учебное пособие под ред. И.Н. Платоновой. - М.: Изд-во БЕК, 1996.
  3. Вэйтилингем Ромеш. Руководство по использованию финансовой информации Financial Times. - М.: Финанси и статистика, 1999.
  4. Киреев А. Международная экономика в двух частях. - М.: Международные отношения, 1999.
  5. Колби Р., Мейерс Т. Энциклопедия технических индикаторов / Пер. с англ. - М.: ИД «Альпина», 1998.
  6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2000.
  7. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер. с англ. - М.: ООО Издательская компания «Дека», 1998.
  8. Мишкін Френсіс. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.
  9. Міжнародні фінанси / За ред. д.е.н., проф. О. І. Рогача. - К.: Либідь, 2003.
  10. Международные валютно-кредитные отношения: Конспект лекций). - М.: Изд-во «ПРИОР», 2002.