Теорія держави та права

67. Акти тлумачення норм права, їх види

Акти тлумачення норм права (інтерпретаційно-правові акти) це акт - документ, який містить роз’яснення змісту і порядку застосування правової норми, сформульований уповноваженим органом в межах його компетенції і має обов’язкову силу для всіх, хто застосовує норми.

Акти тлумачення є одним з видів правових актів, які при цьому не встановлюють, не змінюють та не відміняють існуючих норм права.

Розглянемо наступні групи актів тлумачення норм права:

За формою зовнішнього виразу:

 • Письмові

Акти тлумачення у формі документів представляють собою джерела, які містять результати інтелектуально-вольової діяльності по усвідомленню і роз’ясненню змісту правових норм. Сформульовані в письмовому вигляді, вони є специфічним способом існування актів офіційного тлумачення.

 • Усні

Усне тлумачення норм права, яке дається повноважними органами і посадовими особами, звичайно знаходять свій вираз у формі відповідей на питання, які задають громадяни на особистих прийомах, які проводять представники органів влади, управління, суду, прокуратури. Воно наділене ознакою оперативності доведення до відома зацікавленої особи і вільною формою викладення;

За юридичною формою:

 • укази
 • розпорядження
 • постанови
 • інструкції
 • накази та ін.

За юридичною силою:

Класифікацію актів офіційного тлумачення можна провести у відповідності з юридичною силою, якою вони наділені.

Дана класифікація в цілому співпадає із діленням офіційних роз’яснень в залежності від суб’єктів тлумачення. Так, найбільшою юридичною силою наділені акти тлумачення вищих органів держави, зокрема - Конституційного Суду.

За ними розташовані акти тлумачення центральних органів державного управління, органів галузевого управління, суду, прокуратури, МВС, деяких громадських організацій;

За часом дії:

Наступним критерієм класифікації актів офіційного тлумачення є час їх дії. Більшість актів офіційного тлумачення розраховані на не- визначений строк дії, який визначається періодом дії інтерпретацій- ної норми права. Разом з тим роз’яснення тієї ж самої норми права можуть змінюватись протягом певного часу. Іншим видом актів офіційного тлумачення можуть бути роз’яснення, розраховані на визначений період дії;

За структурними елементами норми права:

Для юридичної практики важливе значення має класифікація актів офіційного тлумачення права за структурним елементом інтерпретацій- ної норми. Тут виділяють:

а) акти тлумачення гіпотези;

б) акти тлумачення диспозиції;

в) акти тлумачення санкції;

г) комплексні акти тлумачення, в яких роз’яснюється зміст декількох структурних елементів правової норми;

За сферою дії:

Акти офіційного тлумачення права поділяються на роз’яснення, які діють на території всієї держави, і роз’яснення, які діють на певній території держави, так званої локальної дії. Різновидом локальних актів офіційного тлумачення права є роз’яснення відомчого характеру. Сфера їх дії обмежується рамками відомчої належності;

В залежності від обсягу тлумачення:

 • акти буквального
 • акти розширеного
 • акти обмежувального тлумачення

Значення даної класифікації в юридичній практиці важко переоцінити. Справа в тому, що можливість обмежувального або розширеного тлумачення змісту норми права несе в собі момент перетворювального впливу акта тлумачення на процес реалізації правових норм. Тому особа, яка реалізує правові норми, повинна чітко уявляти собі обсяг вимог і дозволів, які містяться в нормативних актах;

За юридичною значимістю:

 • акти нормативного тлумачення (розповсюджують свою дію на не невизначене коло суб’єктів та розраховані на багаторазове використання - рішення Пленуму Верховного суду);
 • акти казуального тлумачення (відносяться до конкретного випадку та стосуються конкретних осіб);

За галузями права:

 • цивільно-правові
 • адміністративно-правові
 • кримінально-правові акти

За повноваженнями інтерпретатора:

 • акти тлумачення правотворчих органів (постанова Верховної Ради України);
 • акти тлумачення правозастосовчих органів (постанова Вищого господарського суду).