Теорія держави та права

25. Види органів держави

Державні органи, які мають владні повноваження, можуть бути класифіковані за різними підставами, найбільшого поширення набула класифікація, яка має наступний вигляд:

За способом утворення:

 • виборчі (представницькі органи, президент);
 • призначувальні (органи прокуратури, виконавчо-розпорядчі органи, Конституційний суд);
 • ті, що успадковуються (спадковий монарх);

За часом функціонування:

 • постійні-утворюються без обмеження строку дії. Таких органів абсолютна більшість, оскільки державний апарат розрахований на діяльність в нормальних умовах;
 • тимчасові - створюються для досягнення короткотермінових цілей;

За обсягом владних повноважень:

 • вищі - їх повноваження розповсюджуються на всю територію держави. При цьому слід враховувати, що в унітарних державах існує лише один рівень вказаних органів, а в федеративних державах два рівні: федеральні органи і органи суб’єктів федерацій;
 • місцеві - здійснюють свою діяльність в межах території певної адміністративно-територіальної одиниці (округи, графства, комуни, провінції). Можливе існування декількох рівнів місцевих органів, в залежності від адміністративно-територіального розподілу держави.

При цьому слід враховувати, що не всі місцеві органи є державними (органи місцевого самоврядування);

За характером компетенції:

 • органи загальної компетенції - в межах своїх повноважень приймають рішення з любих питань (парламент, уряд);
 • органи спеціальної (галузевої) компетенції - здійснюють діяльність в певній сфері суспільного життя (відповідні міністерства - фінансів, юстиції);

За способом прийняття рішень:

 • колегіальні органи - вони приймають рішення більшістю голосів, простою чи кваліфікованою (федеральні збори, Конституційний суд);
 • одноособові - рішення приймаються керівником особисто (Президент, прокурор);

За характером і змістом діяльності:

 • законодавчі - вищим законодавчим органом є парламент;
 • судові - з урахуванням наявності складної системи правосуддя до вказаних органів в Україні відносять Конституційний суд, Верховний суд, Вищій арбітражний суд;
 • контрольно-наглядові - до вказаних органів можна віднести в першу чергу прокуратуру (основним завданням якої є нагляд за додержанням і вірним застосуванням законів органами виконавчої влади, державного і господарського управління, політичними партіями, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, громадянами); інспекції пожежного нагляду, санітарні інспекції;
 • виконавчі - вищим виконавчим органом є уряд;

За способом виникнення:

 • первинні - вони ніякими іншими органами не створюються, а виникають або в порядку престолонаслідування або обираються по встановленій процедурі і отримують владні повноваження від виборців (представницькі органи);
 • вторинні (похідні) - створюються первинними органами, котрі в свою чергу наділяють їх владними повноваженнями (виконавчо-розпорядчі органи, органи прокуратури).