Теорія держави та права

4. Значення вивчення ТДП для підготовки фахівців права

Підготовка юристів для державних органів, органів місцевого самоврядування, різних структур громадянського суспільства здійснюється на підставі нормативних програм, затверджених Кабінетом Міністрів України. Саме на теорію держави і права як загально-методологічну юридичну дисципліну покладаються важливі завдання по формуванню у майбутніх юристів певних знань і вмінь нормотворчого, право реалізаційного і правоохоронного характеру. Звідси слід виводити основні риси, що підкреслюють важливе значення цієї юридичної науки і навчальної дисципліни.

Основні риси, що підкреслюють значення вивчення ТДП для юристів:

1) На основі узагальнення історичного позитивного досвіду державно-правового будівництва в конкретних країнах світу теорія держави та права формулює науково обґрунтовані рекомендації шляхів подальшого удосконалення діяльності правоохоронних та інших органів, а також усіх гілок влади;

2) Вона озброює працівників названих органів науково обґрунтованими формами і методами роботи в нормотворчій діяльності, при здійсненні систематизації діючого законодавства, в процесі право реалізаційної діяльності, в узагальненні юридичної практики, в проведенні профілактичної, оперативно-розшукової, виховної роботи та інших практичних дій;

3) Виступає в якості загальнотеоретичної юридичної науки і дисципліни, що повинна знайомити студентів навчальних закладів системи з вихідними поняттями інших юридичних дисциплін;

4) Дає знання про загальні поняття, ознаки, структуру, зміст, суб’єкти, об’єкти, групи, підстави класифікації, прийоми юридичної техніки, тлумачення правових норм, методи наукових досліджень та інші характеристики державно-правових явищ, що потрібні юристам в їх повсякденній правоохоронній і правозастосовчій діяльності;

5) Вивчає діяльність правоохоронних державних і не державних організацій та розробляє загальні висновки, практичні рекомендації щодо удосконалення законодавства і практики його застосування в їх діяльності;

6) Сприяє політичному і правовому вихованню населення і фахівців юристів з метою формування у них високої професійної правосвідомості і правової культури, стимулювання активної правомірної поведінки;

7) Виробляє науково обґрунтовані механізми реалізації прав людини і громадянина, методику правового виховання населення і озброює працівників юридичних закладів цими та іншими засобами забезпечення правопорядку, зміцнення законності і дисципліни.