Теорія держави та права

27. Основні положення концепції правової держави

Проблеми правової держави хвилювали вчених з давніх часів. Зародження ідей правової держави у вигляді ідей гуманізму, широкого та обмеженого дотримання панівним класом принципів демократизму, встановлення і збереження свободи, панування права та закону містяться у працях юристів і філософів Давньої Греції, Риму, Індії, Китаю та інших країн давнього сходу (Платона, Аристотеля, Антея Сенеки, Цицерона, Лао Цзи та ін.).

Філософську концепцію сучасної правової держави розробив німецький філософ І. Кант. Одними з перших, хто запропонував термін “правова держава” були Велькер у 1813 році, Фрайхер фон Аретін у 1824 році. У 1829 році фон Моль дав визначення правової держави як конституційної держави, яка повинна базуватися на закріпленні в конституції прав і свобод громадян, на забезпеченні захисту особи.

Історично правова держава виникає як реакція на абсолютну монархію, як вимога обмеження діяльності центральних органів народними представницькими органами, які приймають загальні правила поведінки.

У сучасній концепції домінуючою є ідея про те, що:

 • у правовій державі відносини між державою і громадянами регулюються нормами, що встановлюють порядок і виключають безвладдя та застосування насилля;
 • громадяни крім обов’язків перед державою мають різні права, які також потребують не тільки декларування але й реально закріплюються і забезпечуються державою;
 • державна влада здійснюється на основі принципу розподілу влад;
 • підпорядкування влади - правовому закону і т.і.

Економічною основою правової держави є виробничі відносини, які

базуються на багатоманітності різних форм власності а також самостійності і свободі власності.

Соціальною основою правової держави є громадянське суспільство, яке здатне до саморегулювання (через систему соціальних інститутів створюються необхідні умови для реалізації творчих, трудових та інших можливостей громадян, забезпечуються особисті права і свободи).

Моральною основою правової держави є загальнолюдські принципи іуманізму та справедливості, свободи особи, честі, гідності і т.і.

Правова держава - організація політичної влади, діяльність якої базується на:

 • верховенстві права;
 • взаємній відповідальності особи і держави;
 • визнанні і реальному забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.

Ознаками правової держави є:

 1. Обмеження державної влади правом і його верховенство у всіх сферах суспільного життя;
 2. Відповідність закону праву;
 3. Законодавче закріплення і реальне забезпечення прав людини;
 4. Взаємна відповідальність держави і особи;
 5. Функціонування державної влади на основі принципу розподілу влад;
 6. Незалежний і справедливий суд;
 7. Існування двох правових режимів: для громадян - загально дозволений, для державних органів та посадових осіб - спеціально дозволений;
 8. Високий рівень правової культури та правосвідомості суспільства;
 9. Наявність ефективного контролю за реалізацією законів;
 10. Відповідність внутрішнього законодавства принципам і нормам міжнародного права.