Теорія держави та права

11. Поняття та класифікація функцій держави

Функції держави - це основні напрямки діяльності держави, в яких відображається її сутність та соціальне призначення.

Поняття функції держави не слід ототожнювати з такими поняттями, як:

1) мета й завдання держави (якщо мета суспільства те, до чого прагне держава, а завдання - мета й засоби її досягнення, то функції лише основні напрямки діяльності держави по вирішенню завдань, які стоять перед державою. Отже, мета й завдання визначають функції);

2) функції окремих його органів (на відміну від функцій численних державних органів, спеціально призначених для певного виду діяльності, функції держави охоплюють її діяльність в цілому, в них знаходить вираження соціальна цінність і сутність держави, їхньому здійсненню підпорядкована робота всього державного апарата та кожного органа окремо).

Сутність держави - це сукупність внутрішніх характерних рис і

ознак, виділення головного і визначального в процесі виникнення, розвитку і функціонування держави. Існує 2 підходи до розуміння сутності держави.

Класовий підхід - держава виступає, як машина для підтримки панування одного класу над іншим (економічно сильної меншості над набагато слабшою більшістю).

Соціальний підхід - полягає в розгляді сутності з загальнолюдських позицій. Це і відповідні соціальні гарантії для членів суспільства, які їх потребують і матеріальні стимули і т.і. При цьому держава перетворюється зі зброї для подавлення людини в засіб реалізації загальних справ.

ЦІ два підходи і характеризують сутність у всій повноті. Тому сучасну демократичну державу з точки зору її сутності можна охарактеризувати як зброя і засіб соціального компромісу по змісту і як правову по формі.

Сутність держави як політичної організації проявляється в її співставленні з громадянським суспільством. Держава і громадянське суспільство - це єдність форми (правова держава) і змісту (громадянське суспільство).

Правова держава - це, як мінімум, така форма організації і діяльності державної влади, яка будує свої відносини з індивідами на основі дотримання принципу верховенства права, а норми права виступають мірою свободи всіх і кожного, забезпечення якої гарантується і охороняється державою.

Економічною основою правової держави - є виробничі відносини, які базуються на багатоукладності, на різних формах власності, головною з яких є приватна власність.

Соціальною основою правової держави - є саморегулююче громадянське суспільство. Через систему соціальних інститутів створюються необхідні умови для реалізації творчих, трудових та інших можливостей; забезпечуються особисті права і свободи.

Моральною основою - виступають загальнолюдські принципи гуманізму, справедливості, свободи, честі та гідності. Політичною основою - є суверенна держава.

Громадянське суспільство - це суспільство, з розвинутими економічними, політичними, культурними та правовими відносинами; це організація вільних і рівних індивідів, прошарків, класів кожному з яких держава:

а) забезпечує юридично рівні можливості бути власниками;

б) надає можливість користуватись свободами в процесі виробництва і розподілу матеріальних благ;

в) забезпечує надійний соціальний захист.

Тепер перейдемо безпосередньо до класифікації функцій держави, розкривши загальні риси функцій держави.

1) Зміст кожної функції держави складається з сукупності однорідних аспектів державної діяльності;

2) Функції держави охоплюють всю діяльність держави в цілому. Вони відповідають основним напрямкам її діяльності, яким підпорядкована робота всього державного апарату;

3) У функціях зосереджені зусилля держави на життєво важливих напрямках її внутрішньої та зовнішньої діяльності;

4) Вся функціональна діяльність держави повинна бути направлена на досягнення генеральної мети - соціального блага людей.

Залежно від тривалості дії функції держави класифікуються на:

  • постійні (здійснюються на всіх етапах розвитку держави);
  • тимчасові (припиняють свою дію з вирішенням певного завдання, яке як правило має надзвичайний характер);

Залежно від соціального значення на:

  • основні - найбільш загальні та важливі комплексні напрямки діяльності держави по здійсненню стратегічних завдань і цілей, що стоять перед державою в конкретний історичний період;
  • неосновні - напрямки діяльності держави по здійсненню конкретних завдань в другорядних сферах суспільного життя (управління персоналом, матеріально-технічне забезпечення);

Залежно від того, в якій сфері громадського життя вони здійснюються:

  • внутрішні - до внутрішніх функцій сучасної Української держави можна віднести наступні: і) охорона прав і свободи людини та громадянина; 2) економічна; 3) забезпечення правопорядку; 4) екологічна; 5) соціального захисту; 6) культурно-виховна; 7) оподатковування;
  • зовнішні - до зовнішніх функцій сучасної Української держави можна віднести наступні: 1) оборона країни; 2) ствердження суверенітету; 3) підтримка світового порядку; 4) співробітництво з іншими державами і т.і.