Географія

Економічна теорія. Політекономія

Вступ до економічної теорії : Курс лекцій / Ватаманюк 3.І., Панчишин С.М. - Новий Світ - 2000, 2005. - 408 c.
Державне регулювання економіки : Навчальний посібник / Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. - Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів: "Українські технології", 2006. - 640 c.
Історія економічних учень : Навчальний посібник / Юхименко П. І., Леоненко П.М. - К.: Знання-Прес, 2005. - 583 c.
Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження : Монографія / І.О. Ревак - Львів: ЛьвДУВС, 2011. - 220 c.
Регіональна економіка : Навчальний посібник / Шахраюк-Онофрей С.І., Круць А.В. - Чернівці, 2008. - 140 c.

Етика та естетика

Дипломатичний протокол та етикет : Навчальний посібник / Сагайдак О. П. - К.: Знання, 2006. - 380 c.
Діловий етикет у міжнародному бізнесі : Навчальний посібник / Снітинський В.В., Завальницька Н.Б., Брух О.О. - Львів: «Магнолія 2006», 2009. - 300 c.
Дозвіллєзнавство : Навчальний посібник / Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 c.
Естетика : Навчальний посібник / Мовчан В. С. - К.: Знання, 2011. - 527 c.
Етика : Навчальний посібник / Мовчан В.С. - К.: Знання, 2007. - 483 c.
Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності : Навчальний посібник / Невелєв О. М. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 168 c.
Професійна етика : Навчальний посібник / Бралатан В. П. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 251 c.

Журналістика та видавнича справа

Історичні дисципліни

Археологія України : Навчальний посібник / Залізняк Л.Л. - К. : Либідь, 2005. - 504 c.
Всесвітня історія : Навчальний посібник / Голованов С. О., за ред. Ю. М. Алексеева - К.: Каравела, 2005. - 272 c.
Всесвітня історія : Навчальний посібник / Алексеев Ю. М., Вертегел А. Г., Казаков О. О. - К: Каравела, 2006. - 240 c.
Історичне джерелознавство : Навчальний посібник / Калакура Я.С. - К.: Либідь, 2002. - 488 c.
Історія Стародавнього Сходу : Навчальний посібник / Крижанівський О.П. - К. : Либідь, 2002. - 590 c.
Історія України : Навчальний посібник / Білоцерківський В. Я. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 536 c.
Історія України. Модульний курс : Навчальний посібник / Греченко В.А. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 384 c.

Культурологія

Історія світової культури : Навчальний посібник / Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Кравченко О.В. - К.: Кондор, 2006. - 404 c.
Історія світової та української культури : Навчальний посібник / Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. - К.: Літера, 2000. - 464 c.
Культурологія : Навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 392 c.
Культурологія: теорія та історія культури : Навчальний посібник / Тюрменко І. І., Буравченкова С. Б., Рудик П. А., за ред.Тюрменко І.І. - Київ: Центр учбової літератури, 2010. - 370 c.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Вип. 47 : Збірник праць / Матвієнко О. В., Кудіна В. В. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. - 175 c.
Теорія і практика перекладу : Курс лекцій / Бєкрєшева Л.О. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - 84 c.
Українська культура в європейському контексті : Навчальний посібник / Богуцький Ю.П. - К.: Знання, 2007. - 679 c.

Маркетинг та реклама

Медицина

Менеджмент та трудові відносини

Міжнародні відносини та зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Навчальний посібник / Дідківський М.І. - К.: Знання, 2006. - 462 c.
Міжнародна економіка : Навчальний посібник / Солонінко К. С. - К.: Кондор, 2008. - 380 c.
Міжнародна економіка : Навчальний посібник / Сахаров В.Є., Будкін В., Єрохін С., Зав´ялова О., Белінська Я., Павлюк О. - К.: Національна академія управління, 2008. - 432 c.
Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник / Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. - К.: Знання, 2008. - 406 c.
Сучасна Індія: наука, технології, стратегічні сектори : Монографія / Семенець О.Є. - К.: КНЕУ, 2006. - 208 c.

Педагогіка

Аксіологічний потенціал державного управління освітою : Навчальний посібник / Крижко В.В., Мамаєва І.О. - К.: Освіта України, 2005. - 217 c.
Дидактика : Навчальний посібник / Малафіїк І. В. - К.: Кондор, 2009. - 406 c.
Історія педагогіки : Навчальний посібник / Левківський М. В. - Киів, Центр навчальної літератури , 2003. - 360 c.
Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник / Кузьмінський А.І. - К.: Знання, 2005. - 486 c.
Педагогіка українського дошкілля. Частина 2 : Навчальний посібник / Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. - 360 c.
Теорія і практика загальної і військової педагогіки : Курс лекцій / Красильник Ю.С., Полонська Л.Б., П'янковський Г.В., РуденкоМ.В., Хорєв І.О. - К.: ВГІ НАОУ, 2001. - 108 c.

Політологія

Право. Юридичні дисципліни

Аграрне право України : Навчальний посібник / Гайворонський В. М., Жушман В.П. - Харків: Право, 2005. - 237 c.
Адвокат: навички професії : Навчальний посібник / Зейкан Я.П. - К.: КНТ, 2008. - 788 c.
Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності : Монографія / Личенко І.О. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. - 216 c.
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади : Навчальний посібник / Ославський М.І. - К.: Знання, 2009. - 216 c.
Господарське право : Навчальний посібник / Вінник О.М. - К. : Правова єдність, 2009. - 766 c.
Гражданский кодекс Украины. Научно-практический комментарий : Навчальний посібник / Харитонов Е.О., Голубева Н.Ю. (ред.) - Х.: Одиссей, 2010. - 1304 c.
Договори в екологічному праві України : Навчальний посібник / Краснова М. В. - К.: Алерта, 2012. - 216 c.
Захист прав споживачів : Навчальний посібник / Дудла І.О. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 448 c.
Земельне право України : Навчальний посібник / Мірошниченко А. М. - К: Алерта, ЦУЛ, 2011. - 678 c.
Інтелектуальна власність в Україні: погляд з ХХІ ст. : Збірник праць / За заг. ред. А.І. Кузьмінського, О.П. Орлюк - Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2013. - 183 c.
Історія вчень про право і державу : Навчальний посібник / Демиденко Г. Г. - Х. : Консум, 2005. - 431 c.
Конституційне право України : Навчальний посібник / Орленко В. І. - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. - 156 c.
Криміналістика : Навчальний посібник / Р.І.Благута, Р.Сибірна, В.М.Бараняк та ін.; за заг.ред.Є.В.Пряхіна - К.: Атіка, 2012. - 496 c.
Кримінальний процес України : Навчальний посібник / Назаров В. В., Омельяненко Г. М. - К.: Атіка, 2008. - 584 c.
Міжнародне право : Навчальний посібник / Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. - К.: Знання, 2012. - 631 c.
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів України : Навчальний посібник / В.Г. Ротань - К.: Юридична книга; Севастополь: Ін-т юрид. дослід., 2008. - 848 c.
Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины : Навчальний посібник / Под ред. Е.О. Харитонова - X.: ООО «Одиссей», 2008. - 592 c.
Правознавство : Курс лекцій / Тимошенко І. В., А. Л. Чернявський - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. - 228 c.
Публічне адміністрування в Україні : Навчальний посібник / Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М., Фоміцька Н.В.,за заг. ред. д-ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. - 306 c.
Римське право : Навчальний посібник / Підопригора О.А., Харитонов Є.О. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 512 c.
Сімейне право України : Навчальний посібник / Дякович М. М. - К.: Правова єдність, 2009. - 512 c.
Судово-практичний коментар до сімейного кодексу України : Навчальний посібник / Гузь Л.Є., Гузь А.В. - Х.: Видавничий будинок «ФАКТОР», 2011. - 576 c.
Теорія держави та права : Навчальний посібник / Коталейчук С.П. - К.: КНТ, 2009. - 320 c.
Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання : Навчальний посібник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової - К.: КНТ, 2006. - 498 c.
Цивільне право України. Загальна частина : Навчальний посібник / Бірюков І.А., Заїка Ю.О. - К.: КНТ, 2006. - 480 c.
Цивільне право України. т.1 : Навчальний посібник / Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 480 c.
Цивільне право України. т.2 : Навчальний посібник / Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 552 c.
Цивільний захист : Навчальний посібник / - Херсон, 2007. - 204 c.
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності) : Навчальний посібник / Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. - К.: Знання, 2005. - 655 c.
Юридична етика : Навчальний посібник / Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. - К: Алерта, 2004. - 209 c.

Психологія

Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни : Навчальний посібник / Аносов І.П., Хоматов В.Х., Сидоряк Н.Г., Станішевська Т.І., Антоновська Л.В. - Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. - 433 c.
Загальна психологія : Навчальний посібник / Варій М. Й. - К.: «Центр учбової літератури», 2007. - 967 c.
Основи загальної та юридичної психології : Курс лекцій / Бобечко Н., Бойко В, Жолнович І., Когутич І.; за ред. В. Т. Нора - К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011. - 224 c.
Психологія праці : Навчальний посібник / Малхазов О. Р. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 208 c.

Релігієзнавство

Сільськогосподарська діяльність


Соціологія

Туризм та готельна справа

Українська та зарубіжна література

Історія зарубіжної літератури XIX - XX ст. : Навчальний посібник / Давиденко Г.Й., Чайка О.М. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 400 c.
Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття : Навчальний посібник / Давиденко Г.Й., Величко В.О. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 292 c.
Історія зарубіжної літератури XX століття : Навчальний посібник / Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак.Н.І. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 488 c.
Історія зарубіжної літератури ХХ століття : Навчальний посібник / Помазан І.О. - Х. : Вид-во НУА, 2010. - 256 c.
Основи теорії мовної комунікації : Навчальний посібник / Семенюк О.А. - К.: ІнЮре, 2009. - 276 c.
Українська усна народна творчість : Навчальний посібник / Лановик М.Б., Лановик З.Б. - К.: Знання-Прес, 2006. - 591 c.

Філософія

Фінанси, гроші та податки