Основи бібліології

5.9. Інформаційні ознаки (види неперіодичних видань)

 • монографія — наукове книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам;
 • автореферат дисертації — наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня;
 • препринт — наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути вміщені;
 • тези доповідей (повідомлень) наукової конференції (з’їзду, симпозіуму) — науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього характеру, таких як анотації, реферати доповідей чи повідомлень, опублікованих до початку конференції;
 • матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму) — неперіодичний збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень;
 • збірник наукових праць — збірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах чи товариствах;
 • статут — офіційне видання зведення правил, які регулюють принципи організації та порядок діяльності;
 • інструкція — офіційне чи нормативне виробничо-практичне видання правил регулювання виробничої та суспільної діяльності або користування виробами і (чи) послугами;
 • стандарт — нормативне виробничо-практичне видання з комплексом норм, правил та вимог щодо об’єкта стандартизації, встановлених та затверджених у відповідності з чинним законодавством;
 • прейскурант — нормативне виробничо-практичне видання і (чи) довідкове видання систематизованого переліку матеріалів, виробів, обладнання, виробничих операцій, послуг із зазначенням витрат праці та цін, а інколи їхніх коротких характеристик;
 • паспорт — виробничо-практичне видання основних відомостей щодо устаткування, приладів чи речей господарського вжитку;
 • посібник — видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною;
 • наочний посібник—видання, зміст якого передається, в основному, зображувальними засобами;
 • практичний посібник — виробничо-практичне видання, призначене практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу;
 • навчальний посібник — навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник та офіційно затверджене як таке;
 • навчальний наочний посібник — навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні;
 • навчально-методичний посібник — навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання;
 • практичний порадник — видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-якими виробничо-практичними навичками;
 • підручник — навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке;
 • хрестоматія — навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, які є об’єктом вивчення;
 • методичні рекомендації (методичні вказівки) — навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів;
 • курс лекцій — навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, визначених програмою;
 • текст лекцій — навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної дисципліни;
 • конспект лекцій — навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни;
 • навчальна програма — навчальне видання, що визначає зміст, обсяг а також порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу;
 • практикум — навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок;
 • словник — довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;
 • енциклопедія — довідкове видання, зведення основних відомостей з однієї чи усіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку;
 • енциклопедичний словник — енциклопедія, статті якої викладені в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв;
 • мовний словник — словник переліку мовних одиниць з їхніми характеристиками або перекладом іншою (іншими) мовою (мовами);
 • тлумачний словник — мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості;
 • термінологічний словник — словник термінів та визначень певної галузі знання;
 • розмовник — популярний чи мовний словник загальнопобутової лексики, фразеології, що служить посібником із спілкування;
 • довідник—довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або у систематичному роботи. Книгознавці усвідомлюють, що книга постійно вдосконалюється, змінюється, тому розробити нормативний документ для всіх видів видань на всі часи практично неможливо. В Україні чимало науковців опрацьовують проблеми редагування та підготовки до виходу в світ окремих видів видань. Кожен з них пропонує свою деталізовану типологію, яка б могла відповідати сучасним реаліям видавничої справи.

Список рекомендованої літератури:

• Сучасна типологія видань та ії значення у роботі редактора

 1. ГречихинА. Проблемы критерия в современной типологии книги / / Книга: Исследования и материалы. — Вып. 54.
 2. Гречихин А. Современные проблемы типологии книги. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989.
 3. Моргенштерн И. Проблемы типологии современной книги / / Книга: Исследования и материалы. — Вып. 30.
 4. Типология книги. — М., 1990.
 5. Типологічні аспекти квалілогії книги // Квалілогія книги: Доп. і повід. міжнар. наук.-практ. конференції´. — Львів: УДД

1996.

 1. Фельдблюм И. Методологические вопросы типологии произведений научно-технической литературы / / Научнотехническая информация. — 1976. — № 7.
 2. Швецова-Водка Г. Типология книги. — К.: Книжная палата Украины, 1999.