Теорія держави та права

8. Основні теорії походження держави

Різновидами теорій, що пояснюють виникнення держави і права вважають:

а) теологічну; б) патріархальну; в) договірну; г) психологічну; д) насильства; ж) органічну; з) космічну; к) технократичну; л) історико-матеріалістичну.

Теологічна

Дана концепція є офіційною доктриною Ватикана. Одним з її представників був Хома Аквінський (1225-1274). Його вчення побудовано на ієрархії форм - від БОГА - чистого розуму - до духовного і матеріального світу. Проголошення походження держави від БОГА обґрунтовує її вічність і непорушність, виправдовує найбільш реакційні держави, підкреслює думка про те, що будь-яке посягання на державу приречене на невдачу, оскільки влада вкладена в руки правителя БОГОМ і покликана захищати благо всіх. Дана теорія базується на вічності держави та необхідності збереження в незмінному вигляді всіх існуючих в суспільстві державно-правових інститутів.

Недоліком є та обставина, що спростувати або підтвердити дану теорію можна лише давши відповідь на питання про наявність чи відсутність БОГА.

Патріархальна

Дана теорія набула широкого розвитку в древній Греції та рабовласницькому Римі. Сутність її полягає у твердженні, що держава походить від сім’ї і є результатом історичного розвитку і розростання сім’ї, а отже абсолютна влада монарха - це продовження батьківської влади. Поява держави, це традиція віри в отця народів - патерналізм. Основними представниками названої теорії є Арістотель, Філмер, Михайловський та ін. Наприклад, Роберт Філер, у своїй праці “Патріархія чи природна влада короля”, твердить, що абсолютна влада монарха бере свій початок безпосередньо від Адама. Держава виростає із сім’ї, а влада монарха через Адама передана БОГОМ і непідвласна ніяким людським законам.

З позиції Арістотеля в основі виникнення держави лежить політичне спілкування. З розростання патріархальної сім’ї з’являються адміністративно-територіальні одиниці (села, селища, міста), населення яких, спілкуючись між собою утворюють таку політичну організацію суспільства як держава, а вже потім держава утворює своє позитивне право.

Договірна

Договірна теорія походження держави виникла в XVII-XVIII ст. та в логічно найбільш завершеному вигляді представлена в працях Гуго Гроція, Жан-Жака Руссо, Радіщева і ін. Згідно цієї доктрини, держава виникає як продукт свідомої творчості, як результат договору, учасниками якого є люди, що знаходилися до цього в “природному”, первісному стані. Держава - це раціональне об’єднання людей на основі угоди між ними, в силу якого, вони передають частину своєї волі, своєї влади державі. Ізольовані до походження держави індивіди перетворюються в єдиний народ. В підсумку у правителів і суспільства виникає комплекс взаємних прав і обов’язків, і - відповідальність за невиконання останніх. Так, держава має право приймати закони, збирати податки, карати злочинців і т.п., але зобов’язана захищати свою територію, права громадян, їхню власність і т.і. Громадяни зобов’язані дотримуватись законів, платити податки та ін., і тому мають право на захист свободи і власності, а у випадку зловживання правителями владою - вправі розірвати договір.

З одного боку, договірна теорія була великим кроком вперед у пізнанні держави, тому що поривала з релігійними представленнями про походження державності і політичної влади. Ця концепція має і глибокий демократичний зміст, обґрунтовуючи природне право народу на зміну влади негідного правителя, аж до повстання.

З іншого боку, слабкою ланкою даної теорії є схематичне, ідеалізоване та досить абстрактне уявлення про первісне суспільство, яке нібито, на відповідному етапі свого розвитку усвідомлює необхідність угоди між народом і правителями. Очевидна недооцінка об’єктивних (насамперед соціально-економічних, військово-політичних і ін.) факторів і перебільшення суб’єктивних (висока свідомість первісного суспільства).

Психологічна

Серед найбільш відомих представників психологічної теорії походження держави можна виділити Петражицького, Тарда, Фрейда та ін. Вони пов’язують появу державності з особливими властивостями людської психіки: потребою деяких людей у владі над іншими, прагненням одних підкорятися, наслідувати, а інших - підкоряти, бути зразком для наслідування.

Причини походження держави полягають у тих здібностях, що первісна людина приписувала племінним вождям, жрецям, шаманам, чаклунам і ін. їхня магічна сила, психічна енергія (вони робили полювання вдалим, боролися з хворобами, вгадували події і т.п.) створювали умови для залежності свідомості членів первісного суспільства від вищезгаданої еліти. Саме з влади, приписуваній цій еліті, і виникає влада державна Разом з тим завжди існують особи, що не згодні з владою, виявляють ті або інші агресивні прагнення, інстинкти. Для утримання в покорі подібних психічних властивостей особистості і виникає держава. Отже, держава необхідна як для задоволення потреб більшої частини в підпорядкуванні, слухняності, покорі визначеним особам у суспільстві, так і для придушення агресивних потягів деяких індивідів. Звідси природа держави - психологічна, що корениться в закономірностях людської свідомості.

Держава, на думку представників даної теорії - продукт вирішення психологічних протиріч, з одного боку, між ініціативними (активними) особистостями, здатними до прийняття відповідальних рішень, з іншого, пасивною масою, здатною лише до наслідуваних дій, що виконує дані рішення.

Безперечно, психологічні закономірності, за допомогою яких здійснюється людська діяльність - важливий фактор, який впливає на всі соціальні інститути, і його ні в якому разі не можна ігнорувати.

З іншого боку, роль у процесі походження держави психологічних властивостей особистості (ірраціональних початків) не слід перебільшувати. Вони не завжди виступають як вирішальні причини і повинні розглядатися саме як моменти державотворення, тому що сама людська психіка формується під впливом відповідних соціально-економічних, військово-політичних і інших зовнішніх умов.

Насильства

Теорія насильства в найбільш логічно завершеному вигляді виникла в XIX ст. і представлена в працях Дюрінга, Гумпловича, Карла Каутського та ін. Причину походження державності вони вбачали не в економічних відносинах, не в божественному провидінні і суспільному договорі, а у військово-політичних факторах - насильстві, поневоленні одних племен іншими. Для керування завойованими народами і територіями потрібен апарат примусу, яким і стала держава. На думку представників даної доктрини, держава - це організація яка виникла шляхом “природного” володарювання одного племені над іншим (тобто шляхом насильства). А це насильство і підпорядкування якраз і є основою економічного панування. В результаті війн племена перероджувалися в касти, стани і класи, завойовники перетворювали скорених у рабів.

Отже, держава виступає не як підсумок внутрішнього розвитку суспільства, а як нав’язана йому ззовні сила. З одного боку, військово-політичні фактори в утворенні державності цілком відкидати не можна. Історичний досвід підтверджує, що елементи насильства супроводжували процес виникнення багатьох держав (наприклад, древньогерманської, древньоугорської).

З іншого боку важливо пам’ятати, що ступінь його використання в цьому процесі був різним, та й для появи держави необхідним є такий розвиток суспільства, який би дав можливість утримувати апарат управління. Тому насильство варто розглядати в якості однієї з причин виникнення держави поряд з іншими. До того ж військово-політичні фактори в ряді регіонів грали в основному другорядну роль, віддаючи першість соціально-економічним.

Органічна

Одержача широке поширення в другій половині XIX ст. і викладена в працях Спенсера, Вормса, Прейса та ін. Саме в цю епоху наука, в тому числі і гуманітарна, випробувала на собі могутній вплив ідеї природного відбору, що була проголошена Чарльзом Дарвіном.

На думку представників даної доктрини, держава - це організм, постійні відносини між частинами якого аналогічні взаємозв’язкам частин живої істоти. Тобто держава - виступає як продукт соціальної еволюції, що є лише різновидом еволюції біологічної.

Держава, будучи різновидом біологічного організму, має мозок (правителів) і засоби виконання його рішень (підданих). Подібно тому як серед біологічних організмів у результаті природного добору виживають найбільш пристосовані, так і в соціальних організмах в процесі боротьби і війн (теж природний відбір) складаються конкретні держави, формуються уряди, удосконалюється структура керування.

Заперечувати вплив біологічних факторів на процес походження державності було б невірно, тому що люди - не тільки соціальні, але і біологічні істоти. Разом з тим не можна цілком зводити проблеми соціальні до проблем біологічних. Це хоча і взаємозалежні, але різні рівні життя, що підкоряються різним закономірностям і мають у своїй основі різні причини виникнення.

Космічна. Держава і право завезені нам іншими цивілізаціями.

Технократична. Держава і право виникають як необхідний результат спілкування людини з технікою.

Історико-матеріалістична

Сутність цієї теорії полягає в тому, що держава виникає як результат розвитку і занепаду первісного ладу, розвитку способу виробництва, що і визначає соціальні зміни в суспільстві. Ця теорія включає в себе два підходи:

а) підхід радянської науки, що пов’язаний з виникненням класів і класових антагонізмів. До представників матеріалістичної теорії походження держави звичайно відносять Маркса, Енгельса, Леніна. Вони пояснюють виникнення державності насамперед соціально-економічними причинами.

Першорядне значення для розвитку економіки, а отже, як наслідок, і для появи державності мали три великих розподіли праці (від землеробства відокремилося скотарство й ремісництво, відокремився клас людей, зайнятих тільки обміном). Подібний поділ праці й пов’язане з ним удосконалювання знарядь праці дали поштовх росту його продуктивності. Виник надлишковий продукт, що в остаточному підсумку й привів до виникнення приватної власності, в результаті чого суспільство розкололося на імущі й незаможні класи, на експлуататорів та експлуатованих.

Найважливішим наслідком появи приватної власності виступає виділення публічної влади, що вже не збігається із суспільством і не виражає інтереси всіх його членів. Владна роль переходить до багатих людей, що перетворюється в категорію керуючих. Вони створюють для захисту своїх економічних інтересів нову політичну структуру - державу, що насамперед служить як інструмент проведення волі імущих.

Таким чином, держава виникла переважно з метою збереження й підтримки панування одного класу над іншим, а також з метою забезпечення існування та функціонування суспільства як цілісного організму.

Разом з тим у даній теорії досить помітне захоплення економічним детермінізмом і класовими антагонізмами при одночасній недооцінці національних, релігійних, психологічних, військово-політичних і інших причин, що впливають на процес походження державності;

б) підхід, що пов’язаний з ускладненням структури суспільства і суспільних відносин, виникненням “загальних справ” і необхідності удосконалення управління суспільством (Л. Морган).

Як вважають вчені саме ця теорія має наукове обґрунтування і обидва підходи в рівній мірі мали місце при виникненні держави і права. Таким чином, держава і право існували не завжди. Державно-правовому етапу розвитку суспільства передує первісне суспільство.