Теорія держави та права

53. Види нормативно-правових актів в Україні

Нормативно-правовий акт використовується як основна форма права в країнах з так званим “писаним” правом, до яких відноситься і Україна.

Його характерні риси визначаються тим, що він, з одного боку, є одним з джерел права, а з іншого - різновидом правових актів.

Нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує норми права та розрахований на багаторазове використання.

В Конституції України чітко визначено перелік форм нормативно-правових актів для кожного суб’єкта правотворчої діяльності, їх ієрархічне підпорядкування, межі повноважень зазначених суб’єктів та порядок дії в часі, просторі.

Основними ознаками нормативно-правового акта є:

 • НПА приймається або санкціонується державою чи народом;
 • НПА завжди містить нові НП або відміняє діючі;
 • НПА завжди чітко формулює права та обов’язки;
 • НПА приймається за певною юридичною процедурою;
 • НПА має форму письмового акта та відповідні реквізити (вид акта - закон, указ, постанова; найменування органа, який його видав; дату прийняття; державний реєстраційний номер);
 • НПА публікуються в офіційних друкованих виданнях.
 • має юридичну силу (це властивість НПА діяти та породжувати юридичні наслідки: а саме, виникнення, зміну чи припинення правовідносин);
 • має визначену структуру (розділ, статті, параграфи, пункти) та зміст (назва, дата, місце і суб’єкт прийняття);
 • є результатом особливої діяльності держави, яку іменують правотворчою.

Нормативно-правовий акт може прийматися також у порядку делегованого законодавства або референдуму, але так чи інакше за участю держави і є виразом її волі.

Нормативно-правові акти слід відрізняти від іншого різновиду правових актів -актів застосування права.

їх об’єднує загальна юридична природа, і те, що ті та інші містять державно-владні розпорядження, але у актів застосування ці розпорядження мають індивідуальний, конкретний (як по суб’єктам так і по змісту) характер.

Основне завдання нормативно-правового акта, як і будь-якої форми права - зберігати правову інформацію і оптимальним чином доводити її до адресатів.

В цьому плані нормативно-правовий акт є найбільш зручною і довершеною формою права для всіх суб’єктів права (громадян, держави і т.і.).

За допомогою нормативно-правого акта держава може оперативно здійснювати правове регулювання, реагувати на правові потреби суспільства, координувати всю роботу по управлінню суспільними процесами.

Класифікувати нормативно-правові акти можна за наступними підставами:

За юридичною силою:

 • закони
 • під законні нормативні акти

Юридична сила нормативно-правового акта визначається Конституцією і “Законом про нормативні акти”. Юридична сила нормативно-правового акта - це його специфічна властивість мати точно визначене місце в ієрархії інших правових актів і залежати за формальною обов’язковістю від того, який орган видав акт, тобто хто є суб’єктом нормотворчості;

За сферою дії:

 • загальні • спеціальні • локальні

За характером волевиявлення:

 • акти встановлення
 • акти зміни
 • акти скасування норм права.

За галузями законодавства:

 • цивільні
 • кримінальні
 • адміністративні
 • адміністративно-процесуальні та ін.

Основні нормативно-правові акти за галузями законодавства іменуються галузевими кодексами (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс, Адміністративний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Адміністративно-процесуальний кодекс та ін.);

За суб’єктами ухвалення:

 • на акти органів держави;
 • народу в процесі референдуму;
 • громадських об’єднань, трудових колективів;
 • спільні акти органів держави і недержавних формувань

За ступенем загальності правових норм:

 • на загальні
 • конкретизаційні;

За часом дії:

 • визначено “ строкові;
 • невизначено
 • строкові.

За обсягом та характером дії:

 • акти загальної дії
 • акти обмеженої дії (спеціальні)
 • акти виняткової дії

За зовнішньою формою виразу:

 • закони
 • укази
 • постанови
 • рішення
 • розпорядження
 • накази