Теорія держави та права

12. Внутрішні функції держави: поняття і зміст

Перш ніж відповісти на дане питання, необхідно спочатку дати визначення внутрішнім функціям держави, а вже потім класифікувати їх залежно від того, в якій сфері громадського життя вони здійснюються.

Внутрішні функції держави - це основні напрямки діяльності держави по виконанню перед ним внутрішніх завдань. Розглянемо більш детально вказані функції, класифікацію яких ми привели при розгляді попереднього питання.

1) економічна функція - виражається у розробці та координації державою стратегічних напрямків розвитку економіки країни в найбільш оптимальному режимі. В правовій державі, яка функціонує в умовах ринкових товарних відносин, державне регулювання економікою здійснюється в основному економічними, а не адміністративними методами. Також можна говорити, що економічна функція полягає:

 • в регулятивних, стимулюючих, консультуючих діях держави;
 • структурній перебудові економіки (необхідність узгодження потреб держави та потреб світових ринків);
 • організації виробництва на основі різних форм власності і т.і.

В основі сучасної економічної функції лежить ринкова реформа, в якій визначальними тенденціями повинні бути:

 • економічна свобода;
 • право власності;
 • ринки товарів

Існує два основних економічних метода державного регулювання:

а) Визначена і досить жорстка податкова політика, яка дозволяє державі успішно вирішувати її соціальні завдання, а також перерозподіляти частину національного доходу в цілях більш збалансованого розвитку виробничих сил суспільства;

б) Створення найбільш сприятливих умов господарювання в пріоритетних галузях економіки, розвиток яких дасть найбільшу користь суспільству.

При цьому досить важливим є питання про межі втручання держави в економічну сферу, про методи державного керування економічними відносинами. Якщо в умовах адміністративної системи керування економікою здійснюється переважно директивами, то в сучасних умовах ринкових відносин - насамперед економічними методами, тобто за допомогою податків, кредитів, пільг і т.і.;

2) функція охорони правопорядку - це діяльність держави, спрямована на забезпечення точного і повного здійснення її законодавчих приписів всіма учасниками суспільних відносин. В центрі правоохоронних дій держави в першу чергу знаходиться особа, як громадянин і як член суспільства, як вільний індивід, а також сама держава і різні її структури.

Держава повинна реально забезпечити, в тому числі і з допомогою спеціальних органів (суд, прокуратура і т.і.), такий порядок суспільного життя, який би повністю відповідав вимогам норм права, та закладеним в них загальновизнаним поняттям свободи і справедливості;

3) функція фінансового контролю - виражається у виявленні і обліку державою реальних доходів виробників. Для цього держава здійснює контроль за відповідністю витрат податків.

В сучасних умовах податок стає головним методом нової системи керування, універсальним регулятором, що використається не тільки в економічній сфері, але й у соціальній, і в юридичній, і в зовнішньополітичній і т.і.

Ефективний фінансовий контроль дозволяє державі накопичувати відповідні кошти з метою їх подальшого використання в інтересах суспільства;

4) функція соціального захисту - держава повинна забезпечити соціальний захист особи, нормальне життя для всіх членів суспільства незалежно від їх безпосередньої участі у виробництві матеріальних чи духовних благ.

Насамперед мова йде про забезпечення нормальних умов життя для тих категорій громадян, хто в силу різних об’єктивних причин не може повноцінно працювати - про інвалідів, пенсіонерів, студентів та ін. Крім того, держава повинна виділяти необхідні кошти на житлове будівництво, охорону здоров’я, громадський транспорт і т.і.;

При цьому потрібно розуміти, що лише в умовах свободи і економічної самостійності виробників матеріальних і духовних благ держава в змозі проводити справедливу соціальну політику;

5) екологічна функція - є життєво важливою діяльністю любої сучасної держави, світового співтовариства в цілому. Основним змістом вказаної функції є:

 • державне управління діяльністю в сфері охорони оточуючого середовища;
 • забезпечення екологічної безпеки і підтримка екологічної рівноваги на території держави;
 • охорона і раціональне використання природних ресурсів;
 • встановлення за допомогою чинного законодавства правового режиму природокористування;
 • забезпечення своїм громадянами умов по оптимальному використанню середовища перебування і т.і.;

6) культурна функція - зміст її сьогодні становить різнобічна державна підтримка розвитку культури - літератури, мистецтва, театру, кіно, музики, засобів масової інформації, науки, та ін.;

7) інформаційна функція - полягає в організації і забезпеченні системи отримання, використання, розповсюдження і охорони інформації.