Теорія держави та права

91. Характеристика форм правового виховання

Правове виховання розглядають у широкому і вузькому розумінні.

В широкому розумінні правове виховання - це вплив всіх правових факторів суспільного життя, включаючи і правову систему на формування у індивідів і колективів людей певних правових якостей, що відповідають досягнутому в суспільстві рівню правової свідомості і правової культури.

У вузькому розумінні правове виховання - це цілеспрямований, повсякденний, систематичний вплив юридичної теорії і практики на свідомість людей з метою виховання у них відповідного рівня правової свідомості, культури і зразкової правомірної поведінки.

Ознаки правового виховання:

1) будується на засадах системи норм права;

2) припускає впровадження в правосвідомість осіб які виховуються складових елементів упорядкованих суспільних відносин - дозволів, зобов’язань, заборон, що створюють умови для здійснення правомірної поведінки;

3) спирається на можливість застосування примусової сили держави через покладання юридичної відповідальності на правопорушників;

4) охоплює суб’єктів права, які не тільки додержуються правових норм, а й є схильними до правопорушень та порушили ці норми;

5) здійснюється за допомогою спеціальних правовиховних способів і засобів;

6) здійснюється вихователями, що, як правило, мають юридичну освіту або спеціальну юридичну підготовку

Цілі правового виховання:

 • формування правосвідомості громадян і підвищення на цій основі їх правової культури;
 • виховання поваги до права з тим, щоб його вимоги стали особистим переконанням кожної людини, а повсякденне додержання юридичних норм - звичкою;
 • ознайомлення громадян з питаннями державно-правового будівництва, підвищення їх соціальної, політико-правової активності;
 • допомога їм в оволодінні всією сукупністю юридичних знань із різних галузей і сфер функціонування права;
 • сприяння ефективній роботі механізму правового регулювання.

Форми правового виховання:

 • правове навчання
 • правова агітація
 • правова пропаганда
 • юридична практика
 • ознайомлення з історією української і світової культури на правову тематику;
 • самовиховання

Правове навчання - конкретний вид навчального процесу, в ході якого під керівництвом досвідчених юристів члени суспільства оволодівають правовими знаннями, навичками, вміннями здійснення правових норм;

Правова агітація - форма правового виховання, яка полягає в правовому впливі на правосвідомість та настрої членів суспільства шляхом колективних і індивідуальних співбесід, виступів на мітингах, зборах за допомогою преси, телебачення та ін.;

Правова пропаганда - цілеспрямована діяльність по формуванню у членів суспільства високого рівня правосвідомості і правової культури, роз’ясненню правової політики і розповсюдженню правових знань, ідей, іншої правової інформації;

Юридична практика - сукупність напрацьованого досвіду в результаті правотворчої, правоохоронної та право реалізаційної (включаючи правозастосовчу) діяльності суб’єктів права;

Правове самовиховання - цілеспрямована, повсякденна, систематична і самостійна діяльність людей по оволодінню правовими знаннями з метою формування позитивних правових мотивів, установок і навичок правомірної поведінки. Правове виховання має свою систему, механізм, стадії.

Система правового виховання - це сукупність основних частин (елементів) правовиховного процесу, яка забезпечує його певний порядок і організацію.

Систему правового виховання складають такі елементи:

1) суб’єкти - державні органи, організації, спеціально уповноважені державою особи, що здійснюють правовиховну діяльність;

2) об’єкти - громадяни або громадські групи, на які направлене правове виховання;

3) сукупність правовиховних заходів, певних способів і засобів.

Суб’єкт правового виховання може мати правовиховну функцію

як основну (Київський національний університет внутрішніх справ, Одеська юридична академія, юридичні факультети державних університетів та ін.) або як одну із багатьох (ради народних депутатів, прокуратура, адвокатура, органи юстиції, відповідні підрозділи МВС та ін.).

Механізм правового виховання - це порядок перенесення правових ідей і настанов, що містяться в суспільній правосвідомості, у свідомість виховуваних (особи, громадської групи).

Функціональними елементами механізму правового виховання є такі:

1) суспільна правосвідомість;

2) система норм права;

3) способи і засоби правового виховання;

4) правосвідомість виховуваних, яких необхідно збагатити правовими ідеями і настановами, що містяться в суспільній правосвідомості.