Теорія держави та права

28. Співвідношення правової держави та громадянського суспільства

Перед розглядом співвідношення спробуємо спочатку дати відповідь на поняття громадянське суспільство через різні аспекти.

Громадянське суспільство - система суспільних відносин між людьми, що володіють реальними правами і свободами, забезпечуваними державою. Процес становлення громадянського суспільства охоплює десятки століть, починаючись в античних державах, знаходить своє продовження у вільних містах магдебурзького права, реалізується у новітні часи в багатьох державах сучасного світу. Становлення громадянського суспільства залежить від ступеню розвитку економічних і правових відносин, стану особистої та економічної свободи індивідів, дієвості механізму громадського контролю за діяльністю державно-владних структур.

Суспільство може бути назване громадянським лише з тієї миті, коли за особистістю визнаються невід’ємні право на життя, свободу, приватну власність і коли ці права стають основою усього суспільного устрою.

Громадянське суспільство - це суспільство з розвинутими економічними, політичними та соціальними відносинами, це організація вільних і рівноправних індивідів, класів кожному з яких держава забезпечує юридично рівні можливості бути власниками, користуватись свободами в процесі виробництва і розподілу матеріальних благ, мати надійний соціальний захист. Це вільне, демократичне, правове суспільство.

Громадянське суспільство має свою внутрішню побудову, що відображає багатогранність і взаємодію його складових та забезпечує цілісність і динамізм розвитку суспільства.

Структура громадянського суспільства

  1. Соціальна основа - сукупність об’єктивно сформованої сукупності людей і взаємовідносин між ними;
  2. Економічна система - сукупність економічних інститутів і відносин в які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання;
  3. Політична система - цілісні саморегулюючі організації, а саме держава, політичні партії, громадсько-політичні рухи та відносини між ними;
  4. Духовно-культурна система - складається з відносин між людьми, їх об’єднаннями, державою в цілому і з приводу духовно-культурних благ;
  5. Інформаційна система - складається в наслідок спілкування людей безпосередньо та через засоби масової інформації.

Тут необхідним є розуміння того, що це теоретична структура, вона носить умовний характер, фактором життєдіяльності її є право.

Співвідношення правової держави та громадянського суспільства наступне:

1. Як форма (правова держава) і зміст (громадянське суспільство);

2. Громадянське суспільство не існує до появи правової держави та поза нею;

3. Громадянське суспільство розвивається самостійно від правової держави;

4. Громадянське суспільство зацікавлене в розвитку правової держави;

5. Громадянське суспільство безпосередньо впливає на діяльність органів правової держави;

6. Громадянське суспільство вимагає від правової держави захисту життя та здоров’я своїх громадян.

Характеризуючи громадянське суспільство, необхідно розуміти, що необхідними ознаками його є - економічна, соціальна і політична свобода індивідів.

Економічна свобода полягає насамперед у тому, що кожен індивід здатен бути власником. Він реально може володіти тими засобами, які є необхідними для гарантування реального прожиття суб’єкта.

Він є вільним у обранні форм власності, виборі професії, роду трудової діяльності. Кожен здатний розпоряджатися результатами своєї праці.

Соціальна свобода полягає у відносній належності індивіда до певної соціальної спільноти (клас, клан, нація). Він може існувати самостійно, задовольняючи свої потреби та інтереси. Політичний аспект свободи індивіда полягає у його незалежності від держави, здатності піддавати критиці як діяльність держави в цілому так і її конкретних представників. Забезпеченою свобода індивіда вважається тоді, коли він через спеціально створені механізми (суд) здатен захищати її. Громадянське суспільство є відкритим соціальним утворенням.

В ньому забезпечується свобода слова, гласність, доступ до інформації, право вільного в’їзду - виїзду з країни, свобода пересування. Громадянське суспільство є відкритим для співробітництва не з чітко визначеним колом суб’єктів, а у планетарному масштабі. Різновидами громадянського суспільства є:

• Громадянське суспільство з плюралістичною системою. Наявність різноманітних суспільних інститутів (трудові колективи, профспілки, економічні асоціації, політичні партії, клуби тощо) дозволяє реалізовувати найрізноманітніші інтереси та потреби індивідів.

Плюралізм проявляється в усіх сферах: економічній - рівноправність різних форм власності (приватна, колективна, державна, комунальна); політичній - багатопартійність, наявність великої кількості політичних утворень через які громадянин може включатися до політичної системи;

в духовній - забезпечення світоглядної свободи, відсутність переслідування особи за ідеологічними мотивами, свобода віросповідання;

• Громадянське суспільство засноване на саморозвитку та самоврядності. Вільні індивіди, об’єднуючись у різні організації за для реалізації своїх політичних, економічних, соціальних інтересів забезпечують гармонічний розвиток суспільства без втручання держави. Більше того, суспільство обмежує владний вплив держави, здійснюючи управління власними об’єднаннями на основах громадської ініціативи і самоврядування.

Щодо зв’язку громадянського суспільства з правовою державою, то: правова держава - є результатом розвитку громадянського суспільства і умовою його подальшого удосконалення. Правова держава не суперечить громадянському суспільству, а створює для нього нормальні умови функціонування та розвитку.

Таким чином громадянське суспільство - це самоорганізоване, демократичне правове суспільство, що забезпечує економічну, соціальну, політичну свободу окремого індивіда, плюралізм, створює реальні умови для добробуту і реалізації прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.

Громадянське суспільство - правове демократичне суспільство в якому визнані природні і набуті права людини, а вона здатна самостійно впливати на прийняття владних рішень на основі забезпечуваних державою правових процедур.