Теорія держави та права

20. Особливості елементів форми Української держави

Якщо проаналізувати Україну, з точки зору форми держави, то необхідно визначити складові цієї форми: форму державного правління, форму державного устрою та державного режиму. Відповідно до статті 5 Конституції України, Україна є республікою. Народ визнається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Лише він має право визначати і змінювати конституційний лад в Україні. Це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Парламент України - Верховна Рада України і Президент України обираються громадянами на основі загального прямого, рівного виборчого права (ст. 76 та 103 КУ). Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у ВР України подання про призначення Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції (п.9 ст. 106 КУ), а Верховна Рада України призначає за поданням Президента України Прем’єр-міністра України (п. 12 ст. 85 КУ).

До повноважень Верховної Ради України, відповідно - до п. 11 ст. 85 КУ належить розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів. Відповідно до ч. 2 ст. 113 КУ Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України, у межах передбачених Конституцією України.

Отже, на основі аналізу Основного Закону нашої держави можна визначити Україну, як напівпрезидентську (змішану) республіку. Стаття 2 КУ визначає, що Україна є унітарною державою, наголошуючи на цілісності території України. У ст. 132 визначається, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади.

Відповідно до ст. 133 КУ систему адміністративно-територіального устрою України складають 24 області та Автономна Республіка Крим, що є адміністративною, а не національною автономією, це є нетиповим для практики постсоціалістичних держав.

Проте все ж таки переважає принцип централізації, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 118 КУ голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Таким чином Україну за формою державного устрою можна визначити як унітарну державу з автономними утворенням.

Статтею 1 КУ Україна визначається як демократична держава. Аналіз основного закону України зокрема ст. З, яка визначає, що права і свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності держави, держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав людини є головним обов’язком держави, закріплення принципів розподілу влад (ст. 6) та верховенства права (ст. 8), заборона цензури і гарантії політичної та ідеологічної багатоманітності, а також широкі гарантії прав і свобод людини і громадянина (II розділ КУ) дозволяє визначити державний режим України як демократичний.