Теорія держави та права

29. Основні ідеї марксистського вчення про державу

До представників матеріалістичної теорії походження держави зазвичай відносять Маркса, Енгельса, Леніна. Вони пов’язували виникнення держави перш за все з результатом природного соціально-економічного розвитку первісного суспільства, тобто держава виступає як продукт природно-історичного розвитку суспільства. Першочергове значення для розвитку економіки, і як наслідок, для появи держави мали три великих розподіли праці, а саме відокремлення від землеробства скотарства та ремісництва і поява групи людей, які займались лише обміном.

Подібний розподіл праці і пов’язане з ним вдосконалення знарядь праці дали поштовх для зростання її продуктивності. Виникає надлишковий продукт - на який виникає право власності. Надлишок потребує необхідність обміну і призводить в кінцевому рахунку до виникнення майнової нерівності.

Як наслідок суспільство розколюється на бідних та багатих, експлуататорів та експлуатованих, між якими виникають непереборні протиріччя. Ще одним наслідком приватної власності є поява апарату публічної влади, який на відміну від влади в до державницькому суспільстві не співпадає з ним, бо виражає інтереси не всієї його частини, а лише тих хто знаходиться при владі.

Право керування переходить до багатих, які перетворюються в категорію управлінців. Для захисту своїх, в першу чергу, економічних інтересів вони створюють нову політичну структуру - державу, яка перш за все служить як засіб виразу волі вказаної категорії. Таким чином держава виникає переважно в цілях збереження і підтримки панування одного класу над іншим, та з метою забезпечення існування та функціонування суспільства як цілісного організму. Суттєвим недоліком даної теорії є недооцінка національних, релігійних, психологічних, військово-політичних та інших причин, які безперечно досить суттєво впливають на походження держави.