Теорія держави та права

92. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні відносини

Не слід плутати два явища: правове регулювання і правовий вплив. Термін “регулювання" походить від латинського слова “regulo” (правило) і означає впорядкування, налагодження, приведення будь-чого у відповідність з будь-чим. Термін “вплив” означає вплив на будь-що за допомогою системи дій. Смислове навантаження у цих двох категорій є близьким, частково збігається, але не є однозначним.

Правовий вплив - це така категорія, що характеризує шляхи, форми, способи впливу права на суспільні відносини. Це реалізація правових принципів, настанов, заборон, приписів і норм у суспільному житті, діяльності держави, її органів, суспільних об’єднань і громадян.

Правовий вплив - це не тільки суто нормативний, але й психологічний, ідеологічний вплив права на почуття, свідомість і дії людей. До форм правового впливу відносяться, наприклад, інформаційний і ціннісно-орієнтаційний вплив права. Узагальнюючи вище означене поняття правового впливу можна сформулювати наступним чином:

Правовий вплив - це взятий у єдності і різноманітності весь процес впливу права на суспільне життя, свідомість і поведінку людей за допомогою як правових (юридичних) так і не правових (соціальних, ідеологічних, психологічних, інформаційних) механізмів.

До форм впливу права на суспільні відносини можна включити:

а) ідеологічний (каналами якого є інформаційний та ціннісно-орієнтаційний); б) виховний; в) культурологічний; г) правовий та ін.

Значна роль в механізмі правового впливу належить правосвідомості, правовій культурі, правовим принципам та гіравотворчому процесу і власно механізму правового регулювання. Правові явища, за допомогою яких здійснюється правовий вплив на свідомість та поведінку людей утворює цілісну систему, що діє не ізольовано, а в комплексі.

Правове регулювання - це здійснення за допомогою системи правових засобів (юридичних норм, правових відносин, правових приписів та ін.) впорядкування суспільних відносин.

Правове регулювання є однією з форм правового впливу й співвідноситься з останнім як частина й ціле. Правовий вплив на людину здійснюється по двох каналах:

1) інформаційному - за допомогою правових норм до відома учасників доводиться позиція, яку займає держава стосовно дозволеної, необхідної або забороненої поведінки;

2) ціннісно-орієнтаційному - за допомогою права здійснюється засвоєння суспільством його цінностей, які напрацьовані людством і переходять з покоління в покоління.

Правовий вплив багато в чому зводиться до інформативної та виховної ролі права, підсилити яку можуть пропаганда правових знань, система широкої юридичної освіти. Щодо точок зору на правове регулювання, то в юридичній літературі одні дослідники включають в правове регулювання всі види дії права на свідомість і поведінку людей, інші виводять за його межі ідеологію, виховання.

Перші під правовим регулюванням розуміють правову дію, тобто сукупність різних видів і форм впливу права на суспільні відносини, на поведінку і свідомість людей.

Правова дія - це результативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини як спеціальної системи власне правових засобів (норм права, правовідносин, актів реалізації і застосування), так і інших правових явищ, а саме (правосвідомості, правової культури, правових принципів правотворчого процесу).

Слід погодитися з думкою інших, які вважають, що правове регулювання - це дія права на суспільні відносини за допомогою системи спеціальних юридичних засобів, бо не кожна правова категорія безпосередньо регулює суспільні відносини, але, будь-яка з них впливає на даний інститут, шляхом загальної дії.

Під правовим регулюванням суспільних відносин ми розуміємо лише одну з форм дії права на суспільних відносини - дію за допомогою специфічних правових засобів: норм права, правовідносин, актів реалізації.

Підводячи підсумок викладено вище можна прийти до висновку, що в сучасній юридичній науці до сьогодні відсутній єдиний погляд на правове регулювання, що свідчить про постійний, динамічний розвиток суспільних відносин.

Одна очка зору зводиться до розуміння правового регулювання лише як до встановлення правових норм та забезпечення їх реалізації, інша відносить до правового регулювання всі форми впливу права на суспільні відносини.

Відмінності між правовим регулюванням і правовим впливом:

за обсягом:

  • предмет правового впливу об’ємніше (ширше) предмета правового регулювання - його складають відносини, які не регулюються правом, але на які поширюється дія права;

за змістом:

  • у правовому впливі не завжди є точний юридичний захід (крім норм права, він містить у собі інші соціальні засоби і форми впливу на поведінку людей), тоді як у правовому регулюванні він є обов’язковим (регулювання відбувається за допомогою певної правової норми);

за механізмом реалізації права:

  • у правовому регулюванні право реалізується через його механізм - систему правових засобів і форм (норми права, правовідносини, акти реалізації і застосування норм права та ін.), тоді як правовий вплив здійснюється за допомогою системи неюридичних засобів - ідеологічних, психологічних, інформаційних та інших механізмів.