АКТГ — адренокортикотропний гормон

АлАТ — аланінамінотрансфераза

АПД — аномалії пологової діяльності

АсАТ — аспартатамінотрансфераза

AT — артеріальний тиск

АТФ — аденозинтрифосфат

АФГТ — а-фетопротеїн

АЧЗК — активований час згортання крові

АЧР — активований час рекальцифікації

АЧТЧ — активований частковий тромбіновий час

БПП — біофізичний профіль плода

БЧСС — базальна частота серцевих скорочень

ГРДС — гострий респіраторний дистрес-синдром

ГШ — геморагічний шок

ДВЗ-синдром — синдром дисемінованого згортання крові

ЕЕГ — електроенцефалографія

ЕКГ — електрокардіографія

ЕЛОК — ендоваскулярне лазерне опромінення крові

ЗВУР — затримка внутрішньоутробного розвитку плода

ЗГТСШ — захворювання, що передаються статевим шляхом

ГФА — імуноферментний аналіз

КОС — кислотно -основний стан

К ПК — колірний пока шик крові

КТ — комп’ютерна томографія

КТГ — кардіотокографія

МРТ — магнітно-резонансна томографія

МСГ — меланоцитстимулювальний гормон

О ЦК — обсяг циркулюючої крові

ОЦП — обсяг циркулюючої плазми

ПДФ — продукти деградації фібрину

пл — плацентарний лактоген

ПЛР — полімеразна ланцюгова реакція

ПОЛ — пероксидне окиснення ліпідів

ппк — плацентарно-плодовий коефіцієнт

ппп — патологічний прелімінарний період

птч — протромбіновий нас

РДСД — респіраторний дистрес-синдром дорослих

РНК — рибонуклеїнова кислота

СДР — синдром дихальних розладів

СЗРП — синдром затримки розвитку плода

ссзв — синдром системної запальної відповіді

ТЕЛА — тромбоемболія легеневої артерії

гтг — тиреотропний гормон

тч — тромбіновий час

УЗД — ультразвукове дослідження

ФКГ — фонокардіографія

ФНП-а — фактор некрозу пухлин-а

ФСГ — фолікулостимулювальний гормон

ХГ — хоріонічний гонадотропін

хос — хвилинний об´єм серця

иАМФ — циклічний аденозинмонофосфат

ЦВТ — центральний венозний тиск

цмв — цитомегаловірус

цнс — центральна нервова система

чсс — частота серцевих скорочень

швл — штучна вентиляція легень

ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів

Ht — гематокритне число

PaC02 — парціальний тиск вуглекислого газу в артеріальній крові

PaO, — парціальний тиск кисню в артеріальній крові

РАРР-А — плазмовий білок, асоційований з вагітністю Р-ХГ — [3-субодиниця ХГ]