Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності

Короткий довідник основних термінів і понять

Основна бізнес-термінологія, яка застосовується в процесі здійснення ЗЕД: необхідність знання та використання як фактор професійної етичної поведінки бізнес партнерів

Однією із невід’ємних складових етики бізнес-діяльності є високий професіоналізм менеджерів, який, крім усього іншого, передбачає необхідність вільного користування спеціальною термінологією міжнародної бізнес-діяльності. Для того, щоб полегшити пошук необхідних термінів та понять в різних словниках з метою їх засвоєння, нижче наводяться найважливіші, з нашої точки зору, визначення понять (термінологія), які використовуються в процесі здійснення ЗЕД.

Джерелами термінологічних визначень, наведених нижче, є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (стаття 1), глосарій підручника «Міжнародні економічні відносини» (автори: Школа І. М., Костенко В. М., Бабінська О. В.), — К, КНТЕУ, 2003, а також спеціальні словники.

АБСОРБЦІЯ — сумарні національні (приватні та державні видатки на товари і послуги).

АВАНТАЖ — вигода, користь, сприятливе становище для здійснення бізнесу.

АВТАРКІЯ — стан країни, коли вона не підтримує економічних зв’язків з іншими країнами. Політика господарського відокремлення країни, створення замкненої економіки, орієнтованої на самозабезпечення вітчизняного господарства.

А-КОНТО — платіж, який здійснюється імпортером на основі рахунків експортера в якості попереднього розрахунку з останнім. АУТРАЙТ — проста строкова валютна угода, що передбачає виплати в точно визначені сторонами терміни за курсом, зафіксованим на момент угоди (форвард).

АФЕРА ВАЛЮТНА— протиправна, шахрайська валютна операція з метою отримання незаконного доходу.

А-ФОРТЕ— фінансування міжнародної торгівлі шляхом обліку першокласних векселів без права регресу, коли покупець векселя бере на себе увесь ризик неплатежу і не може пред’явити претензії попередньому тримачеві.

АУДИТ — це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово- господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

БАЛАНС ЗОВНІШЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ — співвідношення між вартістю експорту й імпорту держави в її торгівлі з окремою країною чи групою країн за певний період часу (місяць, квартал, рік). Б.з. складається за даними митної статистики і показує не тільки товари, які перетнули кордон, але й платежі та находження від експорту й імпорту, які у часі можуть не збігатися з рухом товарів. Баланс вважається активним, якщо вартість експорту перевищує вартість імпорту, і пасивним, якщо експорт менший від імпорту. Б.з. охоплює угоди з фактично оплаченими товарами та угоди, здійснювані в кредит. У тій частині, в якій Б.з. містить оплачені операції, він складає частину платіжного балансу держави.

БАЛАНС МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ — співвідношення грошових вимог і зобов’язань, надходжень і платежів однієї країни щодо інших країн. Основними видами Б.м.р. є платіжний баланс держави, розрахунковий баланс, баланс міжнародної заборгованості. Всі вони відображають грошові зобов’язання та вимоги однієї країни щодо іншої.

БАЛАНС МІЖНАРОДНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ — співвідношення між грошовими і майновими вимогами та зобов’язаннями однієї країни щодо інших країн на певну дату. До активу Б.м.з. включають: підприємства, нерухомість, акції, облігації, векселі, поточні рахунки, різне майно й інші активи, якими організація та громадяни цієї країни володіють за кордоном, а також оплати репарацій та контрибуцій, що належать цій країні. Пасив Б.м.з. складають аналогічні майно та вимоги, що належать організаціям і громадянам інших країн на ту ж саму дату.

БАЛАНС РОЗРАХУНКОВИЙ — співвідношення всіх грошових вимог і зобов’язань окремої країни відносно інших країн на певну дату або за певний період. У Б.р. відображають усі види розрахункових відносин цієї країни з іншими країнами незалежно від часу їх виникнення та завершення. На відміну від платіжного балансу, в Б.р. відображають поставки товарів у кредит з подальшою оплатою їх вартості, надання та сплату зовнішніх позик, що виходять за межі платіжного періоду. Б.р. за певний період подає лише динаміку заборгованості чи вимог цієї країни щодо інших держав, але не характеризує валютно-фінансового стану загалом. Тому для оцінювання міжнародної розрахункової позиції важливим є Б.р. на певну дату, котрий показує співвідношення всіх грошових вимог і зобов’язань країни незалежно від того, коли вони виникли. Активне сальдо такого балансу показує, що країна надала кредитів і здійснила зарубіжних інвестицій більше, ніж залучила. Пасивне сальдо Б.р. на певну дату характеризує країну як нетто- боржника і показує величину її майбутніх платежів. Тому такий баланс ще називають балансом міжнародної заборгованості.

БАЛАНС МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ — похідний від платіжного балансу статистичний звіт, що відображає зовнішні фінансові активи і зобов’язання країни.

БАЛАНС РУХУ КАПІТАЛІВ І КРЕДИТІВ — співвідношення вивезення та ввезення державних і приватних капіталів, а також наданих та одержаних міжнародних кредитів.

БАР’ЄР МИТНИЙ — обмеження імпорту, метою якого є завадити ввезенню імпортних товарів через завищення ввізного мита.

БІРЖОВА СПЕКУЛЯЦІЯ— здійснення на біржі угод з метою одержання прибутку завдяки різниці між курсами (або ціною) купівлі і продажу.

БЛОКАДА ВАЛЮТНА — заходи, вживані державою для обмеження обігу в країні валюти іншої країни.

БЛОКАДА КРЕДИТНА— відмова однієї держави, групи держав чи міжнародних валютно-кредитних організацій надавати кредити іншій державі,.групі держав, банкам чи підприємствам.

БОРГ ДЕРЖАВНИЙ — загальна сума заборгованості держави внаслідок непогашення позик та невиплата за ними процентів. Є способом тимчасового залучення державою додаткових коштів для покриття своїх витрат.

БОРГ ЗОВНІШНІЙ — фінансові зобов’язання держави (зовнішні позики та не сплачені за ними проценти) на певну дату стосовно іноземних кредиторів. Б.з. визначає державну заборгованість, що підлягає сплаті у встановлені терміни, міжнародним валютно- фінансовим організаціям, офіційним урядовим інститутам (центральним банкам та урядам), приватним банкам.

БРОКЕРИДЖ— винагорода, яку отримують брокери за укладену на біржі угоду. Встановлюється у відсотках (%) від вартості угод або у фіксованій сумі.

ВАЛЮТА — грошова одиниця країни.

ВАЛЮТА, ЩО КОНВЕРТУЄТЬСЯ— валюта, яка підлягає вільному обміну на валюту інших країн.

ВАЛЮТА, ЩО НЕ КОНВЕРТУЄТЬСЯ — валюта, яка використовується в межах однієї країни.

ВАЛЮТНИЙ КУРС — ціна грошової одиниці однієї країни по відно- шеннюдо грошової одиницйншої країни.

ВАЛЮТНИЙ КУРС (ОБМІННИЙ) — курс (або ціна), за яким валюту однієї країни обмінюють на валюту іншої країни.

ВАЛЮТА ІНОЗЕМНА — валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу;

— платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахункових одиницях;

— кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних розрахункових одиницях та у діючій на території України валюті з вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-кредитних установах на території України та за її межами.

ВАЛЮТНІ КОШТИ— валютні цінності: іноземна валюта готівкою; платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті; цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті; золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варіанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені.

ВАЛЮТНИЙ КОШИК — набір певної кількості національних валют, нерідко з встановленою часткою кожної з них у загальній величині «кошика», який використовується для котирування іноземної валюти при визначенні валютного курсу національної або міжнародної колективної валюти.

ВАРТІСТЬ ІМПОРТНА— сума валютних витрат на імпорт товару, сплачена за імпортований товар валютна ціна та пов’язані з імпортуванням додаткові витрати у валюті (комісійні, транспортні тощо). Показник В.і. використовується для визначення ефективності імпортних операцій.

ВИВІЗ (ЕКСПОРТ) КАПІТАЛУ — це одностороння міграція капіталу для розміщення за кордоном з метою отримання прибутку від підприємницької діяльності. Він здійснюється у формі банківського переказу чи у формі поставок засобів виробництва для реалізації комерційних проектів.

ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА— економіка, що інтегрується до системи світових господарських зв’язків. Принцип відкритості полягає в тому, що кожний економічний суб’єкт має право здійснювати в межах цієї економіки господарські операції, іноземні юридичні та фізичні особи мають рівні можливості з вітчизняними.

ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ — політика мінімального державного втручання у зовнішню торгівлю, що розвивається на основі вільних ринкових сил попиту і пропозицій.

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ — це внутрішня факторна будова системи міжнародних економічних відносин разом з її внутрішніми законами існування, функціонування й розвитку.

«ВТЕЧА» КАПІТАЛІВ — стихійний, не регульований державою відплив грошових коштів підприємств і населення (валюти) за кордон з метою більш надійного і вигідного їх розміщення, а також для того, щоб уникнути інфляції, високого рівня оподаткування чи експропріації.

ВТРАТА КУРСОВА — збитки власників валюти, пов’язані зі зниженням валютного курсу.

ГАРАНТІЯ РИЗИКУ ЕКСПОРТУ— державна чи банківська гарантії щодо ризиків (виробничого, транспортного, ризику відмови чи несплати) у процесі проведення експортних операцій.

ГАРАНТІЯ РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙ —- державна гарантія щодо ризику капітальних вкладень, які спрямовуються за кордон для інвестування в державний сектор іншої країни.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ — загально-планетарний процес інтернаціоналізації міжнародної економіки, як результат взаємодії окремих національних економік, їх взаємного проникнення і переплетіння.

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ — будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов’язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

ГНУЧКИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС — курс, який змінюється під впливом попиту і пропозицій на валютному ринку і на який держава може за певних умов впливати шляхом валютних інтервенцій.

ДЕБЕНТУРА — свідоцтво митниці на повернення мита в разі вивезення за кордон товарів, увезених Расіне зі сплатою мита.

ДЕВАЛЬВАЦІЯ ВАЛЮТИ — законодавче зниження цін курсу валюти або центрального паритету при режимі фіксованого валютного курсу.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВАЛЮТНА— документ у формі заяви, що пред’являється на митниці і містить відомості про валюту, яку перевозять через кордон.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ —- документ, що заповнюється експортером чи імпортером для контролю за зовнішньоторговельними угодами. За експортом контролюють переведення в країну отриманої іноземної валюти. За імп