Теорія держави та права

21. Механізм держави: поняття, ознаки та принципи діяльності

Завдання і функції сучасної держави реалізуються за допомогою діяльності її механізму. Механізм держави визначається її сутністю, в ньому втілюється матеріальна сила влади, він завжди існує у певній формі, яка забезпечує реальність цієї сили. На механізм держави впливає стан економічного базису, співвідношення політичних сил, цілей, завдань і функцій держави у відповідності з якими він створюється.

Механізм держави - представляє собою цілісну ієрархічну систему державних організацій (органів держави, державних підприємств і державних установ), за допомогою яких реалізується державна влада, завдання і функції держави.

З визначення механізму, очевидною є його структура, в яку крім апарату держави (органів держави) входять державні підприємства та державні установи.

Державні установи - це такі державні організації, які здійснюють безпосередню, практичну діяльність по виконанню функцій держави в різних сферах життєдіяльності суспільства: економічній, соціальній, культурній, правоохоронній і т.і.

Державні підприємства - спеціально створюються державою для здійснення господарської діяльності з метою виробництва продукції, виконання різних робіт і надання численних послуг для задоволення потреб як суспільства в цілому, так і приватних осіб з метою отримання прибутку.

Характерними ознаками механізму держави є наступні:

1) Це цілісна ієрархічна система державних органів і установ. Цілісність її забезпечується єдиними принципами організації і діяльності державних органів і установ, єдиними завданнями і цілями їх діяльності;

2) Первинними структурними елементами механізму держави є державні органи і установи, в яких працюють державні службовці. Державні органи пов’язані між собою відносинами субординації та координації;

3) Для забезпечення державних власних велінь він має безпосередні установи примусу, які відповідають технічному рівню кожної епохи. Без них не може обійтись жодна держава;

4) Це єдина бюджетна, грошова, банківська система, елементи якої складають її організаційно-економічну основу;

5) За допомогою механізму практично здійснюється державна влада і виконуються державні функції.

Механізм держави це система функціонально сумісних елементів між собою і в цілому. Враховуючи ту обставину, що механізм держави створюється для здійснення її функцій, то останнім у зв’язку з цим і належить визначальна роль. Органи держави і установи змушені перебудовуватись до функцій, які змінюються.

Якщо, наприклад, в суспільстві переважають функції, що витікають із класових чи національних протиріч, то за цим неминуче виходять на перший план такі елементи механізму держави, як органи насилля, примусу.

Побудова і діяльність механізму держави здійснюється на основі відповідних принципів, що мають об’єктивний характер. їх всебічне врахування як при створенні державних органів, так і в процесі їх функціонування дозволяє забезпечити максимальну ефективність державного управління суспільством.

До останнього часу вітчизняна юридична наука основними принципами діяльності державного апарату вважала принципи демократичного централізму, обліку і контролю, плановості і т.і.

Кардинальні зміни, які відбуваються в економічній, політичній, соціальній сферах суспільного життя внесли суттєві корективи в структуру, зміст і характер діяльності всіх без винятку державних органів. Державне життя починає будуватися на нових принципах, що забезпечують більш ефективне функціонування механізму держави. До них відносяться:

1) принцип представництва інтересів громадян у всіх ланках державного апарату. Він забезпечується демократичною виборчою системою, реальним гарантіями соціально-економічних, політичних і особистих прав громадян, різносторонньою діяльністю всіх державних органів, направленою на задоволення інтересів особи;

2) принцип розподілу влади (законодавча, виконавча, судова), який формує механізми, що виключають сваволю з боку владних органів та посадових осіб;

3) принцип гласності та відкритості в діяльності державного апарата. Наприклад, право громадян на основі референдумів відміняти рішення любих органів держави, якщо вони суперечать інтересам народу, в тому числі і в сфері міжнародних відносин;

4) високий професійний рівень і компетентність державних органів, їх здатність на високому науковому рівні вирішувати основні питання державного життя в інтересах населення країни. Цей принцип в державному управлінні означає перш за все використання кваліфікованих працівників;

5) принцип законності - діяльності всіх складових частин механізму держави в їх взаємовідносинах з населенням країни та між собою, а також з різними громадськими рухами та організаціями;

6) принцип демократизму - у формуванні і діяльності державних органів, що дозволяє забезпечити різнобічні інтереси переважаючої більшості громадян держави, їх релігійні погляди, особливості національної культури, традицій, звичаїв;

7) у федеративних державах важливим принципом організації і діяльності державного апарата є субординація і чітка взаємодія між загально федеральними органами і державною владою членів федерації, особливо для національних федерацій з метою забезпечення суверенітету членів федерації та їх самостійність у вирішенні як внутрішніх так і зовнішніх завдань. Механізм держави виступає основним суб’єктом здійснення державної влади.