Основи бібліології

2.5. Українська книгознавча періодика

Розквіт української книгознавчої періодики тісно пов’язаний з розквітом українського книговидання та бібліології. Найбільше журналів і газет виходило в 20—30 роках і потім з середини 90-х рр. ХХ ст.

Першим книгознавчим часописом був “Книгарь”, який виходив у Києві за редакцією Миколи Зерова в 1917—1920 рр. Цей часопис визначив структуру й зміст усіх наступних книгознавчих видань. Він складався з чотирьох частин:

 • статті, які висвітлювали проблеми літератури;
 • бібліографія видань, тобто створення повного переліку тогочасних українських видань;
 • рецензії на випущені книги;
 • статті теоретичного та історичного характеру з історії книги, книгознавства, бібліографії.

Пізніше виходили такі видання як “Книжковий вісник” (1919 р., орган Всенародної бібліотеки України); часопис “Голос друку” (вів статистику видань); часопис “Книгар” (1923—1924 рр.); часопис “Книга ”, який з часом перетворився на “Нову книгу ’ (1924— 1925 рр.). Останні два видання були дуже політизованими й багато уваги приділяли поширенню українських видань.

Головним тогочасним виданням був часопис “Бібліологічні вісті”, заснований у 1922 р. Українським науковим інститутом книгознавства. Головним редактором був Юрій Меженко. В часописі публікувалися праці науковців УШКу (Ю. Меженка, С. Маслова, П. Попова, М. Ясинського), бібліографічної комісії НТШ (I. Кревецького, I. Свєнціцького), зарубіжних книгознавців, які з різних причин виїхали за межі України (С. Сірополко, Л. Биковський, В. Симович).“Бібліологічні вісті’ розглядали теоретичні проблеми книгознавства. У часописі було три основних розділи:

 • теорія книги — статті, які досліджували теоретичні проблеми книгознавства;
 • історія книжкової справи, книжкового руху, української книги, друкарства;
 • найцікавіший розділ — “Хроніки”. У ньому вміщували відомості про тогочасне книжкове життя — відкриття виставок, конференцій, роботу музеїв, архівів, бібліотек, аналіз найкращих публікацій з європейських журналів, тобто було надзвичайно багато інформації, яка цікавить і сучасних науковців.

Часопис було закрито в 1932 р. у зв’язку зі забороною книгознавства.

На західноукраїнських землях теж було чимало книгознавчих видань: виходили часописи “Книжка”, “Стара Україна ”, “Бібліотечний порадник ”, “Українська книга ”, “Книжник ’ тощо.

Часопис “Книжка ’ видавався в Станіславові (тепер — !вано- Франківськ) в 1921—1923 рр.

“Стара Україна ’ — загальнокультурологічний часопис, у якому багато місця відводилось книзі, зокрема історії української книги. Часопис видавався у 1924—1925 рр. у Львові бібліографічною комісією Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

“Українська книга ”. Видавався з 1937 до 1939 рр., пізніше — в 1941 — 1943 рр. в Кракові. Це був орган бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка. В часописі розглядались різні питання бібліотечної справи, бібліографії, історії книги. Проте, не було відомостей про видавничу справу.

Нині в Україні видається приблизно 30 видань, призначених для дослідників книги та видавців. Найголовніші з них:

“Наукові праці національної бібліотеки України ім. Вернадського”. Це — щорічне видання, друкує теоретичні статті з книгознавства й бібліотечної справи.

Впродовж 1994—2007 рр. публікувався часопис “Друкарство”, який розглядав безліч питань, зокрема з технології, і містив статті трьох тематичних напрямків з книгознавства:

 • історія книги й друкарства;
 • теорія видавничої справи (рубрика “Заочний університет видавця”, планувалося додати розділ “Авторське право”);
 • оформлення видань, культура книги.

Протягом 1994—2006 рр. виходив часопис “Палітра друку”, який окрім питань технології друку розглядав і проблеми видавничої справи.

Українська академія друкарства видає наукові збірники “Поліграфія та видавнича справа’ (з 1964 р.), “Квалілогія книги ’ (з 1996 р.) та “Наукові записки’ (з 1999 р.). Кафедра видавничої справи та редагування випускає науковий збірник “Книга і преса в контексті соціокультурногорозвитку суспільства ”.

Список рекомендованої літератури

 • Розвиток книгознавства у XVIII—XIX ст.
 1. БеловицкаяА. Общее книговедение. — М.: Книга, 1987.
 2. Запаско Я. З історії´ книги на Україні: Збірник статей. — К.: Наукова думка, 1978.
 3. Здобнов Н. Избранное: Труды по книговедению и библиографоведению. — М.: Книга, 1980.
 4. Історія розвитку українського друкарства // Вісник Книжкової палати. — 2000. — № 11.
 5. Немировский Е, Горбачовський Б. С книгой через века и страны. — М.: Книга, 1964.
 6. Огієнко І. !сторія українського друкарства. — К.: Либідь, 1994.
 • Розвиток книгознавства у першій половині XX ст.
 1. Беловицкая А. Общее книговедение. — М.: Книга, 1987.
 2. Мигонь К Наука о книге: Очерк проблематики. — М.: Книга, 1991.
 3. Рубакин М. Избранное: В 2 т. — Т.1. — М.: Книга, 1975.
 • Українське книгознавство у XIX ст.
 1. Голубицький В. Українське книгознавство // Бібліотечний вісник. — 1994. — № 5-6.
 2. Гуменюк М. Біля джерел української радянської бібліографії. — Л., 1983.
 3. Солонська А. До історії´ книжкової торгівлі 20-30-их р. на Україні // Бібліотечний вісник. — 1996. — № 5.
 • Український науковий інститут книгознавства (УШК) як центр книгознавчих досліджень в Україні
 1. Бібліологічні вісті, 1923—1930: Систематичний анотований покажчик / Уклад. Г. Ковальчук: Національна парламентська бібліотека. — К.: Абрис, 1996.
 2. Гуменюк М. Журнал “Бібліологічні вісті” (1923— 1930) // Біля джерел української радянської бібліографії. — К., 1991.
 3. Дашкевич Я. “Бібліологічні вісті” — ідеї та люди // Книжник. — 1991. — № 1.
 4. З історії УНІК // Бібліотечний вісник. — 1997. — № 2.
 5. Ковальчук Г. Видавнича діяльність УШКу // Бібліологічні вісті. — 1997. — № 2.
 6. Ковальчук Г. Феномен УШКу // Книжник. — 1991. — № 2.
 7. Королевич Н, Лазерний А. “Прекрасно рредагований фаховий журнал” // Книжник.
 8. Ковальчук Г. УШК: історія та наукова діяльність / / Бібліотекознавство та бібліографія: Наук.-метод. збірник. — Вип. 31. — 1992. — № 1.
 9. Меженко Ю. Спогади про журнал “Бібліологічні вісті” // Книжник. — 1992. — № 1.
 10. Солонська Н. “Я, Маслов — нацдемівець і український фашист...” // Голос України. — 1997. — 15 серпня.
 11. Стрішенець Н. Взірець справжнього професіонала // Українська культура. — 1992. — № 6.
 12. Теорія та історія радянської книги на Україні: Збірник наукових праць. — К.: Наукова думка, 1993.

• Сучасні центри книгознавчих досліджень та їх наукова проблематика

 1. Васильєв О. !нформаційні продукти та бази даних Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати. — 1997. — № 10.
 2. Видання НТШ. Десятьроків видавничої діяльності. — Львів, 1999.
 3. Гумницька Н. Двадцята наукова сесія: Черговий огляд здобутків НТШ // Вісник НТШ. — зима 2001.
 4. Захарова Н. Найбільша бібліотека країни. Національна бібліотека ім. В. Вернадського — 80. // Українська культура. — 1998. — № 8-9.
 5. Книжковій палаті України — 78. // Книжковий клуб. — 1997. — № 5 (42).
 6. Тимошик М. “При тих же університетах належить бути друкарням...” До 165-річчя видавничої справи Київського університету ім. Т. Шевченка // Урядовий кур’єр.— 1999. — 30 лист.

• Книжкова палата України як центр сучасних книгознавчих досліджень

 1. Броніцька Г. Відділ державної статистики друку: становлення та розвиток // Вісник Книжкової палати. — 1998.
 2. Васильєв О. !нформаційні продукти та бази даних Книжкової палати України. — Вісник Книжкової палати. — № 10.
 3. Вісник Книжкової палати: науково-практичний журнал: Щомісячник / Гол.ред. М. Сенченко. — К. — 1998. — Січень.
 4. Волох В. Редакційно-видавничий відділ // Вісник Книжкової палати. — 1998. — Вересень.
 5. Зубарєва О. Відділ державних поточних бібліографічних покажчиків: історія та сьогодення // Вісник Книжкової палати. — 1998. — Травень.
 6. Книжкова палата України в рік свого ювілею // Вісник Книжкової палати. — 2000. — № 1.
 7. Книжкова палата України (1919-1999): Науково-бібліографічний покажчик / Уклад.: П. Сенько, В. Журавльо- ва, Н. Сенченко. — К., 1999.
 8. КочубейЛ. Відділ реферування Книжкової палати України: сучасний стан та перспективи // Вісник Книжкової палати. — 1998. — Жовтень.
 9. Крижанівська Т. Державний архів друку // Вісник Книжкової палати. — 1998. — Лютий.
 10. Меженко Ю. Бібліографія на Україні та потреби наукової роботи // Бібліологічні вісті. — 1930. — № 4.
 11. Неліпа Г. Відділ обов’язкових примірників: історія становлення, завдання, труднощі / / Вісник Книжкової палати. — 1998. — Березень.
 12. Плиса Г. Відділ державної стандартизації´ // Вісник Книжкової палати. — 1998. — Червень.
 13. Погорєловська І. Відділ ISBN // Вісник Книжкової палати. — 1998. — Листопад.
 14. Сенченко Н. Книжковій палаті України — 80 років // Вісник Книжкової палати. — 1999. — № 1.
 15. Сенченко Н. Книжкова палата України. Становлення державної бібліографії´. — К.: Книжкова палата України, 1999.
 16. Ступак В. Науково-методичне забезпечення аналі- тико-синтетичної переробки газетних публікацій у Книжковій палаті України / / Вісник Книжкової палати. — 2000. — № 4.
 17. Чухно Н. Історія Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати. — 1996. — № 1-3.
 18. Чухно Н. До 80 - річчя заснування Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати. — 1998.- № 1.
 19. Чухно Н. Початок харківського періоду // Вісник Книжкової палати. — 1998. — № 2.

• Наукове товариство імені Т. Шевченка як осередок української науки про книгу

 1. БазелюкМ. Духовний центр національної науки // За Вільну Україну. — 1991. — 17 грудня.
 2. Гуменюк М. Біля джерел української радянської бібліографії. — К.: Наукова думка, 1991.
 3. Дашкевич Я. Руїна. Як нищим незнищенне // Дзвін. — 1991. — № 8.
 4. Жуковський А. Діяльність Інституту Енциклопедії´ Українознавства при Науковому товаристві ім. Т. Шевченка // Наукове товариство ім. Т. Шевченка і українське національне відродження. — Львів, 1992.
 5. З історії наукового товариства ім. Т. Шевченка: Збірник доповідей і повідомлень наукової сесії і конференції НТШ у Львові. — Львів, 1997.
 6. Корнейчик І. Історія радянської бібліографії: Дожовтневий період. — Харків, 1971.
 7. Кучер Р. Наукове товариство ім. Т. Шевченка: Два ювілеї. — К.: Наукова думка, 1992.
 8. Наукове товариство ім. Т. Шевченка іукраїнське національне відродження. — Львів, 1992.
 9. СемчишинМ. Тисяча років української культури: Історичний огляд. — К.: Фенікс, 1993.
 • Книгознавча періодика першої половини XX ст.
 1. БиковськийЛ. Виховання книгарських практикантів. — ч. 8-10.
 2. ‘Бібліологічні вісті”як науковий часопис вітчизняного книгознавства // Доп. та повід. першої Всеукраїнської наук.-теор. конф. “Українська періодика: історія і сучасність”, 1993.
 3. Гнатюк В. Дорога до одної літературної мови. — 23. —ч. 1—5.
 4. Зеленкевич І. Кооператива і народна освіта. — 23. — ч. 6-10.
 5. З преси. Рятуймо культуру. — 23. — ч. 6-10.
 6. “Українська книга” як книгознавче і бібліографічне джерело // Мат. Міжнар. конф. “Теоретичні і методичні проблеми формування репертуару української книги” — Львів,1996.
 7. Українські книгознавчі видання на еміграції у 20—30 рр. // Українська періодика: історія і сучасність / Доп. та повід. четвертої Всеук.-теор. конф. — Львів, 1997.
 • “Бібліологічні вісті” як тип книгознавчого періодичного видання
 1. Гуменюк М. Журнал “Бібліологічні вісті” (1923— 1930) // Біля джерел української радянської бібліографії. — К.: Наукова думка, 1991.
 2. Гуменюк М. Журнал “Бібліологічні вісті” (1923-1930) // Книгознавство та бібліографія. — 1983.
 3. Дашкевич Я. “Бібліологічні вісті”: ідеї та люди // Книжник. — 1992. — № 1.
 4. Каганов И. Журнал “Библиологические вести” и его роль в развитии советского книговедения. — М., 1977.
 5. Ковальчук Г. Журнал УНІКу “Бібліологічні вісті” // Бібліотечний вісник. — 1997. — № 2.
 6. Королевич Н, Лазебний А. “Прекрасно редагований фаховий журнал” // Книжник. — 1992. — № 1.
 7. Тарнавська М. Бібліотекознавча періодика двадцятих років в Україні // Слово і час. — 1992. — № 11.
 • Сучасна українська книгознавча періодика та її внесок у розвиток науки про книгу
 1. Грузов М., Шудря М. “Українська книга” Анотований покажчик змісту часопису. — К.: МАГ, 1998
 2. Друкарський кур’єр: Незалежний журнал для працівників видавничо-поліграфічної галузі: Щоквартальник. —
 3. — № 4.
 4. Здоровега Й. Українська періодика у сучасному національному інформаційному просторі // Українська періодика: істо-рія і сучасність. — Львів, 1995.
 5. Книжковий клуб. Газета / Гол. ред. Ю. Поцілуймо. — К., 1998.
 6. Книжковий кур’єр. Щомісячник / Ред. А. Гошуляк. — К.,1997.
 7. Книжковий світ: Рекламно-інформаційна газета / Ред. Г. Маценко. — Львів, 1996.
 8. Книжкова тека. Газета ВС “Просвіта”: Щомісячник / Ред. Г. Ключковська. — Львів, 1997.
 9. Книжка в контексті економічної кризи: Інтерв’ю з головою Держкомвидаву України Юрієм Дяченком // Вітчизна. — 1994. — № 1-2.
 10. Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку суспільства. Зб. наук. праць кафедри видавничої справи і редагування УАД. — Львів, 1995.
 11. Ключковська Г. Вплив ЗМІ на їх зміст // Поліграфія і видавнича справа. — Вип. 36.
 12. Палітра друку. Видавничо-поліграфічний журнал: Щомісячник / Гол. Ред. А. Судин. — Львів, 1995.
 13. Поліграфіст: Газета УАД: Щомісячник / Ред. М. Ши- керинець. — Львів, 1998.
 14. Про державну підтримку творчих спілок, преси та книговидавничої справи: Постанова від 15 березня 1993 р. № 194 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур’єр. — 1993. — 20 березня.
 15. Тимошик М. її величність — книга. Історія видавничої справи Київського університету (1834—1999): Монографія / Передмова В. Скопенка. — К.: Наша культура і наука, 1999.
 16. Українська періодика: історія і сучасність. Тези доп. і повід. Всеукр. наук.-теоретичної конф. (9-10 грудня 1993 р.) / Ред. кол.: М. Романюк та ін. — Львів, 1993.