Основи бібліології

2.4. Сучасні осередки книгознавчих досліджень

Книжкова палата України пройшла важкий і тернистий шлях свого становлення та розвитку. Разом з державною бібліографією та її друкованим органом — літописами — Палата розвивалась та удосконалювалась і стала центром державної бібліографії.

Основними напрямами наукової діяльності Книжкової палати України є внесок у розвиток науки, культури, освіти, бібліографічної, книговидавничої й бібліотечної справи, інформатизації суспільства, збереження й пропаганда української книги. Її наукова діяльність знаходить свій вияв в організації та здійсненні багатоаспектного вивчення книги та преси.

Книгознавство як комплексну науку про книгу й книжкову справу представлено в науковій діяльності Палати самостійними, проте тісно пов’язаними напрямами, серед яких особливе місце займає бібліографознавство. Протягом десятиліть у Палаті створюється методологічна база для аналізу й узагальнення фактичного матеріалу, досліджуються закономірності розвитку, функції, об’єкти, методи бібліографії, розробляється система термінів, відеотипологічна структура, проводиться різностороння науково-методична робота з удосконалення бібліографічного опису літератури та уточнення принципів відображення матеріалів в органах державної бібліографії і зведених бібліографічних працях, обґрунтовується система бібліографічного обслуговування користувачів бібліографічної інформації, розробляються методи й правила бібліографічної роботи, питання міжнародного співробітництва.

Наукові дослідження в бібліографознавстві проходять у процесі його безперервного взаємозв’язку з бібліографією як галуззю її науково-практичної діяльності, інформатикою й іншими спорідненими дисциплінами суспільних наук. Здійснюючи державну бібліографію, Книжкова палата щорічно бібліографічно опрацьовує, піддаючи обліку та реєстрації, опису, класифікації і каталогізації до 120 тис. одиниць усіх видів друку. За 85 років свого існування Палатою бібліографічно опрацьовано понад 12,5 млн. одиниць друкованої продукції. Вона створює і видає поточні, кумулятивні, ретроспективні бібліографічні покажчики, реферативні журнали та інші універсальні бібліографічні видання, конче необхідні для наукових установ, бібліотек й інших творчих організацій. У1996 році було відновлено започатковану ще в 20-х роках традицію створення бібліографії літератури мовами національних меншин України.

Здійснено ряд наукових досліджень у галузі реферування інформації, зокрема генерування реферативної інформації та розроблення методики наповнення її баз даних. Розгалужена система бібліографічної інформації Палати всебічно охоплює всі видання України і є найвагомішою складовою частиною загальнодержавної системи бібліографічної інформації,

Для класифікаційних потреб і введення української термінології в інформаційну галузь проведено наукову роботу з удосконалення та уточнення наукової галузевої термінології, впровадження класифікаційної системи УДК і видання таблиць УДК українською мовою.

Дослідження процесів розповсюдження книги, впровадження системи Міжнародної стандартної нумерації книг (КВ) дозволило Палаті розробити концепцію створення національної інформаційної книготорговельної мережі, реалізацію положень якої успішно розпочато.

Книжкова палата здійснює багатопланову статистику друку: поточний облік друкованої продукції, щорічні узагальнюючі її розробки і порівняльні аналізи статистичних даних про випуск творів друку. Статистичні матеріали Палати є базою для дослідження тенденцій і перспектив розвитку книговидавничої справи в Україні.

Чимало зроблено Книжковою палатою в здійсненні централізованої каталогізації і класифікації літератури. Випуск бібліографічних карток на книги, журнальні статті та рецензії значною мірою сприяє підвищенню науково-методичного рівня довідково-бібліографічного апарату бібліотек та економії робочого часу бібліотечних працівників. А картковий репертуар каталогів Палати дозволяє їй проводити велику й різноманітну за своїм характером і змістом довідково-бібліографічну роботу.

Теоретичні узагальнення наукових досліджень Книжкової палати в галузі історії та практики державної бібліографії та книгознавства, розроблення актуальних проблем книговидання і друкованих засобів масової інформації одержують своє висвітлення в цілому ряді монографій, статей, методичних і навчальних посібників на сторінках журналу “Вісник Книжкової палати” й інших публікаціях.