Чтобы преуспеть в бизнесе, как, впрочем, и почти во всем другом, самое главное — это уметь сосредоточиться и рационально пользоваться своим временем

Ли Якокка

Зміни в суспільно-політичному житті держави призвели до корінної перебудови економічних відносин. Було покінчено з однопартійною системою та командно-адміністративними принципами керівництва в економіці, які затримували розвиток економічних процесів у рамках соціалістичної моделі економічного розвитку, що відірвана від сучасних досягнень загальносвітового розвитку Однак перехід від командно-адміністративної економіки до ринкової не міг пройти безболісно. Перехідний період в Україні характеризується глибокою соціально-економічною кризою, яка виразилася в падінні виробництва, зниженні життєвого рівня народу, розладі фінансової системи, інфляційних процесах, безробітті та інших негативних економічних явищ.

Єдиною можливістю виходу із кризового стану є подальше перетворення економіки, створення умов для всестороннього розвитку бізнесу та ринкових відносин. Бізнес — це особлива економічна діяльність яка не кожному під силу, що вимагає не тільки економічних знань, рішучості, ділової хватки, готовності ризикувати, але й спроможності до творчості, неординарного мислення. Значний потенціал, який закладений у бізнесі, дозволяє розглядати його як фактор виробництва поряд з матеріальними, людськими та фінансовими ресурсами. В Україні бізнес не отримав такого розвитку, що дозволило йому зіграти гідну роль у реформуванні економіки держави. Можливості бізнесу в Україні не тільки не вичерпані, але й навіть не задіяні достатньо. Бізнес несе свою позитивну роль, активно сприяє збільшенню числа власників, формуванню середнього класу, росту долі економічно активного населення і створення нових робочих місць.

Навчальний посібник складається із лекційного та практичного модулів. Лекційний модуль охоплює питання дисципліни, які розглядають організацію створення бізнесу, форми його організації, фінансове забезпечення бізнесу, організації інфраструктури бізнесу, управління персоналом, організацію роботи з інформацією, організацію укладення угод, захист комерційної таємниці, страхування та управління ризиком в бізнесі, етику в управлінні бізнесом. Кожен змістовний модуль супроводжується метою викладення матеріалу, планом, типовим завданням та переліком компетенцій, якими повинен оволодіти студент. Наприкінці кожного змістовного модулю подається перелік рекомендованої літератури, питання до самостійної роботи, тести, ключові поняття та терміни. До лекційного модульного контролю надається збірка тестових завдань, яка охоплює запитання репродуктивного, алгоритмічного та евристичного рівня складності. Для оцінювання лекційної модульної роботи подаються критерії оцінки. Практичний модуль представлений методичними рекомендаціями до забезпечення підготовки індивідуальних завдань з дисципліни, які включають навчальні цілі індивідуального завдання та загальнонаукові компетенції студента при його виконанні, наведена тематика і завдання досліджень, перелік питань, що виносяться на захист індивідуальних завдань, які являють собою оглядову наукову роботу у вигляді реферату. Приведена структура реферату та вимоги до його складових, як практичної модульної контрольної роботи та надані критерії її оцінки.

Навчальний посібник написаний на базі курсу «Системи технологій та організації бізнесу» напряму підготовки бакалаврів 6.030504 Економіка підприємства, що розроблений на кафедрі економіки підприємства Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

У навчальному посібнику передмова написана А. М. Мельниковим, 1, 3, 4, 5, 7, 10 — А.М. Мельников, О.А. Коваленко; 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13 — А. М. Мельников, Н. Б. Пундяк. Загальна редакція виконана канд. техн. наук, доцентом А. М. Мельниковим.