Теорія держави та права

15. Поняття та елементи форми держави

Серед багатьох аспектів, які стосуються держави, особливе місце займає питання визначення поняття форми держави.

Будь-яка держава представляє собою єдність її сутності, змісту та форми. Якими є сутність і зміст (функції) держави, такою в кінцевому рахунку є і її форма.

ТДП за допомогою загального поняття розкриває ознаки конкретних форм різних держав, а також загальне та особливе в цих формах.

Існують різні точки зору на поняття форма держави. Її трактують у вузькому розумінні (лише форма правління) чи в широкому розумінні (сукупність форми правління, форми державного устрою, форми державного режиму).

Політичний режим в цій ситуації розглядається як явище, що характеризує сутність держави.

Таким чином, поняття форми держави охоплює:

  • організацію верховної державної влади, джерела її утворення та принципи взаємовідносин вищих органів влади між собою та населенням;
  • територіальну організацію державної влади, співвідношення держави як цілого з її складовими частинами;
  • методи і способи здійснення державної влади.

Форма держави залежить від конкретно-історичних умов її виникнення та розвитку. Вирішальне значення на неї здійснює як сутність так і історичний тип держави. Більш повне уявлення про форму конкретної держави дає аналіз трьох її складових:

Форма правління - характеризує порядок утворення і організацію вищих органів державної влади, їх взаємовідносини між собою та з населенням. Тобто дана категорія показує хто і як править в державі, та в чиїх інтересах здійснюється влада. В залежності від особливостей форми правління держави діляться на монархічні та республіканські;

Форма державного устрою - відображає територіальну структуру держави та співвідношення між державою цілому і її територіальними одиницями. За формою територіального устрою всі держави діляться на прості (унітарні) та складні (федерації, конфедерації, імперії, унії, фузії і т.і.).

Державно-правовий режим - представляє собою систему засобів і способів здійснення державної влади, а також характеризується кількісною та якісною мірою участі населення в її здійсненні. В залежності від особливостей набору вказаних засобів і способів державного володарювання розрізняють:

  • демократичні та
  • недемократичні державно-правові режими.

Всі три елементи форми держави складають її органічну єдність. Це не три форми, а три аспекти єдиного поняття - форма держави. І все ж, домінуюча роль належить політичному режиму, оскільки він має вирішальний вплив на два інших елементи. Любі зміни в здійсненні державної влади - чи в бік демократії чи автократії, неодмінно відображається саме на формі правління, і в меншій мірі - на формі устрою.