Історія України. Модульний курс

Модуль II. Нова історія України

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

Установлювати хронологічну послідовність подій періоду.

Складати характеристики та історичні портрети видатних постатей періоду.

Аналізувати, оцінювати, порівнювати та узагальнювати:

- джерела з історії періоду;

- вплив Кирило-Мефодіївського товариства на розвиток українського національного руху;

- становище українців в Австрійській імперії зі становищем у Наддніпрянській Україні;

- розвиток освіти, науки у Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях;

- наслідки революції 1905-1907 pp. і Першої світової війни для українського суспільства.

Визначати:

- передумови, причини, рушійні сили, характер, цілі та періодизацію війни;

- перебіг воєнно-політичних подій 1648-1649 pp. та їхні наслідки;

- роль українських полків у Півнвічній війні;

- напрямки визвольного руху в суспільно-політичному житті Наддніпрянської України в першій половині XIX ст., передумови, прояви та значення початку українського національного відродження;

- перебіг національно-визвольного руху 1848 р. у Галичині, причини українсько-польського протистояння, шляхи його подолання;

- передумови, цілі, зміст, результати та наслідки селянської реформи, реформ адміністративно-політичного управління, вплив реформ 1860-1870-х pp. на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні;

- причини аграрного перенаселення та шляхи його подолання;

- причини, завдання, рушійні сили, періодизацію російської революції 1905-1907 pp., її роль і значення для України;

- роль у бойових діях Першої світової війни легіону Українських січових стрільців.

Характеризувати:

- документи, покладені в основу українсько-московського договору 1654 p.;

- державно-політичну діяльність гетьмана І. Мазепи;

- перебіг Північної війни;

- діяльність Кирило-Мефодіївського братства;

- адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ західноукраїнських земель у складі Австрії, особливості національного, соціального становища українців в Австрійській імперії та Наддніпрянській Україні;

- тенденції розвитку українського національного руху;

- перебіг революційних подій 1905-1907 pp. в Україні;

- геополітичні плани й наміри Антанти і Троїстого союзу щодо українських земель;

- перебіг бойових дій Першої світової війни на українських землях.

Пояснювати і застосовувати ключові поняття й терміни.