Інтелектуальна власність в Україні: погляд з ХХІ ст.

Оржеховська А. О. Доменне ім’я в Європейському союзі

У сучасних умовах доменні імена виконують важливу функцію ідентифікації осіб (насамперед господарюючих суб’єктів) переважно для представлення товарів та послуг у мережі Інтернет, що є досить актуальним для ефективного функціонування Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Україна. В цьому контексті варто акцентувати увагу на тому, що пошук товару в мережі Інтернет призводить до проблеми «випадання» певних доменних імен у сучасних пошукових системах, що негативно впливає на ситуацію у сфері недобросовісної конкуренції. Тобто, той, хто має можливість розміщувати свій сайт за адресою відповідного домену (така можливість є у власника реєстрації), володіє фактичним правом пропонувати свої товари та послуги під цим найменуванням. З огляду на всі ці обставини, для нашої держави дуже необхідним є вивчення європейського досвіду у сфері існування доменних імен.

Частково обрана нами для вивчення тема порушувалася такими науковцями, як А. Богачьова, В. Бонтлаб, Д. Бойко, Д. Ткаченко, М. Пурім, С. Феліцина та інші. Щоправда, дослідження цих науковців носять узагальнений характер.

Автор статті ставить за мету дослідити існування та функціонування доменного імені в Європейському Союзі.

Як відомо, технічно система доменних імен підтримується системою так званих DNS-серверів (DNS - Domarn Name System), що за допомогою спеціальних баз даних доменних імен автоматично перетворюють доменну адресу в цифрову ІР- адресу системи, що підтримує відповідний інформаційний ресурс. Існуюча в Інтернет доменна система організована таким чином, щоб забезпечити унікальність кожного доменного імені. Тобто, не можуть існувати два ідентичних доменних імені з однаковою кількістю співпадаючих доменів. Це дозволяє за допомогою одного доменного імені однозначно адресуватися до конкретного інформаційного ресурсу, за яким це ім’я закріплене. Крім того, доменна система ієрархічна й організаційно упорядкована не тільки щодо функціонуючих у інформаційному просторі комп’ютерних систем, але і щодо світового геополітичного розподілу.

Зазначимо, що домени верхнього рівня (Top Level Domains - TLDs) є ядром міжнародної Інтернет-системи доменних імен. Вони розподіляються на дві категорії: функціональні домени (Com, Net, Org, Int та інші) та національні домени з дволітерними іменами:. Ru для Росії,. Uk - для Великобританії, De - для Німеччини та ін.). Варто відзначити, що в Європі використовується також домен EU як офіційний домен Європейського союзу, що об’єднує в собі 27 національних європейських держав: Австрія, Бельгія, Болгарія,

Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія. Власниками домену можуть бути резиденти ЄС: фізичні та юридичні особи.

Домен верхнього рівня EU став новим доменом, призначеним для використання громадянами і організаціями Європейського Союзу. Відповідно до заяв офіційних осіб, домен EU вводиться з метою сприяння інтеграції економіки в межах ЄС. Його буде додано до 224 доменів, що належать європейським країнам, таким як. Uk, Fr, De та іншим. Домен EU не покликаний цілковито замінити вже існуючі географічні домени країн ЄС, але водночас доповнює їх і дає користувачеві можливість ідентифікувати свої веб-сайти і адреси електронної пошти на всьому просторі ЄС.

Експерти вважають, що домен EU може стати цілком реальною альтернативою домену Com, який за сучасних умов використовують більшість великих європейських комерційних організацій. Будь-який житель країн, що входять в ЄС, або будь-яка організація або компанія, місцезнаходженням якої є будь-яка країна, яка входить до ЄС, матиме можливість зареєструвати доменне ім’я в домені верхнього рівня EU. Для регулювання цього процесу застосовуються норми європейського права та європейська судова система.

Досі європейським компаніям, що працюють на території кількох європейських країн припадало розміщувати своє інтернет - представництво лише в одній країні, або створютали веб-сайти в кожній з країн ЄС, в якій працювали. Це створювало певні труднощі, як для самих компаній, так і для споживачів їх товарів або послуг. Поява домену EU дає можливість створити і підтримувати один інтернет-ідентифікатор на всій території ЄС, керований єдиними правилами. Таким чином, домен EU створить новий «інтернет-простір» для європейців і європейських компаній і забезпечить солідну противагу доменам верхнього рівня COM і ORG, що регламентуються правилами реєстрації та правом США.

Ідея про створення нового домену EU з’явилася у лютому 2000 р. і вже в липні того ж року були створені та спрямовані до Європарламенту робочі матеріали й результати опитування громадської думки, що стосуються створення нового європейського домену верхнього рівня. Водночас Єврокомісія направила листа до корпорації ICANN, що контролює розподіл адресного простору Інтернету, з проханням створити новий домен у міжнародній системі доменних імен. Потім до Європарламенту був направлений проект правил для власників доменів в зоні EU [1].

Першим кроком в історії домену EU стало прийняття Інструкції ЄС про створення домену верхнього рівня EU № 733/2002 від 22 квітня 2002 р., де були визначені вимоги до організації, яка управлятиме новоствореним доменом. Отже, Інструкцією було встановлено, що адміністрування домену має здійснюватися некомерційною організацією в громадських інтересах і на принципах ефективності, надійності та доступності. Діяльність з реєстрації доменів у новому домені EU така організація повинна здійснювати за допомогою акредитації так званих реєстраторів - організацій, що постачають послугу кінцевому споживачу-реєстранту на підставі укладених договорів.

Після довгих обговорень, у травні 2003 р., Європейська комісія вибрала некомерційну організацію EURid (European Registry for Internet Domains) для управління реєстром домену EU. Три основних члени EURid управляють географічними доменами: Be (Бельгія), It (Італія) і Se (Швеція).

12 жовтня 2004 р. у Брюсселі між EURid та Європейською комісією було підписано угоду, що дає право Єврокомісії офіційно представити EURid в якості адміністратора домену EU корпорації ICANN. У березні 2005 р., на спеціальному засіданні ICANN офіційно підтвердила делегування нового європейського домену EU EURid. Ухваленню рішення передували кілька місяців переговорів між ICANN і EURid і схвалення угоди Європейською комісією. Корпорація ICANN схвалила простір нового домену верхнього рівня в березні 2005 р. і в листопаді 2005 р. ввела його в дію [2].

Одне з перших завдань EURid полягає у визначенні та акредитації реєстраторів, які будуть уповноважені приймати запити на створення доменних імен в зоні EU і передавати їх у EURid в хронологічному порядку. Вартість послуг із реєстрації буде встановлюватися EURid самостійно. Оскільки Інструкцією встановлено, що доменом управляє некомерційна організація, всі збори повинні бути рівні фактично понесеним витратам.

Іншим офіційним документом, що регулює функціонування домену EU, стала Інструкція Єврокомісії № 874/2004 від 28 квітня 2004 р. Нею були закріплені правила створення і функціонування домену верхнього рівня EU і основні правила реєстрації. Важливим фактом стало те, що, крім іншого, в Інструкції містяться положення, що перешкоджають спекулятивним і образливим реєстраціям доменних імен, що порушують права громадян і організацій на належну їм інтелектуальну власність та інші права.

Інструкція Єврокомісії № 874/2004 встановлює, що відкриття реєстрації в домені EU буде складатися з трьох стадій. Спочатку домени будуть виділені державам-учасникам ЄС для офіційних цілей, потім доступ до доменної зони EU отримають власники товарних знаків, великі компанії та організації. Зрозуміло, перевага у реєстрації буде віддаватися організаціям, що працюють або мають представництва на території ЄС. І, нарешті, всі бажаючі громадяни ЄС отримають доступ до загальноєвропейської доменної зони. Наступним кроком до відкриття домену має стати внесення організацією IANA (Internet Assigned Numbers Authority) домену EU в кореневий доменний реєстр Інтернету, для чого буде потрібно одержання дозволу від Торгового Департаменту США. Зараз EURid активно працює над Правилами домену EU, які включають в себе повні правила і процедури попередньої реєстрації («sunrise period»). Останнім кроком є сама реєстрація цього домену [3].

Таким чином, домен EU як офіційний домен Європейського союзу об’єднує 27 національних європейських держав, має швидку та просту процедуру реєстрації та чітко прописаний перелік осіб, які мають право на реєстрацію доменного імені в ЄС, що незабаром повинна бути подовжена до чітко прописаних на законодавчому рівні 10 років, а також запровадження нового виду електронного протоколу DNSSEC, що свідчить про розвиток домену .EU і породжує необхідність подальших наукових розвідок з цього питання.