Теорія держави та права

101. Юридичні колізії в законодавстві: поняття та види

Латинський термін “collisio” у словниках іноземних слів перекладається як зіткнення протилежних сил, прагнень та інтересів. В юридичному розумінні мається на увазі розбіжність між окремими законами держави чи суперечливість законів, судових рішень різних держав.

Але зрозумілим є і те, що розбіжності юридичного характеру можуть виражатися не тільки в правових нормах, але і у правових поглядах, в правозастосуванні, в правових позиціях та юридичних діях чи бездіяльності. Тому можливим є визначення колізій, як протиріччя між існуючим правовим порядком та намірами і діями по його зміні. Відбувається свого роду порівняння цієї вимоги чи з існуючим правопорядком чи з принципами права.

Юридична колізія виражається у:

а) контрастних відмінностях правових поглядів та позицій у право розумінні;

б) зіткненні норм і актів всередині правової системи, як на рівні галузей так і у зв’язку федеративним устроєм держави;

в) неправомірних діях в межах дії публічної влади, а також між державними та іншими інституціями та органами;

г) розходженні між нормами різних держав;

д) протиріччях між нормами національного та міжнародного права.

В юридичній літературі відсутній єдиний підхід до визначення юридичної колізії.

Одні автори розглядають колізії, як протиріччя між правовими нормами, актами та інститутами, що зумовлюють складнощі на практиці. Інші, як протиріччя та зіткнення, що можливі лише між нормативно-правовими актами, а не нормами.

Загальне визначення може бути наступним;

Юридичні колізії - це обумовлений системою об’єктивних та суб’єктивних причин різновид протиріч у сфері права, сутність якого виявляється у наявності розбіжностей між приписами нормативно-правових актів чи нормативних та інтерпретаційних актів, що спрямовані на регулювання однотипних суспільних відносин чи роз’яснення правових норм.

Багатоманітність та неоднозначність правових колізій зумовлює необхідність їх класифікації, що здійснюється за наступними основними критеріями:

1) За характером причин, що породжують колізії (вертикальні колізії):

а) правові колізії, що виникають внаслідок розвитку самих суспільних відносин (рівень економічного розвитку, наявність інститутів демократії, розвинутість інститутів громадянського суспільства);

б) правові колізії, що є наслідком дії суб’єктивних факторів (боротьба за політичну владу, рівень правової культури, не можливість знаходження соціального компромісу);

2) За юридичною силою нормативних актів, що містять колізійні норми:

а) колізії норм національного законодавства та норм міжнародного права;

б) колізії норм національного законодавства:

  • між нормами конституції та конституційних законів;
  • між нормами конституції та звичайних законів;
  • між нормами конституційних та звичайних законів;
  • між нормами кодифікаційних та не кодифікаційних актів;
  • між нормами законодавства федеративної держави та її суб’єктів;
  • між нормами законодавства суб’єктів федерації;
  • між нормами законів і підзаконних нормативних актів;
  • між нормами загальних, відомчих, місцевих, локальних актів;

3) Колізії між нормами, які є рівними за юридичною силою:

Вони виявляються між приписами, які:

а) містяться в одній статті нормативно-правового акта;

б) містяться в різних статтях нормативно-правового акта;

в) містяться в різних нормативно-правових актах;

4) Колізії між структурними елементами норми права:

Мова йде про колізії між гіпотезами, диспозиціями, санкціями правової норми;

5) За субстанціональним характером: виникають внаслідок протиріч між нормами:

а) що містяться у нормативно-правових актах;

6) що містяться в актах тлумачення (виникають внаслідок звужувального чи розширювального тлумачення);

1) За суб’єктами правового регулювання:

а) колізії юридичного статусу осіб;

б) колізії компетенції юридичних органів;

в) колізії статусу громадських об’єднань;

г) колізії в нормах, що визначають повноваження посадових осіб.

Колізії зумовлені рядом причин:

  • об’єктивними - виникають через суперечливість розвитку суспільних відносин; недосконалість визначення статусу суб’єктів політичних відносин і ряду інших;
  • суб’єктивними, що зумовлені рівнем законодавства та результатом практичної діяльності суб’єктів. Серед цих причин можна виділити:

а) недосконала якість законодавства, що відображається у його суперечності та невідповідності правилам законодавчої техніки;

б) недостатня системність нормативно-правових актів, що засновується на ієрархічності, непослідовності та невідповідності правилам законодавчої техніки;

в) несвоєчасне скасування застарілих нормативно-правових актів чи внесення до чинних актів змін та доповнень;

г) недосконалість системи інвентаризації нормативних актів;

д) наявність великої кількості нормативних актів, що регламентують рівно порядкові суспільні відносини;

ж) наявність в сучасному законодавстві відсилочних та бланкетних норм права, а також оціночних понять, що дає можливість суб’єктам пра- возастосування діяти у відповідності до власних інтересів;

з) відсутність правової культури населення, так званий правовий нігілізм до права, його ролі та значення в процесі регуляції суспільних відносин.

Для повноцінного розуміння категорії юридична колізія необхідно ввести поняття “домагання”. Воно відображає відношення і оцінку суб’єктивних прав, компетенції і законних інтересів, з одного боку, прагнення інакше і навіть по-новому виразити, закріпити і добитися визнання своїх інтересів, з іншого боку.

Додамо до сказаного інші поняття колізійних правовідносин.

Розбіжність - розбіжність інтересів і думок між політичними діячами, органами державної влади і їх керівниками в оцінках колізійних проблем.

Колізійна ситуація - момент або період виникнення і розвитку юридичних колізій між органами державної влади і іншими суб’єктами права.

Конфліктна ситуація - період відкритого протистояння органів державної влади, соціально-політичних сил і здійснення ними протиправних дій.

Порушення законності - відступ від норм законів, зафіксований в актах або діях органів державної влади.

Конфлікт - систематичні антиконституційні дії і протиборство органів державної влади і інших суб’єктів права.

Суперечка - розгляд у встановленому законом порядку уповноваженим органом справи, з приводу якої є розбіжності між органами державної влади і іншими суб’єктами права.

Процедура - це такий нормативно встановлений порядок дій, що послідовно здійснюються органами державної влади і іншими суб’єктами права в колізійних і конфліктних ситуаціях.

Зрозуміло, що колізії є явищем небажаним, шкідливим для потреб суспільства, існування яких потребує їх запобігання, подолання та усунення. При цьому потрібно усвідомити, що це абсолютні різні поняття (запобігання, подолання та усунення), які потребують і різних варіантів їх здійснення.