Теорія держави та права

26. Основні напрямки удосконалення державного апарату України

Питання вдосконалення діяльності державного апарату, системи державних органів, які здійснюють завдання і виконують державні функції, на сьогоднішній день набуло нових рис і є мабуть одним з найнеобхідніших як для подальшої демократизації суспільства так і з метою підвищення ефективності діяльності державного апарату, підняття авторитету держави і її ролі в суспільстві. Мова йде про структурну та функціональну перебудову державного апарату.

Удосконалення організації та діяльності апарату держави в Україні необхідно здійснювати за такими основним напрямками:

а) скорочення управлінських підрозділів - як наслідок підвищиться відповідальність працівників за результат своєї діяльності, вдасться підняти розмір заробітної платні, що в свою чергу призведе до зменшення корупційних діянь, з’явиться можливість професійного зростання для висококваліфікованих службовців і т.і.;

б) оптимізація структури і системи - призведе до зменшення грошових витрат з державного бюджету та направлення коштів на інші нагальні потреби, дозволить більш чітко контролювати виконання державних рішень, підвищить ефективність роботи системи, а також надасть можливість контролю за виконанням рішень вищих органів т.і;

в) корекція компетенції і повноважень — дозволить чітко визначити межі та коло питань які повинні вирішуватись (першочергові, другорядні, ті, що потребують негайного вирішення), підвищиться авторитет органів та їх роль у вирішенні кола проблем суспільного життя, скоротяться терміни тих питань, які потребують втручання та реакції держави і т.і.;

г) пошук нових форм і методів управління - у зв’язку з тим, що управління здійснюється державними органами, а життя вимагає реакції у вигляді правового регулювання відносин, які раніше не врегульовувались нормами права, то без сумніву як форми так і методи управління потребують змін. А саме можливість ефективного громадського контролю за прийняттям рішень, які стосуються можливого обмеження прав чи свобод громадян, зростання кола питань, які здатні вирішувати місцеві громади, запозичення досвіду цивілізованих країн Європи для зростання ролі органів місцевого самоврядування і т.і.;

д) зменшення матеріальних витрат за рахунок наукової організації праці - тут без сумніву мова повинна йти про впровадження новітніх досягнень сучасної науки в процес організації управління фінансовими та людськими ресурсами, використання зарубіжного досвіду економії витрат на утримання державного апарату і т.і.;

ж) підбір, розстановка, виховання і перепрофілювання кадрів - це повинно ґрунтуватись в першу чергу з урахуванням як рівня освіти, спроможності вирішення державним службовцем покладених на нього завдань так і з можливістю достойної оплати праці вказаної категорії осіб. А також необхідністю є наявність високопрофесійних навичок осіб, які будуть займатися комплектуванням кадрового апарату і т.і.

Без сумніву всі вказані напрямки діяльності досягнуть своєї мети з врахуванням тієї обставини, що духовність суспільства буде його найвищою цінністю.