Теорія держави та права

38. Аксіологічне праворозуміння

Розкрити значення права для потреб всього суспільства та конкретизувати його сутність покликана категорія “цінність права”. В юридичній літературі на сьогодні вона не одержала широкого визнання. Представляється доцільним запропонувати дане поняття для розуміння в наступному вигляді.

Цінність об’єктивного права - це здатність права служити дієвим засобом для задоволення справедливих, прогресивних потреб та інтересів як усього суспільства, так і окремих його членів.

Під цінністю права розуміється його спроможність служити метою і засобом задоволення науково обґрунтованих, соціально справедливих, загальнолюдських потреб та інтересів громадян та їх об’єднань. Цінності в праві слід сприймати як шкалу виміру самого права. Цінність у праві - це те сутнісне, що дозволяє праву залишатися самим собою.

Визначення юридичних цінностей - предмет юридичної аксіології.

Можна виділити основні прояви цінності права.

1. Соціальна цінність права полягає у тому, що воно, втілюючи загальну, групову та індивідуальну волю (інтерес) учасників суспільних відносин, сприяє розвитку тих відносин, у яких зацікавлені як окремі індивіди, так і суспільство в цілому. Воно вносить стабільність і порядок у ці відносини.

У суспільстві, в умовах цивілізації, немає такої іншої системи соціальних норм, яка змогла б забезпечити доцільне регулювання економічних, державно-політичних, організаційних та інших відносин, реалізуючи при цьому ще й різні демократичні, духовні та моральні цінності.

Забезпечуючи простір для упорядкованої свободи і активності, право служить чинником соціального прогресу. Його роль особливо зростає як в умовах краху тоталітарних режимів так і в процесі розвитку демократії;

2. Інструментальна цінність права - полягає у тому, що право служить регулятором суспільних відносин, інструментом для вирішення різних завдань, у тому числі для забезпечення функціонування інших соціальних інститутів (держави, соціального керування, моралі та ін.) та інших соціальних благ.

Як інструмент право використовується різними суб’єктами соціального життя, а саме - державою, церквою, громадськими об’єднаннями, комерційними організаціями, громадянами. У цивілізованому суспільстві саме право є одним із головних інструментів, здатних забезпечити організованість і нормальну життєдіяльність, соціальний мир, злагоду, зняття соціальної напруженості;

3. Власна цінність права, як соціального явища, полягає у тому, що право виступає як міра:

а)свободи

б) справедливості

У цій якості право може надавати людині, комерційним і некомерційним організаціям простір для свободи, активної діяльності і у той же час виключати свавілля, тобто служити гарантом вільного, гідного та безпечного життя.

Соціальна свобода, не пов’язана правом, поза права може переростати у сваволю, несправедливість для більшості людей. Право виступає силою, яка в змозі протистояти беззаконню.

У соціальній цінності самого права можна виділити ще й наступні аспекти:

 • саме за допомогою права забезпечується стійкий порядок у суспільних відносинах;
 • за допомогою права забезпечується можливість активних дій людини, бо лише право не дозволяє (за рахунок існування юридичної відповідальності) незаконне втручання у сферу особистої діяльності людини;
 • на правовій основі формуються інституції громадянського суспільства, а саме ринкова економіка, багатопартійна система, вільна п’ята влада, і як наслідок держава стає правовою.

Також в загальному розумінні цінність права може виражатися і в тому, що:

 • право - це засіб організації керування суспільством, воно надає діям людей погодженість;
 • реалізація правових норм призводить до впорядкованості суспільних відносин;
 • право - необхідна умова життя та розвитку сучасного суспільства;
 • право - це дієвий засіб захисту існуючого суспільного ладу, тому що саме правові норми встановлюють міри відповідальності (кримінальної, адміністративної, цивільно-правової) за суспільно небезпечні і шкідливі для суспільства діяння;
 • право - це засіб відновлення суспільства, фактор прогресу; воно розвиває ті суспільні відносини, в яких суспільство зацікавлене;
 • надто важливе значення права як інструменту переходу до нових економічних і політичних відносин, рішення глобальних проблем сучасності;
 • право - виразник справедливості; - за своїм призначенням воно протистоїть несправедливості, “юстиція” у перекладі з латинського означає справедливість;
 • право визначає міру свободи особи в суспільстві;
 • право і свобода особи невіддільні одне від одного, оскільки право, визначаючи масштаб, кордони свободи, допомагає індивіду їх усвідомити;

Для сучасної вітчизняної юридичної науки безсумнівна і досить велика цінність права для суспільства - це аксіома. Однак у філософській і юридичній думці є напрямки, які не визнають право як діючий регулятор суспільних відносин, або взагалі заперечують його значення в цій якості.