Основи бібліології

3.7. Загальні закономірності розвитку книги

На основі вивчення історичного розвою книги як такої можна визначити загальні закономірності цього процесу:

 1. Форма книги залежить від рівня розвитку виробництва, знарядь праці та матеріалів.
 2. Тематика та зміст книги тісно пов’язані з рівнем розвитку науки, техніки та суспільними потребами. Так, для Середньовіччя характерна релігійна тематика, для епохи Відродження — інформаційна, навчальна, просвітницька тематика, для Просвітництва — довідкова. У XVIII ст. популярною була художня тематика, в XIX ст. — художня і науково-популярна.
 3. Досить відчутною є нерівномірність розвитку галузевої книги, що можна пояснити нерівномірністю розвитку галузей видавництва та окремих наук (у певний період часу переважали видавництва певної тематики).
 4. Розвиток і зміна різних типів книг зумовлені національними та науковими потребами (наприклад, в XIX ст. існували видавництва подарункової книги).
 5. Книга завжди була і є джерелом ідей, поглядів, досвіду людей, джерелом соціальної інформації.

Впродовж усієї історії розвитку книги на перший план завжди висувався її зміст. Однак, книга — це не лише творчість автора, витвір духовної культури. Книга — це явище матеріальної культури. Книга впливає на читача не лише своїм змістом, але й оформленням.

Список рекомендованої літератури

 • Зміст книгознавчої категорії “книга”
 1. Беловицкая А. Общее книговедение. — М.: Книга, 1988.
 2. Книговедение: Энциклопедический словарь / Под ред. Н. Сикорского. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.
 3. Мигонь К. Наука о книге: Очерк проблематики. — М.: Книга, 1991.
 4. Социальная роль книги: Сборник научных трудов АН УССР. — К.: Наукова думка, 1987.
 • Історія книги як складова частина книгознавства
 1. Баренбаум І. Історія книги: Підруч. для вищ. навч. закладів. — М.: Книга, 1984.
 2. Баренбаум И, Давыдов Г. История книги: Учебник для библиотеч.фах. ин-тов культуры. — М.: Книга, 1971.
 3. Владимиров Л. Всеобщая история книги. — М.: Книга 1988.
 4. Запаско Я., Мацюк О. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис / Xудожник І. Плесканко. — Львів: Каменяр, 1984.
 5. Запаско Я. Першодрукар Іван Федоров. — Львів 1984.
 6. Кацпржак Е. История письмености и книги. — М.: Искусство, 1955.
 7. Книговедение: энциклопедический словарь / Ред. кол.: Н. Немировський и др. — М.: Совецкая энциклопедия, 1982.
 8. Мигонь К. Наука о книге. — М.: Книга, 1991.
 9. Немировский Е. Путешествие к истокам русского книгопечатания. — М.: Просвещение, 1991.
 10. Фриц Ф. Книговедение: Исторический обзор книжного дела / Под. ред. Л. Немировского. — Высшая школа, 1982.
 • Книга в епоху Середньовіччя
 1. Доблаш-Рождественская О. История письма в средние века. — М., 1978.
 2. Киселева Л. О чем рассказывают средневековые рукописи. — Л.: Наука, 1978.
 3. Романова В. Рукописна книга в XIII-XIV веке. — М.: Политиздат, 1975.
 • Особливості книг-інкунабул
 1. Боброва Е. Каталог инкунабул Академии наук СССР. — М.: Наука, 1963.
 2. Владимиров Л. Всеобщая история книги. — М.: Книга, 1988.
 3. Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початок українського друкарства. — Львів: Центр Європи, 2000.
 • Суть та значення винаходу Й. Ґутенберґа
 1. Варбанец Н. Йоганн Ґутенберґ и его начало книгопечатания в Європе. — М.: Книга, 1980.
 2. Васильев В. Развитие издательско-полиграфической техники. — М., 1987.
 3. Венгерова-Зилинг Э. Актовые свидетельства о жизни и деятельности Й. Ґутенберґа // Книга: Исследования и материалы. — Вып. 22.
 4. Кестер И. Йоган Ґутенберґ. — Львов: Изд-во при Львовском ун-те, 1987.
 5. Киселев Н. Неизвестные фрагменты Древнейших памятников печати Германии и Голландии. — М.: Книга, 1961.
 6. Лихачева В. Искуство Византии IV-XV веков. — М.,1981.
 1. На родине Ґутенберґа: Музей // Полиграфист и издатель. — 1999. — № 4.
 2. Немировскии Е. Й. Ґутенберґ: Около 1399-1468. — М.: Наука, 1989.
 3. Овчинников В. Винайдення Йогана Ґутенберґа // Друкарський кур’єр. — 2000. — № 2.
 4. Різник М. Письмо і шрифт. — К., 1978.
 • Учні та продовжувачі справи Й. Ґутенберґа
 1. Варбанец Н. Ґутенберґ и начало книгопечатания. — М.: Книга, 1980.
 2. Немировскии Е. Начало совецкого книгопечатания. — М.: Книга, 1971.
 3. Функе Ф. Книговедение: Исторический обор книжного дела. — М.: Книга, 1982.
 • Мистецтво книги як складова частина книгознавста
 1. Валуєнко Б. Шрифт в художньому оформленні сучасних книжкових видань в Україні // Друкарство. — Березень.
 2. Герчук Ю. Об искусстве книги. — М.: Знание, 1977.
 3. Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в XVI—XVII ст. — Львів, 1995.
 1. Запаско Я. Ошатність української рукописної книги. — Львів: Фенікс, 1998.
 2. Запаско Я. Українська рукописна книга. — Львів.: Світ, 1995.
 3. Ляхов В. Очерки теории искусства книги. — М.: Книга, 1971.
 4. Ляхов В. Искусство книги. — М.: Сов. X^., 1978.
 5. Шудря М., Грузов М. Четвертий вимір образотворчості // Друкарство. — 2000. — Лютий.
 6. Анастасевич Є. Рукописная светская книга XVIII ст. на Украине: Исторические сборники. — К., 1983.
 7. Жолтвський М. Xудожнє життя на Україні в XVI—XVIII ст. — К.,1983.
 • Книга в системі засобів масової комунікації
 1. Друковані та електронні засобі масової (комунікації) інформації України. — К.: Книжкова палата України, 1999.
 2. Мельников М. Книговедение, книга и средства массовой коммуникации: Проблемы соотношения // Книга: Исследования и материалы. — Вып. 57.
 3. Иваницкий В. Средства массовой коммуникации и книговедение // Книга: Исследования и материалы. — Вып. 52.
 4. Книга в соціокультурному просторі // Доповіді і повідомлення Міжнародної наук. конф., 3—5 травня 1995 р. — Львів, 1995.
 5. Кравченко В. Концепция современной книги. Система. Структура. Модель. // Книга: Исследования и материалы. — Вып 50.
 6. Сенченко М. Книговидання України // Палітра друку. — 1998. — № 5.
 7. Слісаренко І. Мас-медіа і міжнародні процеси // Слово-зброя. — К.,1999. — № 12.
 8. Судин А. Держава може, але чи повинна? // Палітра друку. — 1999. — № 1.
 9. Фінклер Ю. Сучасна масова комунікація і сучасна масова культура: проблеми взаємопроникнення та включеність аудиторії // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства. — Вип.2. — Львів: Фенікс, 1999.